DXV_SLIT Study of literature

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (lecturer)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (lecturer)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Ing. Ján Šebo, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (lecturer)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Markéta Šumpíková,, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. (lecturer), prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (deputy)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Mgr. Lucie Přikrylová
Supplier department: Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
(! D_VP1 Scientific work ) && (! D_VP Scientific work )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci předmětu Studium literatury se student pod vedením svého školitele věnuje intenzivnímu studiu světové knižní a časopisecké literatury k tématu své disertační práce. Na základě prostudované literatury následně zpracuje analytickou přehledovou studii k tématu své disertační práce. • • Po úspěšném zvládnutí předmětu Studium literatury bude student: • - mít přehled o současném stavu poznání v oblasti tématu své disertační práce, užívaných výzkumných postupech a potřebách dalšího výzkumu v této oblasti • - schopen konkretizovat výzkumný problém, který bude řešit ve své disertační práci • - připraven zpracovat projekt svého výzkumu • - mít vypracován text, který bude východiskem pro přípravu teoretické části disertační práce a/nebo pro přípravu časopiseckých či jiných publikací. • • V případě, že má student v úmyslu předložit disertační práci formou souboru uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, zpracovává studii ve formě přehledového vědeckého článku (review study).
Literature
  • dle zadání školitele
  • dle zadání školitele
Teaching methods (in Czech)
Metody výuky: - individuální konzultace vedené školitelem za účelem usměrňování studenta při studiu literatury a zpracovávání studie.
Assessment methods (in Czech)
Zpracovanou přehledovou studii odevzdává student prostřednictvím IS, aplikace „Odevzdávárny“ (vložení studie do odevzdávárny je podmínkou udělení zápočtu). Zápočet (6 kr) uděluje školitel za text příslušné kvality v minimálním rozsahu 20 normovaných stran textu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: v průběhu semestru.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2016/DXV_SLIT