MKF_ZAJI Zajištění

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 16 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 23. 10. 12:00–15:50 P102, 16:00–19:50 P102, Pá 19. 11. 16:00–19:50 P102, So 4. 12. 12:00–15:50 P102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je rozšíření znalostí studentů o zajištění jako zásadním prvku systému pojišťovnictví, pochopení funkcí a klasifikace zajištění a jeho teoretických a právních základů při současném akcentu na praktické otázky předmětné problematiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vymezit vztahy mezi pojištěním a zajištěním, dále vztahy v zajištění a právní základ zajištění;
- porozumět funkcím zajištění a problematice vlastního vrubu pojišťovny;
- porozumět klasifikaci zajištění dle různých kritérií;
- charakterizovat proporcionální a neproporcionální zajištění a jejich jednotlivé součásti, včetně způsobů určení zajistného;
- porozumět struktuře a tvorbě zajistného programu a také alternativním formám zajištění.
Osnova
 • 1. Souvislosti mezi pojištěním a zajištěním. Historie zajišťovnictví.
 • 2. Zajištění jako metoda vertikálního dělení rizika. Funkce a úkoly zajištění.
 • 3. Další souvislosti zajištění – provize; vlastní vrub a způsoby jeho určení.
 • 4. Právní základy zajištění s akcentem na veřejnoprávní oblast.
 • 5. Klasifikace zajištění. Fakultativní zajištění. Obligatorní zajištění
 • 6. Proporcionální zajištění. Kvótové a excedentní zajištění. Další typy proporcionálního zajištění. Principy určení zajistného u proporcionálního zajištění. Typy ručení v proporcionálním zajištění.
 • 7. Neproporcionální zajištění. Zajištění škodního nadměrku a jeho varianty. Zajištění nadměrku škodovosti.
 • 8. Další typy neproporcionálního zajištění. Principy určení zajistného u neproporcionálního zajištění. Typy ručení v neproporcionálním zajištění.
 • 9. Smluvní vztahy v zajištění. Zvyklosti při sjednávání zajištění a základní obsah zajišťovacích smluv.
 • 10. Zajistný program komerční pojišťovny, jeho tvorba a význam pro hospodaření. Analýza pojistných kmenů pojištění vstupujících do zajištění.
 • 11. Alternativní formy zajištění. Finitní zajištění a jeho základní principy. Základní principy a typy retrospektivních smluv. Základní principy a typy prospektivních smluv.
 • 12. Další nástroje ART
Literatura
  povinná literatura
 • CIPRA, Tomáš. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 260 s. ISBN 8024708388. info
 • SWISS RE. The essential guide to reinsurance. Swiss Re, 2013. Dostupné z: www.swissre.com
 • Zákon o pojišťovnictví
 • Zákon o distribuci pojištění a zajištění
 • https://www.econ.muni.cz/akap
  doporučená literatura
 • BUCHOVÁ, J. Zaistenie. 1. vyd. Hronský Beňadik: NETRI, 2004. 152 s. ISBN 80-968904-7-6
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2015. 305 stran. ISBN 9788087865255. info
 • NEČAS, Svatopluk. Základy zajištění. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 100 s. ISBN 9788021042667. info
 • CARTER, R. L. Reinsurance. Second edition. Dordrecht: Springer Science+Business Media, B.V., 1983. xv, 630. ISBN 9789401574129. info
Výukové metody
tutoriály (diskuse k tématům předmětu)
Metody hodnocení
Typ výuky: tutoriály Požadavky k přistoupení ke zkoušce:
- vypracování a odevzdání práce opravované tutorem (POT) s hodnocením prospěl. V případě hodnocení "neprospěl" nebude student připuštěn ke zkoušce.
Forma zkoušky a hodnocení:
Zkouška probíhá ústní formou. Hodnocení bude provedeno kvalitativním oceněním vědomostí studenta ze strany zkoušejícího s využitím standardní stupnice A-F. Případná bonifikace za POT bude na kvalitativní bázi zahrnuta do celkového hodnocení zkoušky. Bližší detaily ke zkoušce budou zaslány e-mailem v průběhu semestru.
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKF_ZAJI