MKF_SPSC Speciální seminář C

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. k = 1,00. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michaela Jurová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Josef Nešleha (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět speciální seminář C navazuje na znalosti, které studenti získali v předchozím studiu finančního účetnictví, daní a finančního řízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je příprava studentů na státní závěrečné zkoušky ze specializace Finanční řízení, účetnictví a daně.
Výstupy z učení
Po absolvování si studenti utřídí, rozšíří a prohloubí znalostí získané v této oblasti předchozím studiem. Budou schopni vysvětlit základní metody a postupy z oblasti finančního managementu, účetnictví i daní, které mohou být součástí diskuse v rámci odborné rozpravy u státních závěrečných zkoušek.
Osnova
 • Okruh Finanční řízení
 • - Finanční řízení podniku: podstata, principy, cíle, členění, krátkodobé finanční řízení, oběžný majetek, řízení oběžného majetku, likvidity a čistého pracovního kapitálu, krátkodobé financování. - Majetková a finanční struktura podniku: ovlivňující faktory, souvislosti, optimalizace finanční struktury podniku. - Úroková míra jako nástroj alokace kapitálu: úroková míra a její vliv na finanční strukturu podniku, časová hodnota peněz. - Investiční rozhodování a hodnocení efektivnosti investic: investiční strategie, typy projektů, peněžní toky z investic, metody hodnocení investic, vliv úroku, daní a inflace na investiční rozhodování. - Zdroje financování podniku: charakteristika a třídění finančních zdrojů, interní zdroje (zisk a faktory jeho růstu, rezervní fondy, odpisy), externí zdroje (akcie, obligace, úvěry), alternativní zdroje (projektové financování, leasing, faktoring, forfaiting), výhody a nevýhody zdrojů. - Dividendy a dividendová politika podniku: podstata, druhy dividend a dividendové politiky, faktory ovlivňující dividendovou politiku, zdanění dividend, zaúčtování nároku na dividendu. - Metodický aparát finanční analýzy: horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, pyramidová soustava DuPont. - Predikce finanční tísně: bonitní a bankrotní modely, jejich koncepce a vypovídací schopnost (Q-test, Z-funkce, Tamariho model). - Řízení výkonnosti podniku: faktory ovlivňující výkonnost, EVA – Ekonomická přidaná hodnota, Balanced Scorecard, benchmarking a jejich využití v řízení výkonnosti podniku. - Podnikové rozpočty a techniky jejich kontroly: rozpočet a finanční plán, kalkulace, rozpočtové mýty, metodiky tvorby rozpočtu (inkrementální metoda, ZBB, CMP, PPB, KAIZEN, WCM, kontingenční přístupy).
 • Okruh Účetnictví a auditing
 • - Koncepční rámec Mezinárodních standardů účetního výkaznictví: charakteristika, význam, obsah. - Organizace a techniky vedení účetnictví: finanční a manažerské účetnictví, účetní záznamy a knihy, účetní výkazy podle české legislativy ve srovnání s IFRS, informační technologie při zpracování účetnictví. - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: charakteristika, struktura, srovnání vykazování podle české účetní legislativy a podle IFRS. - Zásoby: způsob účtování A a B, oceňování vyskladněných zásob stejného druhu, účtování na konci účetního období, inventarizace, opravné položky, srovnání s IFRS. - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry: charakteristika, srovnání vykazování podle české účetní legislativy a IFRS. - Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky (dluhy): charakteristika, srovnání vykazování podle českých účetních předpisů a IFRS, účtování emisí akcií a obligací. - Založení, vznik, zrušení a zánik obchodních korporací, vklady do obchodních korporací: peněžité, nepeněžité vklady, změny základního kapitálu, účetní aspekty. - Akvizice kapitálu a majetku, fúze obchodních korporací: způsoby akvizicí a účetní postupy z pohledu akvizitéra i prodávajícího, druhy fúzí, právní postupy, účetní metody. - Konsolidovaná účetní závěrka: konsolidační celek, metody konsolidace, konsolidovaná závěrka. - Účetnictví finančních institucí a pojišťoven: specifika, účetní závěrka finančních institucí a pojišťoven a její audit. - Audit účetní závěrky: význam, cíl, zaměření, obsah, zpráva auditora, právní úprava auditu v České republice, etický kodex, KAČR. - Předběžné plánovací procedury a průběh auditu: zhodnocení oblasti podnikání a kontrolního prostředí klienta, posouzení rizik, postup při testech spolehlivosti a testech věcné správnosti.
 • Okruh Daně
 • - Daňový systém v ČR: druhy daní, právní úprava, komunitární právo, správa daní, registrační a informační povinnosti podnikatelských subjektů, zamezení dvojího zdanění. - Daň z příjmů FO: předmět daně, osvobození od daně, základ daně, daňové a nedaňové výdaje, daňová evidence, sazby a výběr daně, daňové přiznání, účtování o dani - Zdanění mezd a platů zaměstnanců: zdanitelná mzda, srážky pojistného na zdravotní a sociální pojištění, čistá mzda a zaúčtování závazků, roční zúčtování záloh na daň z příjmů - Daň z příjmů PO: předmět daně, osvobození od daně, zjištění základu daně z účetního výsledku hospodaření, daňové a nedaňové výdaje, sazby a výběr daně, daňové přiznání, účtování o dani a vliv na výsledek hospodaření podniku. - Majetkové daně: daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí (předmět jednotlivých daní, osvobození od daně, základ a sazby daně, výběr daní, daňová přiznání, účtování o dani a vliv na výsledek hospodaření podniku. - DPH: předmět daně, místo uskutečnění zdanitelného plnění, reverse charge, základ a sazby daně, daňové doklady, daňové přiznání a souhrnné hlášení, účtování o DPH a vliv na výsledek hospodaření podniku. - DPH: plnění osvobozená od daně, nárok na odpočet daně, krácení a úprava odpočtu daně, zvláštní režimy, účtování o dani. - Spotřební a ekologické daně: předmět daně a sazby, osvobození od daně, technika zdanění, daňová přiznání, účtování o těchto daních a vliv na výsledek hospodaření podniku.
Literatura
  povinná literatura
 • Kompletní literatura je dána povinnou a doporučenou literaturou předmětů bloku C, tedy specializace Finanční řízení, účetnictví a daně (jejich seznam viz https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561700-katfinanci/szz-na-kf)
Výukové metody
Teoretická příprava ke státní závěrečné zkoušce.
Metody hodnocení
Prezentace seminární práce, zápočet.
Informace učitele
Tutoriál č. 1 – Prezentace témat okruhu Daně – Valouch| Tutoriál č. 2 – Prezentace témat okruhu Finanční řízení – Kalouda| Tutoriál č. 3 – Prezentace témat okruhu Účetnictví a auditing – Sedláček| Každý student prezentuje 2 témata. K některým tématům se mohou přihlásit 2 studenti, pak vyučující určí, kterou část odprezentuje každý z nich.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MKF_SPSC