MKF_ZAJI Zajištění

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 21. 11. 12:00–15:50 P302b, 16:00–19:50 P302b, Pá 4. 12. 16:00–19:50 P302b
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je rozšíření znalostí studentů o zajištění jako zásadním prvku systému pojišťovnictví, pochopení funkcí a klasifikace zajištění a jeho teoretických a právních základů při současném akcentu na praktické otázky předmětné problematiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vymezit vztahy mezi pojištěním a zajištěním, dále vztahy v zajištění a právní základ zajištění;
- porozumět funkcím zajištění a problematice vlastního vrubu pojišťovny;
- porozumět klasifikaci zajištění dle různých kritérií;
- charakterizovat proporcionální a neproporcionální zajištění a jejich jednotlivé součásti, včetně způsobů určení zajistného;
- porozumět struktuře a tvorbě zajistného programu a také alternativním formám zajištění.
Osnova
 • 1. Souvislosti mezi pojištěním a zajištěním. Historie zajišťovnictví.
 • 2. Zajištění jako metoda vertikálního dělení rizika. Funkce a úkoly zajištění.
 • 3. Další souvislosti zajištění – provize; vlastní vrub a způsoby jeho určení.
 • 4. Právní základy zajištění s akcentem na veřejnoprávní oblast.
 • 5. Klasifikace zajištění. Fakultativní zajištění. Obligatorní zajištění
 • 6. Proporcionální zajištění. Kvótové a excedentní zajištění. Další typy proporcionálního zajištění. Principy určení zajistného u proporcionálního zajištění. Typy ručení v proporcionálním zajištění.
 • 7. Neproporcionální zajištění. Zajištění škodního nadměrku a jeho varianty. Zajištění nadměrku škodovosti.
 • 8. Další typy neproporcionálního zajištění. Principy určení zajistného u neproporcionálního zajištění. Typy ručení v neproporcionálním zajištění.
 • 9. Smluvní vztahy v zajištění. Zvyklosti při sjednávání zajištění a základní obsah zajišťovacích smluv.
 • 10. Zajistný program komerční pojišťovny, jeho tvorba a význam pro hospodaření. Analýza pojistných kmenů pojištění vstupujících do zajištění.
 • 11. Alternativní formy zajištění. Finitní zajištění a jeho základní principy. Základní principy a typy retrospektivních smluv. Základní principy a typy prospektivních smluv.
 • 12. Další nástroje ART
 • Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně:
 • 1. Témata č. 1 – 4
 • 2. Témata č. 5 – 8
 • 3. Témata č. 9 – 12
Literatura
  povinná literatura
 • CIPRA, Tomáš. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 260 s. ISBN 8024708388. info
 • SWISS RE. The essential guide to reinsurance. Swiss Re, 2013. Dostupné z: www.swissre.com
 • Zákon o pojišťovnictví
 • https://www.econ.muni.cz/akap
 • Zákon o distribuci pojištění a zajištění
  doporučená literatura
 • CARTER, R. L. Reinsurance. Second edition. xv, 630. ISBN 9789401574129. info
 • BUCHOVÁ, J. Zaistenie. 1. vyd. Hronský Beňadik: NETRI, 2004. 152 s. ISBN 80-968904-7-6
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2015. 305 stran. ISBN 9788087865255. info
 • NEČAS, Svatopluk. Základy zajištění. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 100 s. ISBN 9788021042667. info
Výukové metody
tutoriály (diskuse k tématům předmětu)
Metody hodnocení
Typ výuky: tutoriály Požadavky k přistoupení ke zkoušce:
1. Vypracování a odevzdání práce opravované tutorem (POT) s hodnocením prospěl. V případě hodnocení "neprospěl" nebude student připuštěn ke zkoušce.
2. Další podmínkou je úspěšné absolvování kontrolního testu v rámci posledního tutoriálu. Podmínka (bodové ohodnocení) pro úspěšné absolvování tohoto testu není striktně definována, neboť test je součástí zkoušky. Podmínka je tedy stanovena pro celkové hodnocení zkoušky, nikoli pro její součásti. Kontrolní test může být ohodnocen max. 8 body. Pokud student nemůže test v rámci tutoriálu fyzicky absolvovat (omluvu posoudí vyučující), napíše jej v prvních dvou týdnech zkouškového období.
Forma zkoušky a hodnocení:
Zkouška má písemnou formu. Tvoří ji kontrolní test v rámci tutoriálu a zkouškový test. Podmínka minimálního počtu bodů pro úspěšné absolvování zkouškového testu není striktně definována.
Konečná známka je tvořena: výsledkem kontrolního testu v rámci tutoriálu (max. 8 bodů) a výsledkem zkouškového testu (max. 12 bodů), popř. domácí přípravy studentů (zpracování POT - bonifikace max. 1 bod).
Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (18,4 – 20 bodů, resp. 21 bodů),
B: 84 – 91 % (16,8 – 18,3 bodu),
C: 76 – 83 % (15,2 – 16,7 bodu),
D: 68 – 75 % (13,6 – 15,1 bodu),
E: 60 – 67 % (12 – 13,5 bodu),
F: méně než 60 % (méně než 12 bodů).
Student, který bude mít po napsání kontrolního testu a zkouškového testu méně než 12 bodů, opakuje vždy jen zkouškový test.
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKF_ZAJI