BPP_ZAPR Základy práva

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (cvičící)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Eichlerová, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Ing. Martin Štěrba (cvičící)
Mgr. Ing. Filip Hampl (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 19. 9. 16:00–17:50 P101, Čt 26. 9. 16:00–17:50 P101, Čt 3. 10. 16:00–17:50 P101, Čt 10. 10. 16:00–17:50 P101, Čt 17. 10. 16:00–17:50 P101, Čt 24. 10. 16:00–17:50 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPP_ZAPR/01: Po 8:00–9:50 VT105, P. Dvořáková
BPP_ZAPR/02: Po 10:00–11:50 VT202, P. Dvořáková
BPP_ZAPR/04: Po 14:00–15:50 VT206, F. Hampl
BPP_ZAPR/05: Po 16:00–17:50 VT105, F. Hampl
BPP_ZAPR/06: Po 18:00–19:50 VT105, F. Hampl
BPP_ZAPR/07: Út 8:00–9:50 VT105, S. Eichlerová, J. Šedová
BPP_ZAPR/08: Út 10:00–11:50 VT105, S. Eichlerová, J. Šedová
BPP_ZAPR/09: Út 16:00–17:50 VT105, M. Štěrba
BPP_ZAPR/10: Út 18:00–19:50 VT202, M. Štěrba
BPP_ZAPR/11: Po 12:00–13:50 VT204, P. Dvořáková
BPP_ZAPR/12: Pá 8:00–9:50 VT206, J. Šedová
BPP_ZAPR/13: Út 14:00–15:50 VT204, M. Štěrba
BPP_ZAPR/14: St 12:00–13:50 VT204, P. Dvořáková, J. Šedová
BPP_ZAPR/17: St 10:00–11:50 VT105, P. Dvořáková, J. Šedová
Předpoklady
Předmět navazuje na znalosti získané předcházejícím studiem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření teoretických a praktických znalostí základů práva. Studenti se v tomto kurzu naučí chápat právo jako komplexní systém, který určuje právní rámec pro fungování ekonomického systému. To jim vytvoří potřebný základ pro pochopení dalších předmětů bakalářského studia.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
- Popsat současný systém práva v ČR a jeho rozdíly s mezinárodním právem, resp. právem EU.
- Vysvětlit základní principy a instituty práva a jejich využívání při aplikaci práva.
- Vyhledávat právní informace, pracovat s nimi.
- Identifikovat jednotlivá právní odvětví a rozumět rozdílům mezi nimi.
- Chápat rozdíl mezi soukromým a veřejným právem a z toho vyplývající odlišnosti.
Osnova
 • 1. Úvod do práva. Pojem, význam, členění. Základní pojmy, instituty. Právo a jiné normativní systémy. Úvod do vyhledávání práva, právní informace.
 • 2. Systém a struktura práva. Členění práva. Vnitrostátní, mezinárodní právo, právo EU. Pozitivní a přirozené právo. Veřejné a soukromé právo. Hmotné a procesní právo. Další členění. Právní odvětví. Rozdíly. Tvorba práva. Právotvorné subjekty, adresáti právních norem.
 • 3. Prameny práva. Pojem, význam, druhy. Právní normy. Platnost. Účinnost. Pojem, význam, druhy. Struktura právní normy. Členění právních norem. Aplikace. Interpretace.
 • 4. Veřejné právo. Základní pojmy, instituty, zásady, principy. Systém. Státní moc. Veřejná správa. Soudní systém. Konstitutivní a deklaratorní rozhodnutí. Právní moc a vykonatelnost. Uplatňování veřejných subjektivních práv.
 • 5. Soukromé právo. Základní pojmy, instituty, zásady/principy. Systém. NOZ. Rekodifikace soukromého práva. Uplatňování soukromých subjektivních práv.
 • 6. Právní skutečnosti, právní jednání. Význam, pojem, druhy. Dobrá víra. Péče řádného hospodáře. Promlčení, prekluze. Odpovědnost.
 • 7. Věc v právním smyslu. Pojem, význam. Druhy. Věcná práva. Vlastnické právo. Držba. Evidence věcí. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Katastr nemovitostí. Vyvlastnění.
 • 8. Osoby v právním slova smyslu. Fyzické osoby. Právnické osoby. Stát. Správní orgány. Veřejná správa. Registr osob. Registr obyvatel. Registr práv a povinností. Portály veřejné správy. Jednání osob.
 • 9. Podnikání. Pojem, význam, právní souvislosti. Podnikání fyzických a právnických osob. Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík. Daňové souvislosti. Fúze, akvizice atp.
 • 10. Správa majetku. Pojem, význam. Soukromý majetek. Veřejný majetek. Formy správy majetku (NOZ, ZOK, atp.). Registr smluv. Veřejné zakázky. Soudní a jiná ochrana.
 • 11. Likvidace, insolvence, exekuce. Význam, rozdíly, důsledky. Evidence v registrech. Obchodní rejstřík, Insolvenční rejstřík.
 • 12. Závazkové vztahy. Význam, pojem, druhy. Vznik, změna a zánik závazkových vztahů. Typy smluv. Kupní smlouva.
Literatura
  povinná literatura
 • Foltas, T. Studijní texty „Základy práva“. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
  doporučená literatura
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - obecná část. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2017. 88 s. Řada učebních skript. ISBN 978-80-88248-00-2. info
 • SPIRIT, Michal. Základy práva pro neprávníky : po rekodifikaci soukromého práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 294 stran. ISBN 9788073805517. info
 • HORÁKOVÁ, Jana. Základy práva pro neprávníky. Praha: Linde, 2014. 341 s. ISBN 9788086131993. info
 • JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplně. Praha: C.H. Beck, 2016. xxxii, 542. ISBN 9788074006111. info
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 335 stran. ISBN 9788073806521. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek (1x za 14 dní) a navazujících seminářů (1x týdně). V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata, která jsou dále rozebírána a diskutována na seminářích. Jako hlavní pomůcka je využíván právní systém ASPI, ve kterém se studenti naučí orientovat a používat ho k vyhledávání právních informací. Součástí seminářů je řešení vzorových příkladů právě s pomocí systému ASPI, kdy se studenti nejprve snaží sami nalézt řešení, následně je postup i výsledek vysvětlen vyučujícím.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Pro přistoupení k závěrečné zkoušce je student povinen získat alespoň 60 % bodů ze dvou průběžných on-line testů a splnit povinnou docházku. Nezíská-li student z průběžných testů alespoň 60 % bodů, je to považováno za absenci průběžné přípravy a student je v tomto případě hodnocen známkou „X“. Body z testů nevstupují do závěrečného hodnocení předmětu.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PPZAPR.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2019/BPP_ZAPR