MKH_MGPS Manažerská psychologie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0/0. tutorial 6 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Michal Ďuriník, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci studentům efektivněji vést jednotlivce, týmy a organizace v prostředí společnosti 4.0 s využitím znalostí moderní psychologie. Předmět navazuje na bakalářské předměty Psychologie pro ekonomy a Management a doplňuje psychologický základ k vybraným tématům z magisterského předmětu Řízení lidských zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- nastavit systémy pro hodnocení a odměňování zaměstnanců tak, aby měly pozitivní dopady na motivaci zaměstnanců
- rozeznat nekvalitní metody výběru a hodnocení zaměstnanců
- zvolit styl vedení podporující výkon podřízených
- rozeznávat heuristiky/zkreslení a zohledňovat jejich dopad na činnost podniku
- popsat faktory ovlivňující pracovní postoje a jejich dopady na organizaci
- vyhnout se několika chybám při tvorbě pracovních týmů
Osnova
 • - Pracovní motivace: jak nastavit motivační, hodnotící a odměňovací systémy v organizaci ve společnosti 4.0
 • - Pracovní postoje, engagement, výkon: jak je ovlivnit a jejich dopad na organizaci
 • - Validita a reliabilita psychodiagnostických metod: jak vybrat a posoudit kvalitu nástrojů pro výběr a hodnocení zaměstnanců
 • - Přesvědčování a změna postoje: aplikace v oblasti vyjednávání, cenotvorby a reklamy
 • - Týmová práce: jak vytvořit efektivní spolupracující tým
 • - Psychologie leadershipu: jak efektivně vést lidi z pohledu psychologie
Literatura
  povinná literatura
 • ARNOLD, John a Ray RANDALL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. 5th ed. New York: Financial Times Prentice Hall, 2010. xxix, 814. ISBN 9780273711216. info
 • KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. Translated by Eva Nevrlá. Vydání první. V Brně: Jan Melvil, 2012. 542 stran. ISBN 9788087270424. info
 • CIALDINI, R. Harnessing the science of persuasion. Harvard Business Review, Boston: Harvard Business School Press, 2001, R0109D, s. 72-79. ISSN 0017-8012. info
 • SUNSTEIN, C. Nudging: a very short guide. Journal of Consumer Policy, 2014, roč. 37, č. 538, s. 1-7. info
  doporučená literatura
 • WOODS, Stephen A. a Michael A. WEST. The psychology of work and organizations. Andover: South-Western/Cengage Learning, 2010. xviii, 598. ISBN 9781408018866. info
 • KULHAVÝ, Viktor a Jakub PROCHÁZKA. Cvičebnice pro předmět Řízení lidských zdrojů. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada, 2013. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3. URL info
Výukové metody
Přednášky, modelové situace a simulace, diskuse, týmový projekt, četba
Metody hodnocení
skupinový projekt, průběžné testy, závěrečný test, bonusové body za skupinovou prezentaci, aktivní účast na tutoriálech, včasné odevzdání úkolů
Pro úspěšné ukončení předmětu musí student získat alespoň 50 % bodů za skupinový projekt, alespoň 50 % bodů ze závěrečného testu a celkově alespoň 60 % z maximálního počtu bodů v předmětu.
A 87 a více, B 80-86 %, C 74-79%, D 67-73 %, E 60-66%
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 6 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.