SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 27. 3. 12:00–13:50 učebna 38
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:(a) porozumění základům pedagogické komunikace a osvojit si základní komunikační dovednosti.;
(b) rozvíjet studentovu dovednost reflektovat konkrétní pedagogické situace ve vztahu k vlastnostem pedagogické komunikace i ve vztahu k jednotlivým aktérům pedagogické komunikace (učitel, asistent pedagoga, žák, rodič žáka).;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi a porozumět základním pojmům studované disciplíny.
Osnova
 • 1. Pedagogická komunikace a pedagogická interakce, vliv sebepojetí učitele na jeho pedagogické jednání.
 • 2. Komunikace verbální (mluvený i psaný projev) a neverbální.
 • 3. Specifika pedagogické komunikace (IRF komunikační struktura, dialog ve výuce, podmínky, metody, obsah, prostředky, cíle).
 • 4. Efektivní komunikace s rodiči žáků: učitel – žák – rodič.
 • 5. Otázky pedagoga – podle fází výuky a podle výukových metod.
 • 6. Otázky pedagoga – podle kognitivních a afektivních cílů.
 • 7. Zpětná vazba – její druhy, funkce a význam pro učení jedince.
 • 8. Využití prostoru v pedagogické komunikaci, proxemika.
 • 9. Techniky vedení rozhovoru, naslouchání, shrnování, rekapitulace.
 • 10. Emocionální stránka pedagogické komunikace (akceptace, empatie, pozitivita, expresivita, humor apod.)
 • 11. Nenásilná komunikace.
 • 12. Prezentační dovednosti – powerpoint.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
 • PALENČÁROVÁ, Jana a Karel ŠEBESTA. Aktivní naslouchání při vyučování : rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 102 s. ISBN 8073671018. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 181 s. ISBN 8024405105. info
  doporučená literatura
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 161 stran. ISBN 8004218547. info
 • Náhradní obsah: Vybrané studie z časopisu Komenský: http://www.ped.muni.cz/komensky/predesle-rocniky
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Petr SUCHÁČEK a Martin MAJCÍK. Kdopak to mluví? Participace žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 65, č. 2, s. 143-162. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jana HRUBÁ. Na cestě k dialogickému vyučování. Komenský. Masarykova univerzita, 2015, roč. 140, č. 2, s. 11-16. ISSN 0323-0449. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Martin SEDLÁČEK. Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 33-58. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-3. URL Digitální knihovna FF MU info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Podoby pedagogické komunikace v české škole: intencionální a iluzivní dialog. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 368 - 381, 13 s. ISSN 0031-3815. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Vybrané kapitoly z komunikativních dovedností. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. 96 s. ISBN 8070674431. info
Výukové metody
diskuse, prezentace, zpětná vazba, sebereflexe.
Metody hodnocení
Zápočet. Pro absolvování předmětu:;
- 75% účast na seminářích;
- individuální vystoupení studenta před skupinou zaznamenané na videozáznam, jímž prokáže osvojení pravidel efektivní pedagogické komunikace (viz témata 1 až 10), zpětnou vazbu k vystoupení poskytne studentovi jak vyučující, tak ostatní studenti seminární skupiny (viz téma 7);
- vypracování písemné reflexe nebo sebereflexe (v rozsahu 1–2 strany, 5000 znaků) vztahující se k tématům specifikovaným ve výstupech 1 až 4 (např. zvládání komunikačních dovedností s akcentem na pedagogickou komunikaci v interakci se žáky, silné a slabé stránky vlastní pedagogické komunikace apod.).
Informace učitele
Požadavky na ukončení : 1.KOMUNIKAČNÍ VÝSTUP jímž student prokáže osvojení pravidel efektivní pedagogické komunikace (viz témata 1 až 10), výstoupení je zaznamenané na videokameru a slouží jako zpětná vazba pouze pro studenta; Kriteria pro hodnocení výstupu: A.FORMÁLNÍ STRÁNKA PROJEVU: a)verbální složka komunikace: přiměřená hlasitost, přiměřené tempo, správné frázování, dynamika řeči, emocionalita řeči, adekvátní slovník, spisovná mluva. b)neverbální složka komunikace: pohledy, výraz obličeje, gesta, pohyby, fyzický postoj, dotyk, přiblížení vzdálení, úprava zevnějšku. B.OBSAHOVÁ STRÁNKA PROJEVU : soulad obsahu a formy, přiměřenost posluchačům. C.DALŠÍ ASPEKTY PROJEVU: motivace, atmosféra, zpětná vazba, udržení pozornosti, netradiční přístup, styl komunikace, pomůcky, tabule, dosažení cíle.
2. 75% účast na seminářích;
- vypracování písemné reflexe nebo sebereflexe (v rozsahu 1–2 strany, 5000 znaků) vztahující se k tématům specifikovaným ve výstupech 1 až 4 (např. zvládání komunikačních dovedností s akcentem na pedagogickou komunikaci v interakci se žáky, silné a slabé stránky vlastní pedagogické komunikace apod.); výstup se odevzdá do stanoveného termínu v odevzdávárně v isu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ7BP_KOM1