BPF_FIRI Finanční řízení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. František Kalouda, CSc., MBA (přednášející)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Filip Hampl (cvičící)
Ing. František Kalouda, CSc., MBA (cvičící)
Mgr. Zuzana Rakovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Bc. Pavel Sedláček (cvičící)
Ing. Roman Skalický, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martina Sponerová (cvičící)
Ing. Bc. Tomáš Urbanovský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. František Kalouda, CSc., MBA
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:50 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_FIRI/01: Čt 14:00–15:50 P103, Z. Rakovská
BPF_FIRI/02: Po 12:00–13:50 P106, P. Sedláček
BPF_FIRI/03: Út 10:00–11:50 P304, M. Sponerová
BPF_FIRI/04: St 8:00–9:50 P303, F. Kalouda
BPF_FIRI/05: St 10:00–11:50 P303, F. Kalouda
BPF_FIRI/06: Út 8:00–9:50 P302a, M. Sponerová
BPF_FIRI/07: Čt 16:00–17:50 P106, Z. Rakovská
BPF_FIRI/08: St 16:00–17:50 P104, F. Kalouda
BPF_FIRI/09: Po 16:00–17:50 P302a, F. Kalouda
BPF_FIRI/10: Čt 12:00–13:50 P302a, D. Vágnerová Linnertová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 500 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 75/500, pouze zareg.: 0/500, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/500
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako první vstup studentů všech oborů a specializací do problematik firemních financí a finančního řízení podniku. Věcně je předmět zaměřen především na základní funkce finančního řízení podniku – získávání prostředků financování podniku, jejich alokaci v podobě převodu na nepeněžní formy majetku a rozdělování hospodářského výsledku. Obsahem předmětu jsou i klíčové problematiky z oblastí kapitálových a finančních trhů, hodnoty podniku, finančního plánování a finančního řízení zahraničně obchodních aktivit podniku. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti disponovat: a) Klíčovými poznatky z teorie podnikových financí b) Praktickými algoritmy finančního řízení podniku v rozsahu: 1) řízení majetkové a finanční struktury podniku (analýza kritického bodu) 2) kalkulace nákladů 3) efektivnost podnikových investic
Osnova
  • 1. Organizace výuky, zápočtů a zkoušek. Podnikové finance, finanční cíle a zdroje firmy, úvod do majetkové a finanční struktury firmy. Vývoj firemních financí jako aplikované vědní disciplíny. 2. Finanční rozhodování firmy se speciálním zaměřením na řízením investic a výrobkových inovací. Úvod do hodnocení efektivnosti investic. Úvod do kalkulací nákladů. 3. Finanční aspekty zakládání firmy. Majetková struktura firmy. 4. Řízení oběžného majetku. 5. Finanční struktura firmy. 6. Oceňování finančního majetku. 7. Peněžní toky firmy. 8. Základy finanční analýzy firmy. 9. Finanční trh a podnikové finance. 10. Oceňování firmy. 11. Finanční plánování. 12. Finanční zdraví firmy a predikce finanční tísně. 13. Úvod do finančního řízení zahraniční směny. Témata seminářů: 1. Organizace seminářů, podmínky přistoupení ke zkoušce. Zadání seminárních prací. 2. T1 - Základní zdroje finančních informací o podniku (účetní dokumentace - výsledovka a rozvaha). Majetková a finanční struktura - úvod (finanční a provozní páka, čistý pracovní kapitál, strategie financování firmy). 3. T1 - Aplikace provozní páky v modelech rozvoje podniku (analýza kritického množství). 4. T1 - Test 1 k tématu T1. 5. Presentace seminárních prací I. 6. T2 - Úvod do kalkulace nákladů I (třídění nákladů, absorbční kalkulační metody - kalkulace dělením a dělením s poměrnými čísly). 7. T2 - Úvod do kalkulace nákladů II (absorbční kalkulační metody - metoda procenta režie, metoda variabilních nákladů a metoda ABC). 8. T2 - Test 2 k tématu T2. 9. Presentace seminárních prací II. 10. T3 - Hodnocení efektivnosti investic I (statické metody). 11. T3 - Hodnocení efektivnosti investic II (dynamické metody). 12. T3 - Test 3 k tématu T3. 13. Úvod do finanční analýzy podniku (finanční zdraví firmy a predikce finanční tísně).
Literatura
    povinná literatura
  • KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 328 stran. ISBN 9788073806460. info
    doporučená literatura
  • KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku, druhé rozšířené vydání. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 321 s. Řízení a správa podniku. ISBN 978-80-7380-591-3. info
  • DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku : analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. ISBN 9788086929682. info
  • KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 864 s. ISBN 978-80-7400-194-9. info
Výukové metody
Přednášky, individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava, dílčí písemné testy, rešerše literatury, týmový projekt.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, která je písemná a ústní. Předpokladem přistoupení ke zkoušce je úspěšné absolvování alespoň dvou dílčích testů ze tří a zpracování a presentace seminární práce s hodnocením "prospěl". "Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination."
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.