Ze0162 Regionální geografie Evropy

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Mgr. Jindřich Havelka (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–8:50 učebna 5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0162/01: Po 9:00–9:50 učebna 5, J. Kolejka
Předpoklady
Základní znalosti z jednotlivých dílčích FG a SEG disciplín. Základní jazykové schopnosti - angličtina, němčina, příp. další. Dobrá fyzická kondice pro absolvování zahraniční praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je podat představu o Evropě jako fungujícím systému regionálních celků různé dimenze a hierarchického zařazení na bázi přírodních a jim odpovídajících hospodářských a sociálních parametrů. Studenti mají v regionální geografii Evropy a SNS projevit umění skládat dílčí komponentní informace a faktické lokalizované informace zařazovat do jejich kontextu. Studenti rozumí kritériím vymezení jednotlivých regionů, umí regiony popsat ve věcných souvislostech, porozumět jejich vnitřnímu prostorovému členění a umí tyto vlastnosti odečítat z geografických map a vysvětlit.
Výstupy z učení
Student získá představu o vymezování regionů Evropy na kontinentální úrovni. Naučí se popisovat a vysvětlovat důvody vymezení, fungování a geografické vlastností (přírodních, ekonomických a humánních) evropských regionů. Prokáže dostatečnou úroveň geografického myšlení při práci s mapou a atlasem.
Osnova
 • 1. Vymezení probíraného makroregionu
 • 2. Fyzickogeografická charakteristika daného makroregionu regionu
 • 3. Sociogeografická charakteriska daného makroregionu
 • 4. Politickogeografická charakteristika daného makroregionu
 • 5. Komplexní geografická charakteristika daného makroregionu
 • 6. Regionální geografie Skandinávské oblasti
 • 7. Regionální geografie Britských ostrovů
 • 8. Reginální geografie Atlantické Francie
 • 9. Regionální geografie Iberské oblasti
 • 10. Regionální geografie hercynské Střední Evropy
 • 11. Regionální geografie Alpsko-karpatské oblasti
 • 12. Regionální geografie Balkánu
 • 13. Regionální geografie Východoevropské oblasti
 • 14. Regionální geografie Apeninské oblasti
 • 15. Regionální geografie Uralské oblasti
 • 16. Regionální geografie Krymské podoblasti
 • 17. Regionální geografie evropského Středomoří a Černomoří
 • 18. Regionální geografie Baltu a Severního moře
 • 19. Regionální geografie evropské Arktidy
 • 20. Regionální geografie severovýchodního Atlantiku.
Literatura
  povinná literatura
 • Král, V.: Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 80-200-0684-2
 • ANDĚL, Jiří, Ivan BIČÍK a Jan D. BLÁHA. Makroregiony světa : nová regionální geografie. Vydání první. Praha: Karolinum, 2019. 326 stran. ISBN 9788024642734. info
  doporučená literatura
 • HUBELOVÁ, Dana a Petr CHALUPA. Cvičení z regionální geografie - Evropa. Brno: Masaryková univerzita, 2008. 80 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4735-8. info
 • SKOKAN, Ladislav. Rusko : geografický přehled. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2005. 215 s. ISBN 8070446471. info
  neurčeno
 • ANDĚL, Jiří a Ladislav SKOKAN. Střední Evropa a Evropská unie, transformační ekonomiky východní Evropy : (geografický přehled). Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003. 128 s. ISBN 8070444711. info
Výukové metody
frontální výuka, seminář
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou (testem), při níž student prokáže nejen znalost dílčích geografických informací o Evropě, ale také kompetence pro chápání souvstažnosti přírodních jevů a faktorů a jim odpovídajícím hospodářským a sociálním parametrům. K úspěšnému zakončení je zapotřebí složit písemný test sestávající ze tří otázek týkajících se přírodních poměrů a jejich vlivu na rozmístění průmyslu, zemědělství a obyvatelstva tří regionů, min. je třeba získat 10,5 b.
Informace učitele
Král, V.: Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 80-200-0684-2
Pinder, D. (ed.): The new Europe. Economy, Society, Environment. Plymouth: Univ. Of Plymouth 1998
Kúnský Josef a kol.: Zeměpis světa. Evropa. I. vyxd, Praha: Orbis 1968
Netopil R.: Fyzická geografie SSSR. Praha: SPN. s. 203
Očovský, Š. (red).: Malá zemepisná encyklopédia ZSSR. Vyd. I. Bratislava: Obzor 1977. s. 856. Student zpracuje a předvede prezentaci na zadané regionálně geografické téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/Ze0162