DXV_PDPR Preparation of the dissertation

Faculty of Economics and Administration
Spring 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 30 credit(s) (from 5 credits increase by 1). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc (lecturer)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (lecturer)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Ing. Ján Šebo, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (lecturer)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (lecturer)
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Mgr. Lucie Přikrylová
Supplier department: Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
DXV_SLIT Study of literature || D_VP1 Scientific work || D_VP Scientific work
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Povinný předmět vedený školitelem, jehož náplní je systematická práce na: • - realizaci teoretického či empirického výzkumu disertační práce • - přípravě textu disertační práce. • • Nedílnou součástí přípravy disertační práce je publikace výsledků provedeného výzkumu na relevantních konferencích a jejich publikování formou konferenčních a - zejména - časopiseckých příspěvků.
Syllabus (in Czech)
  • Plán postupu prací na disertační práci specifikuje student po dohodě se svým školitelem vždy na začátku akademického roku v IS MU, aplikaci "Plán práce a hodnocení studenta" - plán na konkrétní rok.
Literature
  • dle zadání školitele
Teaching methods (in Czech)
Jedná se o předmět bez přímé výuky, spočívající v samostatné práci studenta realizované pod vedením školitele. Uplatňované metody: - individuální konzultace, vedení studenta a kontrola jeho postupu školitelem - odborné konzultace v rámci absolvovaných konferencí, letních škol, stáží apod.
Assessment methods (in Czech)
Počet kreditů za předmět Příprava disertační práce si pro jednotlivé semestry volí student po dohodě se školitelem, a to tak, aby zvolená kreditová hodnota odpovídala předpokládanému postupu zpracování disertační práce specifikovanému v plánu na konkrétní rok. V jednom semestru je za daný předmět povoleno získat 5 - 30 kreditů. • • Výstupem z předmětu jsou připravené pasáže disertační práce a vydané či připravené publikace výsledků výzkumu realizovaného v rámci zpracovávání disertační práce. Uvedené výstupy vkládá student do IS MU, aplikace "Odevzdávárny", kde jsou zpřístupněny členům oborové rady/komise. • • Plnění požadavků předmětu Příprava disertační práce hodnotí školitel kolokviem v každém semestru, v němž student předmět zapsal.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: v průběhu semestru.
General note: Předmět s proměnnou kreditovou hodnotou.
Credit evaluation note: minimálně 120 a maximálně 160 kreditů za studium.
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2018/DXV_PDPR