MKR_RKVS Řízení a kontrola ve veřejné správě

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 14 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Michal Struk, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Michal Struk, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 18. 9. 12:00–15:50 P304, So 20. 11. 12:00–16:50 P304, So 11. 12. 12:00–16:50 P304
Předpoklady
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností při prípravě a realizaci rozhodovacích procesů ve veřejné správě. V první části se studenti seznámí s teorií rozhodovacího procesu, ve druhé části budou probírány rozhodovací procesy typické pro fungování veřejné správy a ve třetí části základní metody kontroly výkonu veřejné správy, s důrazem na finanční kontrolu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- definovat veřejnou správu a příčiny její existence;
- porozumět systému řízení a rozhodování ve veřejné správě;
- rozumět problematice veřejných projektů a efektivnosti ve VS;
- podílet se na tvorbě veřejné zakázky včetně chápání smyslu institutu a problémových míst;
- orientovat se v problematice organizační kultury a řízení lidí ve VS;
- rozumět principům veřejné kontroly
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, definování veřejné správy, důvody existence veřejného sektoru
 • 2. Rozhodování ve veřejné správě
 • 3. Reforma veřejné správy, nové směry a koncepty řízení VS
 • 4. Veřejné zakázky, veřejné projekty, efektivnost a její hodnocení
 • 5. Organizační kultura, komunikace a řízení lidí ve VS, hodnocení a motivace pracovníků
 • 6. Veřejná volba a hlasování, vybrané problémy veřejné volby
 • 7. Kontrola ve VS, instituce, interní audit
 • 8. Strategické řízení ve VS a řízení změn
Literatura
  povinná literatura
 • KERLINOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Management veřejné správy. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 132 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511. ISBN 978-80-210-6918-3. info
 • NEMEC, Juraj. Kontrola ve veřejné správě. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 158 s. ISBN 9788073575588. info
 • OCHRANA, František a Milan PŮČEK. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě : smart administration. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 246 s. ISBN 9788073576677. info
 • PAVLÍK, Marek. Jak úspěšně řídit obec a region : cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 160 s. ISBN 9788024752563. info
 • PAVEL, Jan. Veřejné zakázky a efektivnost. vyd. 1. Praha: Ekopress, 2013. 123 s. ISBN 9788087865040. info
 • MLÁDKOVÁ, Ludmila a Petr JEDINÁK. Vybrané aspekty systému řízení státních organizací. 1. vyd. Zlín: Verbum, 2011. 124 s. ISBN 9788087500101. info
  doporučená literatura
 • ŠPAČEK, David. Public management : v teorii a praxi. 1. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xviii, 357. ISBN 9788021083448. info
 • ŽÁRSKA, Elena. Verejná správa. Vydanie prvé. Bratislava: Ekonóm, 2016. 354 stran. ISBN 9788022542289. info
 • MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta a Jan STEJSKAL. Teorie a praxe veřejné ekonomiky. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 263 s. ISBN 9788074785269. info
 • OCHRANA, František. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky : jejich tvorba, hodnocení a kontrola. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 219 s. ISBN 9788073576448. info
 • Public management and governance. Edited by A. G. Bovaird - Elke Löffler. 2nd ed. London: Routledge, 2009. xxiii, 374. ISBN 9780203884096. info
 • Public management and performance : research directions. Edited by Richard M. Walker - George A. Boyne - Gene A. Brewer. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. xi, 288. ISBN 9780521116633. info
 • HILL, Carolyn J. a Laurence E. LYNN. Public management : a three-dimensional approach. Washington: CQ press, 2009. xxi, 490. ISBN 9780872893481. info
 • POLLITT, Christopher a Geert BOUCKAERT. Public management reform: a comparative analysis : new public management, governance, and the neo-Weberian state. xvii. New York: Oxford University Press, 2011. 367 s. 3rd. ISBN 978-0-19-959509-9. info
 • BRYSON, John M. Strategic planning for public and nonprofit organizations : a guide to strengthening and sustaining organizational achievement. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2011. xxviii, 54. ISBN 9780470392515. info
 • POMAHAČ, Richard. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xx, 315. ISBN 9788074004476. info
 • HRABALOVÁ, Simona, Viktorie KLÍMOVÁ a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Metody a nástroje řízení ve veřejné správě. Brno: Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 130 s. Vydání první. ISBN 80-210-3679-6. info
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě přednášek. Předpokládá se samostudium povinné literatury. Součástí přednášek bude diskuse vybraných tématických problémů.
Metody hodnocení
Písemný test (60 bodů), position paper (10 bodů) a následná ústní zkouška.
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKR_RKVS