Ze0157 Fyzická geografie ČR

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Tadeáš Muzikant (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0157/01: Po 12:00–13:50 učebna 7, J. Kolejka
Předpoklady
Terminologické a věcné znalosti z dílčích fyzickogeografických disciplín (geomorfologie, klimatologie, hydrologie, pedogeografie a biogeografie) a nauky o krajině a životním prostředí. Důležitou podmínkou je umění dávat do logických a regionálních souvislostí znalosti z uvedených disciplín. • • Terminologické a věcné znalosti z dílčích humánně geografických disciplín (g. výrobní a nevýrobní sféry).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je poskytnout studentům geografické údaje o jednotlivých přírodních složkách životního prostředí na území ČR a o jejich vzájemných souvislostech z prostorového a časového hlediska. Studenti po absolvování předmětu mají disponovat regionálními znalostmi o ČR z dílčích fyzickogeografických disciplín (geomorfologie, klimatologie, hydrologie, pedogeografie a biogeografie) a nauky o krajině a životním prostředí. V přednáškach budou nezbytné informace prezentovány v podobě mluveného slova, digitálních prezentací a map. Praktická práce se znalostmi je náplní semináře.
Výstupy z učení
Studenti rozumi kritériím vymezení jednotlivých regionů ČR, umí regiony popsat ve věcných souvislostech, porozumět jejich vnitřnímu prostorovému členění a umí tyto vlastnosti vysvětlit.
Osnova
 • Obsah předmětu: • 1. Poloha ČR. Klima ČR a jeho role v ŽP. • 2. Vodstvo ČR a jeho vliv na ŽP. • 3. Geologická stavba a reliéf, jejich význam pro ŽP. • 4. Půdy ČR, zákonitosti jejich prostorového uspořádání, postavení v ŽP. • 5. Biota ČR, rozmístění, role v ŽP, význam a ochrana. • 6. Přírodní krajiny ČR, typologické a individuální krajinné celky ČR. • 7. Ochrana přírodní krajiny v ČR. • • 8. Základní geografické charakteristiky ČR. Administrativní členění ČR. Sídelní struktura. Obyvatelstvo ČR – dynamické a strukturální charakteristiky obyvatelstva. Trh práce ČR. • 9. Regionálně geografické aspekty primárního sektoru – zemědělství, lesnictví a rybolovu. • 10. Specifika hospodářského vývoje ČR. Základní aspekty průmyslu ČR. • 11. Geografické aspekty cestovního ruchu v ČR. Dopravní geografie ČR v obecném a odvětvovém přehledu. • 12. Geografie obchodu a služeb jako samostatná disciplína. • 13. Regionální politika a regionální rozvoj v ČR. • 14. Socio-ekonomická specifika krajů ČR.
Literatura
  doporučená literatura
 • DEMEK, Jaromír, et al. Životní prostředí České socialistické republiky. Praha: SPN, 1978, 160 s.
 • CZUDEK Tadeáš. Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: SURSUM, 1997, 213 s.
 • KUNSKÝ, Josef. Fyzický zeměpis Československa. Praha: SPN, 1968, 537 s.
 • DEMEK, Jaromír, et al. ČSSR – Příroda, lidé, hospodářství. Brno: GgÚ ČSAV, 1977, 296 s.
 • VLČEK, Vladimír, et al. Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Praha: Academia, 1984, 316 s.
 • DEMEK, Jaromír, et al. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha: Academia, 1987, 584 s.
 • MOLDAN, Bedřich, et al. Životní prostředí České republiky. Praha: Academia, 1990, 284 s.
Výukové metody
Přednáška, seminář, terénní praxe.
Metody hodnocení
Předmět je uzavřen zkouškou, která probíhá primárně písemnou formou. V případě opakovaného neprůkazného složení písemné zkoušky, může po schválení vyučujícím proběhnout i zkouška ústní. Podmínkou připuštění ke zkoušce obecně je udělený zápočet ze semináře. K uspesnemu zakonceni je zapotrebi slozit písemný test sestávající z deseti otázek (á max. 2 body), min. je třeba získat 10,5 b.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/Ze0157