SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 hodiny 1x za 14 dní. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 77 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit učivo z přednášky z oboru speciální pedagogika. Požaduje se aktivní účast na seminářích, příprava zadaného úkolu (viz níže - informace učitele), jeho představení/interpretace a skupinová diskuse k prezentovanému tématu. Aktivity v předmětu povedou k prohloubení znalostí o problematice speciální pedagogiky, vzdělávání v inkluzivním prostředí a o edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Student by měl být schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci předmětu student propojí získané základními pojmy z přednášek (na teoretické úrovni) s paralalelou praktických výstupů týkající se problematiky probraných oblastí speciální pedagogiky. Student je po absolvování připraven na inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné školy.
Osnova
  • Postoje společnosti k osobám s postižením, sociální služeby, zaměstnávání, nestátní neziskové organizace, církevní organizace, dobrovolnictví Integrace/inkluze – formy integrace, možnosti inkluzivního vzdělávání v současnosti a jeho podmínky, případové studie Diagnostika – cíle, metody, terminologie Poradenské služby – funkce SPC, PPP, SVP, škola Rámcové vzdělávací programy, podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativa Specifické poruchy učení - reedukace, vzdělávání, didaktické pomůcky, jejich využívání Poruchy chování - intervence, vzdělávání, zařízení Tělesné postižení – možnosti léčby, možnosti vzdělávání, DMO, osobní asistence, architektonické bariéry Mentální postižení - vzdělávání, Downův syndrom, demence, pseudooligofrenie, zařízení sociálních služeb a jejich fungování Autismus - vzdělávání, filmy, knihy Zrakové postižení - vzdělávání, praktické rady pro komunikaci a přístup, protetické pomůcky a jejich využití Sluchové postižení - vzdělávání, možnosti komunikace, praktické rady pro komunikaci a přístup, protetické pomůcky a jejich využití Narušená komunikační schopnost – reedukace, intervence, podpora Alternativní a augmentativní komunikace – charakteristika jednotlivých systémů
Literatura
  • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
  • CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha:Portál, 2001.ISBN 80-7178-588-1.
  • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální.
  • PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a uprav. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0. info
Výukové metody
Seminář, účast nutná, max 2 omluvené absence, aktivní účast v semináři, výstupy s diskuzí, zpracování úkolu na zadané téma
Metody hodnocení
Rozsah práce studentů: Požadavky k získání zápočtu: Samostatná vystoupení studentů na vybrané téma (bude upřesněno vyučujícím). Max 2 omluvené absence, aktivní účast v semináři, výstupy s diskuzí
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Základní odborná literatura a elektronické dokumenty: Informace dostupné na: http://www.ped.muni.cz/wsedu PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované vydání. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0. CHVÁTALOVÁ, I. Jak se žije dětem s postižením. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-588-1. Doporučená literatura: BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD, 2005b, 420 s. ISBN 80-86633-37-3. BARTOŇOVÁ, M. BAZALOVÁ, B. PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. 150 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7315-144-7. BARTOŇOVÁ, M. BAZALOVÁ, B. PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. 150 s. 2. vydání. ISBN 978-80-7315-161-4. GILLBERG, CH.; PEETERS, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-856-2. SCHOPLER, E.; REICHLER, R.; LANSINGOVÁ, M. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-199-1. ZUCKOFF. M. Naia se smí narodit. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-827-9. Studijní opory: http://www.msmt.cz; http://www.ped.muni.cz/wsedu • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. Texty k distančnímu vzdělávání Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-140-9. • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-142-3. • BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-144-7. • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-137-9. • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-145-4. • VÍTEK, J. Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007, 128 s., ISBN 978-80-7315-154-6. Vyhláška MŠMTČR. č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Další komentáře
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ7BP_SP1S