Ze0164 Regionální geografie Asie a Afriky

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Anna Hricková (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0164/01: St 12:00–13:50 učebna 5a, D. Mísařová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je podat představu o Asii a Afriky jako fungujících systémech regionálních celků různé dimenze a hierarchického zařazení na bázi přírodních a jim odpovídajících hospodářských a sociálních parametrů. Studenti mají v regionální geografii těchto světadílů projevit umění skládat dílčí komponentní informace a faktické lokalizované informace zařazovat do jejich kontextu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - Vysvětlit základní přístupy k regionalizaci makroregionu. - Použít získané informace z dílčích předmětů SG a FG a vysvětlit jejich integrovaný vliv na vlastnosti regionu. - Interpretovat vědomosti pomocí analytického a prostorového myšlení. - Popsat vliv přírodních podmínek na prostorové rozmístění obyvatelstva a ekonomické aktivity. - Student doloží znalosti o přírodních podmínkách, historickém vývoji a rozmístění ekonomických aktivit pomocí atlasu světa. - Zhodnotit formulaci očekávaných výstupů v RVP ZV z hlediska předmětu RG Asie a Afriky.
Osnova
 • 1. Přístupy regionální geografie k vymezení světových makroregionů. Základní charakteristika kontinentu, relativní, absolutní poloha a regionalizace kontinentu. 2. Geologie, geomorfologické podmínky. Klimatické a hydrologické podmínky. 3. Biogeografie, přírodní regiony a ochrana přírody. 4. Historický vývoj kontinentu – kolonizační procesy. 5. Prostorové rozmístění obyvatelstva. 6. Urbanizační procesy. 7. Rozmístění hospodářských aktivit. 8. Historie a současnost konfliktů. 9. Vybrané geografické aspekty V Asie. 10. Vybrané geografické aspekty Střední Asie. 11. Vybrané geografické aspekty JZ Asie. 12. Vybrané geografické aspekty Islámského světa. 13. Vybrané geografické aspekty Subsaharské Afriky.
Literatura
  povinná literatura
 • Školní atlas světa. Edited by Jan Ptáček. 3. vyd. Praha: Kartografie Praha, 2011. 1 atlas. ISBN 9788073930745. info
 • SKOKAN, Ladislav. Asie : sociogeografický přehled. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 2006. 151 s. ISBN 8070447397. info
 • SKOKAN, Ladislav. Afrika : sociogeografický přehled. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 2007. 122 s. ISBN 9788070448380. info
 • ANDĚL, Jiří, Ivan BIČÍK a Tomáš HAVLÍČEK. Makroregiony světa : regionální geografie pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. 148 s. ISBN 9788086034782. info
  doporučená literatura
 • HORÁLEK, Adam a Pavel PTÁČEK. Vybraná témata z geografie současné Číny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 195 s. ISBN 978-80-210-6647-2. info
 • BAAR, Vladimír. Decentralizační a dezintegrační procesy v ruské federaci v 90. letech minulého století. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. 231 s., [4. ISBN 8073681512. info
 • HORÁK, Slavomír. Střední Asie mezi Východem a Západem. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 259 s. ISBN 8024609061. info
 • ILIFFE, John. Afrika a Afričané : dějiny kontinentu. Edited by Luboš Kropáček. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 375 s. ISBN 8070214686. info
Výukové metody
Přednášky a prezentace specifických témat v rozsahu 2 hod. týdně.
Metody hodnocení
Kurz je realizován prostřednictvím přednášek, aktivní účast na přednáškách a prezentaci konkrétního tématu. Předložením Student by měl být schopen prezentovat své znalosti o Africe a Asii jako systémy regionálních jednotek v různých rozměrech a hierarchického zařazení na bázi přírodních a příslušných ekonomických a sociálních parametrů. Student prokazuje schopnost sestavit dílčí komponentní informace a faktické umístěné informace a dát je do souvislostí.
Informace učitele
Využití v kurikulu Základní školy Předmět spadá primárně do vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“, vzdělávací obor „Zeměpis“. Předmět se týká očekávaných výstupů tematického celku a) regiony světa a dále b) společenské a hospodářské prostředí, c) geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, d) životní prostředí. Průřezová témata: výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmetální výchova Mezipředmětové vazby: dějepis, občanská výchova
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/Ze0164