SZ7BP_PTPS Patopsychologie a základy psych. poradenství

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SZ7BP_UvPs Úvod do psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Poskytnout přehled o patopsychologii a poradenských službách (ve školství). Představit práci poradenských psychologů a možnosti spolupráce s pedagogy. Přiblížit základní témata patopsychologie ve spojitosti s poradenskou psychologií v oblasti školství. Zaměřit se na výchovné, výukové problémy, problémy vyžadující krizovou intervenci. Představit školská poradenská zařízení.
Osnova
 • 1. Poradenství jako specifický druh podpory. Poradenské služby ve školství. • 2. Poradenská intervence, krizová intervence. • 3. Nespecifické výukové problémy. • 4. Specifické poruchy učení. • 5. Poruchy pozornosti a aktivity. • 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. • 7. Žák s poruchou autistického spektra. • 8. Poruchy chování, • 9. Disharmonický vývoj osobnosti • 10. Šikana. • 11. Dítě se syndromem CAN. • 12. Dítě s odlišností v mentálním vývoji. • 13. Dítě, které si ubližuje – automutilace, poruchy příjmu potravy.
Literatura
  povinná literatura
 • PEŠOVÁ, Ilona a Miroslav ŠAMALÍK. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 150 s. ISBN 8024712164. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008. 870 s. ISBN 9788073674144. info
  doporučená literatura
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie : specifické poruchy čtení. Vydání 3. upravené a roz. Jinočany: H & H, 1995. 269 stran. ISBN 808578727X. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 335 s. ISBN 80-04-24526-9.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Vývojové poruchy čtení [Matějček, 1978]. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 246
  neurčeno
 • Valentová, L. a kol. (2013). Školní poradenství I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta.
 • FONAGY, Peter a Mary TARGET. Psychoanalytické teorie : perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie. Translated by Eva Klimentová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 398 s. ISBN 8071789933. info
Výukové metody
přednášky, samostudium
Metody hodnocení
zápočet, závěrečný test znalostí
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Znalost povinné literatury a přednesených témat formou elektronicky zadaného testu.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SZ7BP_PTPS