TE2MP_DID2 Didaktika 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.
Osnova
 • 1. Aktuální problémy teorie a praxe vyučování technickým a informačně technologickým předmětům (příprava a tvorba školního vzdělávacího programu, nové dokumenty MŠMT, pedagogická literatura, časopisy).
 • 2. Od Komenského po současnost. Praktická výuka předmětů technického charakteru na základních školách u nás i v zahraničí. (pohled do historie, současná situace u nás i v zahraničí, perspektivy z hlediska potřeb společnosti).
 • 3. Konkrétní didaktika v oblasti využití konstrukčních stavebnic (oblast design a konstruování) (práce se stavebnicemi, návody, sestavování modelů, montáž, demontáž, tvůrčí činnost žáků).
 • 4. Konkrétní didaktika v oblasti práce s elektrotechnickými a elektronickými stavebnicemi (schémata zapojení, elektrotechnické značky, zdroje, spotřebiče, praktické elektroinstalace).
 • 5. Konkrétní didaktika – technické, elektrotechnické a elektronické měření na základní škole (druhy měřidel a způsoby jejich využití na základní škole, měření základních elektrických veličin, mezipředmětové vztahy, výchova k přesnosti).
 • 6. Konkrétní didaktika - provoz a údržba domácnosti (domácí účetnictví, drobná domácí údržba, elektrické spotřebiče v domácnosti).
 • 7. Ekologická a environmentální výchova jako součást technické a informační výchovy (metodika pronikání ekologických problémů do různých odvětví techniky, využití možností Internetu pro zvýšení množství informací, působení učitele a jeho význam v uvedené oblasti).
 • 8. Úloha učitele v procesu osvojování technických vědomostí, dovedností a návyků (rysy osobnosti učitele,mluvený i písemný projev učitele, vyjadřovací schopnosti,vztah učitele k žákům, kolegům, rodičům i k profesi, osobnostní i vzdělanostní růst).
 • 9. Samostatná tvořivá činnost žáků na základní škole (specifika přípravy, rozvoj kreativity a samostatnosti, využití problémových metod a brainstormingu).
 • 10. Hodnocení a klasifikace v technických předmětech, pedagogická diagnostika (problémy slovního hodnocení žáků, didaktické testy,specifika hodnocení výsledků praktických činností, diagnostika žáka).
Literatura
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika předmětů technického a informačně technologického charakteru. Brno: 2013, dostupné z http://wrack.ped.muni.cz/elearning/mod/resource/view.php?id=798
 • FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Technické centrum pro mládež - možnost nebo utopie? In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů - mezinárodní konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 57-62. ISBN 978-80-7041-764-5. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 50 s. ISBN 8021007648. info
Výukové metody
Teoretická příprava na vyučovací pokusy, prezentace před seminární skupinou, mikrovýstupy, studium odborné pedagogické literatury.
Metody hodnocení
Zápočet - tři cvičné výstupy před seminární skupinou, odevzdání tří písemných příprav pro výuku zadaných témat (RVP pro základní školy), aktivní účast (min.80%) při výstupech ostatních studentů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/TE2MP_DID2