BKF_POJ1 Pojišťovnictví 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 24. 2. 16:00–19:50 P201, So 18. 3. 12:00–15:50 P201, So 15. 4. 16:00–19:50 P201
Předpoklady
FORMA ( K )
Předmět je koncipován jako první vstup studentů oboru Finance do problematiky pojistné vědy a volně navazuje na znalosti získané v rámci studia předmětů tohoto oboru. Žádné zvláštní předpoklady se nepožadují.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je vysvětlení základů teorie pojištění a zajištění, vztahů mezi pojištěním a rizikem, pojistného vztahu a procesů s ním spojených, způsobů klasifikace pojištění a pojistných odvětví, včetně vybraných produktů pojištění zejména pro fyzické osoby.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- vysvětlit základy teorie pojištění a zajištění, vztah mezi pojištěním a rizikem, způsoby klasifikace pojištění;
- analyzovat pojistný vztah a procesy s ním spojené,
- definovat a analyzovat pojistná odvětví, včetně vybraných produktů pojištění zejména pro fyzické osoby;
- vysvětlit podstatu pojišťovací činnosti a distribuce v pojišťovnictví, včetně detailů, které v těchto oblastech upravují právní normy v České republice;
- vymezit strukturu pojišťovnictví a komerčních pojišťoven zejména v České republice a charakterizovat procesy, které ve vybraných subjektech pojistného trhu probíhají;
- formulovat podstatu fungování a význam vybraných mezinárodních institucí v pojišťovnictví.
Osnova
 • 1. Pojištění, prvopočátky pojištění a pojišťovnictví, historie a současnost, pojištění a riziko, principy pojištění
 • 2. Pojistný vztah, pojistná terminologie
 • 3. Klasifikace pojištění
 • 4. Neživotní pojištění a jeho produkty
 • 5. Životní pojištění a jeho produkty
 • 6. Právní normy upravující pojišťovnictví
 • 7. Komerční pojišťovna a její činnosti
 • 8. Likvidace pojistné události (vybrané problémy z teorie a praxe)
 • 9. Zajištění, jeho úkoly a význam
 • 10. Pojišťovnictví, jeho struktura a subjekty Mezinárodní instituce v pojišťovnictví
 • 11. Distribuce v pojišťovnictví
 • 12. Pojistný trh, aktuální problémy pojistného trhu
 • Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků. Detaily k jednotlivým bodům osnovy, včetně souvisejících záznamů přednášek či tutoriálů, jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu.
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • VÁVROVÁ, Eva. Pojišťovnictví I. Vyd. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 104 s. ISBN 978-80-7375-784-7
 • Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
 • KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL a Roman VYBÍRAL. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. 432 stran. ISBN 9788075022714. info
 • NOVOTNÝ, Petr, Monika NOVOTNÁ, Petra BUDÍKOVÁ, Jitka IVIČIČOVÁ, Kristina KEDROŇOVÁ, Ilona ŠTROSOVÁ a Monika ŠTÝSOVÁ. Smluvní právo. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2017. 232 stran. ISBN 9788027106097. URL info
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2015. 305 stran. ISBN 9788087865255. info
 • Pojištění v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 2756-2872]. Edited by Lucie Jandová - Petr Šlauf - Jaroslav Svejkovský. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xix, 353. ISBN 9788074005305. info
  doporučená literatura
 • BUŠTA, Pavel a Vladimír PŘIKRYL. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem a souvisejícími předpisy. Praha: Venice Music Production, 2014. 220 s. ISBN 978-80-9042-705-1
 • Zákon č. 278/2009 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
 • PASTORÁKOVÁ, Erika, Tomáš ONDRUŠKA a Monika JURKOVIČOVÁ. Dejiny poisťovníctva. Prve vydanie. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 169 stran. ISBN 9788075989987. info
 • ČEJKOVÁ, Viktória, Svatopluk NEČAS a Dana MARTINOVIČOVÁ. POISTNÝ TRH teória i prax. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, spol. s r. o., 2011. 222 s. edícia Ekonómia. ISBN 978-80-8078-399-0. info
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 216 s. ISBN 9788074310157. info
 • Česko-anglický slovník pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 447 s. ISBN 9788024718170. URL info
 • CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 411 s. ISBN 8086929116. info
 • ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 131 s. ISBN 80-210-3990-6. info
 • MAJTÁNOVÁ, Anna. Pojišťovnictví :teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 288 s. ISBN 8086929191. info
 • DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2005. 332 s. ISBN 8086419843. info
 • ČEJKOVÁ, Viktória a Dana MARTINOVIČOVÁ. Pojišťovnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 158 s. ISBN 8021035250. info
 • Anglicko-český slovník pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 516 s. ISBN 8024702487. info
 • Životní pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 104 s. ISBN 8024701464. info
 • BLAND, David. Pojištění : principy a praxe. 1. vyd. Praha: Česká asociace pojišťoven, 1997. 1 sv. info
 • Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Česká asociace pojišťoven, 1996. 176 s. info
Výukové metody
tutoriály (diskuse k tématům předmětu)
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu:
a) zpracování a předložení (v elektronické podobě) práce opravované tutorem (POT) s hodnocením prospěl/a. V případě hodnocení neprospěl/a nebude student/ka připuštěn/a ke zkoušce. V případě hodnocení prospěl/a se POT zároveň promítne do výsledného hodnocení, a to max. 4 body, dle posouzení vyučujícího;
b) absolvování zkoušky. Podmínka (bodové ohodnocení) pro úspěšné absolvování zkoušky není striktně definována, neboť do hodnocení vstupuje i práce opravovaná tutorem (viz výše).
Forma zkoušky a hodnocení:
Zkouška má písemnou formu.
Konečná známka je tvořena: výsledkem zkoušky (max. 16 bodů) a bodovým hodnocením POT (max. 4 body).
Stupnice hodnocení:
A: min. 92 % (min. 18,4 bodu),
B: min. 84 % (min. 16,8 bodu),
C: min. 76 % (min. 15,2 bodu),
D: min. 68 % (min. 13,6 bodu),
E: min. 60 % (min. 12 bodů),
F: méně než 60 % (méně než 12 bodů).
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKF_POJ1