SZ7BK_MET1 Základy pedagogické metodologie

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Květon, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 4. 10. 17:00–19:50 učebna 50, Pá 8. 11. 17:00–19:50 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy pedagogického výzkumu a jeho metodologie. Základní terminologií, teoriemi a praxí, postupy sběru a analýzy dat a interpretací výsledků a jejich prezentací.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- formulovat cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy
- navrhnout a sestavit výzkumný nástroj na základě problematiky, která je cílem výzkumu
- překódovat získané data do elektronické podoby
- zanalyzovat data pomocí základní deskriptivní statistiky
- vyjádřit výsledky v grafické a tabulkové formě a interpetovat je
Osnova
 • 1. Pedagogická metodologie. Pedagogický výzkum. Typy výzkumu. Kvalitativní a kvantitativní výzkum.
 • 2. Cíle výzkumu, výzkumné problémy, hypotézy.
 • 3. Proměnné, operacionalizace.
 • 4. Výzkumný soubor.
 • 5.Dotazník (konstrukce, položky, administrace, vyhodnocování).
 • 6. Test (konstrukce, typy otázek, vyhodnocování).
 • 7. Pozorování (získávání dat, analýza).
 • 8. Interview (konstrukce, transkript dat, vyhodnocování).
 • 9. Obsahová analýza textu, sekundární analýza dat, kresba.
 • 10. Experiment (typy, efekty, intervence, vyhodnocnování).
 • 11. Validita a reliabilita.
 • 12. Zpracování získaných dat, interpretace výsledků, psaní výzkumné zprávy.
Literatura
  povinná literatura
 • Gavora, P., et al. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné z http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 377 stran. ISBN 9788073673130. info
  doporučená literatura
 • GALL, Meredith D., Joyce P. GALL a Walter R. BORG. Educational research : an introduction. 8th ed. Boston: Pearson/Allyn & Bacon, 2007. xxxi, 672. ISBN 9780205488490. info
 • CRESWELL, John W. Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 4th ed. Boston: Pearson, 2014. 672 s. ISBN 9781292021126. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
  neurčeno
 • Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: ČŠI. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy
 • GALL, Meredith D., Joyce P. GALL a Walter R. BORG. Applying educational research : how to read, do, and use research to solve problems of practice. 6th ed. Boston: Pearson, 2010. xxvi, 573. ISBN 9780205596706. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 8071845698. info
Výukové metody
Přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím distančních materiálů v elektronické podobě.
Metody hodnocení
Písemný test.
Pro úspěšné zvládnutí je nutné dosáhnout v testu minimálně 70 % správných odpovědí.
Informace učitele
Předmět je vyučován spolu s předmětem Výzkum v pedagogické praxi z nového studijního programu: Výuka je Pá 4. 10. 17:00--19:50 učebna 50, Pá 8. 11. 17:00--19:50 učebna 50. Pokud se Vám výuka překrývá s jiným předmětem, je v tomto předmětu docházka nepovinná. Vyučující dr. Mareš a dr. Květon. Předmět je ukončen pouze testem. Pozor na rozdíl spojených předmětů: Předmět Výzkum v ped. praxi je již 4 kreditový a je ukončen dvěma seminárními úkoly a testem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ7BK_MET1