SZ7MP_ODI1 Obecná didaktika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Iniciovat, podporovat a rozvíjet profesní vidění, vědění a jednání budoucích učitelů.
Osnova
 • 1. Úvod do studia didaktiky (Knecht) 2. Vzdělávací a kurikulární politika (Knecht) 3. Vzdělávací a školský systém, škola jako učební prostředí (Janík) 4. Vzdělávání, vzdělání, vzdělanost: pojetí, cíle, obsahy (Knecht) 5. Cíle a obsahy vzdělávání a jejich transformace (Janík) 6. Učebnice a další didaktická média (Knecht) 7. Výuka: vyučování a učení (Trna) 8. Organizace a řízení třídy (Knecht) 9. Učební úlohy: pohledy z mezinárodních srovnávacích výzkumů (Janík) 10. Hodnocení žáků, diagnostika a zpětná vazba k rozvoji kompetencí (Trnová) 11. Analýza a reflexe výuky a rozvíjení její kvality (Knecht)
Literatura
  povinná literatura
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK a Petr KNECHT. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 173 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-194-2. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
 • Janík, T., & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1(1), 5–32.
  doporučená literatura
 • • Štech, S. (1994). Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika, 44(4), 310-320.
 • • Kansanen, P. (2004). Didaktika a její vztah k pedagogické psychologii: problémy klíčových pojmů a jejich překladu. Pedagogika, 54(1), 48-57.
 • • Mareš, J. (2009). Edukace založená na důkazech: Inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, 59(3), 232-258.
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 447 s. ISBN 9788073675714. info
 • PETTY, Geoffrey. Evidence-based teaching : a practical approach. 2nd ed. Cheltenham: Nelson Thornes, 2009. v, 378. ISBN 9781408504529. info
 • • Harbo, T. (1991). Humanizace vzdělávání a současné teorie kurikula. Pedagogika, 41(3), 247–255.
 • Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 172 s. ISBN 9788024612607. info
 • • Walterová, E. et al. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. I. a II. díl. Brno: Paido.
 • • Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace, 21(4), 375–415.
 • • Skalková, J. (2005). Rámcové vzdělávací programy – dlouhodobý úkol. Pedagogika, 55(1), 4-25.
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 stran. ISBN 8073150395. info
 • • Slavík, J. (2003). Autonomní a heteronomní pojetí školního hodnocení - aktuální problém pedagogické teorie a praxe. Pedagogika, 53(1), 5-25.
 • • Švaříček, R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 16(1), 9-46.
 • • Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích. Od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: NÚV.
 • • Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204.
Výukové metody
Přednáška a samostatné studium odborné literatury.
Metody hodnocení
Ústní zkouška formou odborné rozpravy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ7MP_ODI1