SZ7BP_sPDV Seminář k psychologii duševního vývoje

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Dacerová (cvičící)
Mgr. Miloslava Dočkalová (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Viola Hubačová Pirová (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 9:00–10:50 učebna 50 a každé sudé úterý 9:00–10:50 učebna 50
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ7BP_sPDV/01: každé sudé úterý 12:00–13:50 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_sPDV/02: každé liché úterý 12:00–13:50 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_sPDV/03: každé sudé pondělí 9:00–10:50 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_sPDV/04: každé liché pondělí 9:00–10:50 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_sPDV/05: každé sudé pondělí 13:00–14:50 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/06: každé liché pondělí 13:00–14:50 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/07: každou sudou středu 15:00–16:50 učebna 30, V. Hubačová Pirová
SZ7BP_sPDV/08: každou lichou středu 15:00–16:50 učebna 30, V. Hubačová Pirová
SZ7BP_sPDV/09: každou sudou středu 18:00–19:50 učebna 42, V. Hubačová Pirová
SZ7BP_sPDV/10: každou lichou středu 18:00–19:50 učebna 42, V. Hubačová Pirová
SZ7BP_sPDV/11: každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 34, T. Kohoutek
SZ7BP_sPDV/12: každé liché úterý 14:00–15:50 učebna 34, T. Kohoutek
SZ7BP_sPDV/13: každé sudé pondělí 11:00–12:50 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_sPDV/14: každé liché pondělí 11:00–12:50 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_sPDV/15: každou sudou středu 18:00–19:50 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/16: každou lichou středu 18:00–19:50 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/17: každé sudé úterý 17:00–18:50 učebna 39, D. Havelka
SZ7BP_sPDV/18: každé liché úterý 17:00–18:50 učebna 39, D. Havelka
SZ7BP_sPDV/19: každou sudou středu 9:00–10:50 učebna 39, V. Dacerová
SZ7BP_sPDV/20: každou lichou středu 9:00–10:50 učebna 39, V. Dacerová
SZ7BP_sPDV/21: každou sudou středu 15:00–16:50 učebna 64, V. Dacerová
SZ7BP_sPDV/22: každou lichou středu 15:00–16:50 učebna 64, V. Dacerová
SZ7BP_sPDV/23: každou sudou středu 12:00–13:50 učebna 34, V. Dacerová
SZ7BP_sPDV/24: každou lichou středu 12:00–13:50 učebna 34, V. Dacerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubit znalosti z přednášek psychologie duševního vývoje v následujících oblastech: 1. Obecné zákony dynamiky vývojových změn 2. Periodizace vývoje 3. Vývojové změny psychiky v raném dětství 4. Charakteristika duševních projevů předškolního období 5. Kvality rozumově-poznávacích procesů v dětství a dospívání 6. Vnějších vlivy a jejich dopad v období dětství a dospívání 7. Adaptační potíže, poruchy a neurotické příznaky v dětství a dospívání 8. Dopad obvyklých stylů výchovy 9. Principy optimalizace výchovného působení v dětství 10. Úroveň kognitivních procesů a socializace v průběhu dospívání. Studenti se naučí pracovat s odbornou literaturou, orientovat se v probírané problematice, prakticky si procvičí teoretické znalosti nabyté na přednáškách a budou schopni porozumět základním zákonitostem psychického vývoje. Studující budou schopni: - provádět samostatná pozorování;
- konfrontovat výsledky vlastních pozorování s poznatky z odborné literatury;
- analyzovat situace vzhledem k věkovým zvláštnostem jejich aktérů;
- aplikovat poznatky o vývoji jednotlivých psychických funkcí na úrovni jejich interakce v konkrétní situaci.
Osnova
 • Konkrétní časový rozvrh řešených témat závisí na obsahu záznamů, orientačně
 • 1. týden: zadání úkolů, seznámení s východisky
 • 2.-3. týden: specifikace formy práce, týmů
 • 4.-5. týden: rané fáze vývoje (do předškolního věku), hra, kresba
 • 6.-7. týden: školní věk I
 • 8.-9. týden: školní věk II
 • 10.-11 týden: adolescence
 • 12.-13. týden: dospělost, zralý věk
Literatura
  povinná literatura
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vyd. 3., přeprac. a dopl.,. Praha: Grada, 1998. 343 s. ISBN 807169195X. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2012. 531 s. ISBN 978-80-246-2153-1. info
  neurčeno
 • ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 387 s. ISBN 8072033808. info
 • MACEK, Petr. Adolescence. Vydání druhé, upravené. Praha: Portál, 2003. 141 stran. ISBN 8071787477. info
 • LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., V nakl. Karo. Praha: Karolinum, 2011. 399 s. ISBN 9788024619835. info
 • Exploring developmental psychologyunderstanding theory and methods. Edited by Margaret Harris. Los Angeles: SAGE Publications, 2008. xiv, 345 p. ISBN 9781412903356. info
 • GEDDES, Heather. Attachment in the classroom : the links between children's early experience, emotional well-being and performance in school. First published. London: Worth Publishing, 2006. vii, 152. ISBN 9781903269084. info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Edited by Eva Vyskočilová. Vyd. 4., V nakl. Portál 3. Praha: Portál, 2001. 143 s. ISBN 807178608X. info
 • The Oxford handbook of developmental psychology. Edited by Philip David Zelazo. New York: Oxford University Press, 2013. xx, 624. ISBN 9780199958474. info
Výukové metody
Praktické procvičování teoretických poznatků - zpracování mikroprojektu - výzkumné sondy na sondy na zvolené téma, ve skupinách, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky: aktivní účast na seminářích, vypracování seminárního úkolu - výzkumné sondy na zvolené téma (cca 8 - 10s)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SZ7BP_sPDV