MKH_RIOP Řízení operací

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
26/0. tutorial 16 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (přednášející)
Garance
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět navazuje na znalosti z předcházejících kurzů, zvláště pak ty, které se týkají základů informatiky a ekonomie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou : pochopení principů vybraných moderních metod používaných pro řízení operací (procesů); rozšíření optiky při pohledech a hodnocení a řešení standardních situací a problémů, které jsou součástí obchodních, distribučních, výrobních procesů nebo jsou projektovém řízení; schopnost lépe poznat bolesti, se kterými se zákazníci dnes a denně potýkají; schopnost definovat a vysvětlit základní přínosy mající svůj původ v používání vybraných metod a nástrojů a to z různých úhlů pohledu; porozumění důvodů využívání ERP systému jako nepostradatelného nástroje pro řízení procesů. Základní funkčnosti a nástroje používané na operativní i taktické úrovni vedení budou prezentovány na demo verzi samotného ERP. Každý student se s touto problematikou bude setkávat ve své budoucí praxi denně a znalosti získané v tomto předmětu mu umožní lepší orientaci a výraznou konkurenční výhodu.
Výstupy z učení
- pochopit principy vybraných moderních metod používaných pro řízení operací (procesů);
- rozšířit si optiku svého pohledu a hodnocení na řešení standardních situací a problémů, které jsou součástí obchodních, distribučních, výrobních procesů nebo jsou projektovém řízení);
- schopen lépe poznat bolesti, se kterými se zákazníci dnes a denně potýkají);
- schopen definovat a vysvětlit základní přínosy mající svůj původ v používání vybraných metod a nástrojů a to z různých úhlů pohledu);
- schopen definovat a vysvětlit základní přínosy mající svůj původ v používání metod a nástrojů a to z různých úhlů pohledu);
Osnova
  • 1.lekce (blok : 4 vyučovací jednotky) : Úvod od problému, typický projekt a nutné znalosti s tím spojené. Teorie omezení, stromové struktury používaní v teorii omezení (stromy současné a budoucí reality) – I.část. Charakteristiky ERP a ukázka funkčních horizontů a použití. (ERP : on-line prezentace ze živého systému). 2.lekce (blok : 4 vyučovací jednotky): Teorie omezení, stromové struktury používaní v teorii omezení (stromy současné a budoucí reality) – II.část. Metoda kritického řetězce, multitasking, buffer management. ERP a modely obchodních případů a vytvářená data (položky, transakce) související s registrací těchto případů. Využití těchto datových struktur pro následné analýzy pomocí filtrací, kalkulovaných polí a reportů. Funkce rozpočtu v ERP. (ERP : on-line prezentace ze živého systému). 3.lekce (blok : 4 vyučovací jednotky ): Výrobní principy (MRP,MRP-II, CONWIP a Drum-Buffer-Rope). Workflow. Fishbone diagram a jeho využití ve spojení s Paretovou analýzou. P&Q analýza. Ukázka analytických nástrojů integrovaných v ERP. (ERP : on-line prezentace ze živého systému). 4.lekce (blok : 4 vyučovací jednotky ): OLAP a Data Mining, Balanced Score Card a metoda jednostránkové strategie. Základy Prospektové teorie. Ukázka analytických nástrojů integrovaných v ERP. Metody Kepner-Tregoe. (ERP : on-line prezentace ze živého systému).
Literatura
  • GOLDRATT, Eliyahu M. Kritický řetěz. Translated by Jan Jirák. Vyd. 1. Praha: InterQuality, 1999. 200 s. ISBN 80-902770-0-4. info
  • UČEŇ, Pavel. Metriky v informatice : jak objektivně zjistit přínosy informačního systému. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 139 s. ISBN 8024700808. info
  • BASL, Josef, Pavel MAJER a Miroslav ŠMÍRA. Teorie omezení v podnikové praxi : zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 213 s. ISBN 80-247-0613-X. info
  • BASL, Josef. Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 142 s. ISBN 8024702142. info
  • GOLDRATT, Eliyahu M. Late night discussions : on the theory of constraints. Great Barrington: North River Press, 1992. 71 s. ISBN 0884271609. info
  • Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 Course 8224A, Introduction Training. : Bertelsmann Media, 2004. info
Výukové metody
Přednášky a následné ukázky modelování typických obchodních případů pomocí systému ERP, následné diskuze a samostudium. Studenti připraví seminární práci podle zadání vyučujícího.
Metody hodnocení
Pro kombinované studium jsou přednášky rozděleny na 4 bloků po čtyřech hodinách. Předmět se vyučuje jak pro denní, tak i pro kombinované studium. Komplexní charakter předmětu vynucuje časté prokládání přednášek praktickými příklady na demo systému ERP. V průběhu výuky vyučující očekává diskusi na probíraná témata a očekává se reakce studentů na možné příklady z reálné praxe, které jsou průběžně ve výuce překládány pro lepší pochopení využitelnosti vyučovaných nástrojů a metod. Závěrečné hodnocení se skládá z písemné části, ve které si student připraví podklady pro ústní zkoušku z probíraných metod a následné ústní zkoušky. Otázky jsou vždy v předstihu se studenty probírány a po jejich vysvětlení jsou uloženy na serveru ve studijních materiálech. Součásti studijních materiálů vedle doporučené literatury i soubor power-pointových přednášek, kde jsou jednotlivé soubory vždy po přednášce uloženy a to opět na server se studijními materiály.Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Informace učitele
Některé kapitoly tohoto se částečně kryjí s látkou probíranou v kurzech BPH_PIS1, BPH_PIS2 a MPH_RIOP s tím, že v tomto kurzu budou podrobněji probírány metody používané pro řízení operací a bude prezentováno více případových studií. Seznámení se s ERP ovládáním a využíváním bude v tomto předmětu zhruba na úrovni 20 % znalostí prezentovaných v předmětech BPH_PIS1, BPH_PIS2 a MPH_RIOP. Z toho vyplývá doporučení, aby se studenti, kteří absolvovali úspěšně BPH_PIS1 a BPH_PIS2 nepřihlašovali na předmět MKH_RIOP. Typy na literaturu : 1. Chase/Aquilano : Production and Operation Management 2. Eliyahu Goldratt : The Goal, Theory of Constraints 3. Eliahu Goldratt : kritický řetěz 4. Eliahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Carol A. Ptak: Jak vzniká zisk (Necessary but Not Sufficient) Další literatura bude průběžně doplňována v průběhu přednášek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 16 hodin.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.