BKF_ZOZP Příprava na zkoušky odborné způsobilosti - Penze

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 7. 10. 12:00–15:50 P302a, So 22. 10. 12:00–15:50 P302a, Pá 11. 11. 16:00–19:50 P304
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Příprava na zkoušky odborné způsobilosti Penze připravuje studenty na úspěšné absolvování zkoušek odborné způsobilosti dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Studenti se tak postupně seznámí s principy a fungováním důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření, úlohou a významem finančního trhu, účastníky finančního trhu, druhy a vlastnostmi vybraných investičních nástrojů, cennými papíry kolektivního investování a peněžního trhu, investičními strategiemi a riziky investičních nástrojů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - úspěšně absolvovat zkoušky odborné způsobilosti Penze, - popsat principy fungování finančního trhu včetně teorie financí, - charakterizovat investice, investiční strategie a související rizika, - vymezit právní předpisy z oblasti finančního trhu, - popsat principy a fungování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření včetně souvisejících rizik, - objasnit investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti.
Osnova
 • 1) Finanční trh – úloha a význam, teorie financí • 2) Struktura a účastníci finančního trhu – emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé • 3) Investiční nástroje – jejich druhy a vlastnosti • 4) Akcie • 5) Dluhopisy • 6) Deriváty • 7) Ostatní investiční nástroje – nástroje peněžního trhu a cenné papíry kolektivního investování • 8) Investice – základy investiční strategie, investiční politika I • 9) Investice – základy investiční strategie, investiční politika II • 10) Rizika jednotlivých investičních nástrojů • 11) Důchodové spoření – principy a fungování • 12) Doplňkové penzijní spoření – principy a fungování
Literatura
  povinná literatura
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 950 stran. ISBN 9788075982124. info
  doporučená literatura
 • OŠKRDALOVÁ, Gabriela, Peter MOKRIČKA, Petr ČERVINEK, Miroslava ŠIKULOVÁ, Martin SVOBODA, Alois KONEČNÝ, Eva KUTOVÁ, Ivana VALOVÁ a Dagmar LINNERTOVÁ. Zkoušky odborné způsobilosti na kapitálových trzích : 1830 otázek pro makléře, investory a poradce. 2. vyd. Brno: Edika, 2012. 464 s. ISBN 978-80-266-0107-4. info
 • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 9788086929705. info
 • JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 648 s. ISBN 9788024716534. info
  neurčeno
 • HLADÍK, René. Trhy cenných papírů: (akcie a dluhopisy). Ústí n.L.: Reneco, 2015. ISBN 978-80-86563-45-9. info
Výukové metody
Tutoriály, úkoly
Metody hodnocení
Jde o předmět tvořený pouze přednáškami. Zpracování a odevzdání POTu bude hodnoceno jako prospěl, resp. neprospěl. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je: - ohodnocení POTu jako prospěl. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKF_ZOZP