MKV_MAZD Management ve zdravotnictví

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
16 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Role manažera zdravotnického zařízení prošla v posledních dvou dekádách výraznými změnami v souvislosti s transformací systému zdravotnictví. Je náročná v mnoha aspektech. Nejde jen o dynamiku vývoje a rozsah regulací upravujících autonomii rozhodování managemetu ZZ. Rozhodování je komplikováno i někdy ne zcela jasným vyjádřením poslání zdravotnických zařízení, přítomností a konfliktem hodnot, jako jsou zdraví, equita, výkonnost či hospodárnost.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o specifikách řízení zdravotnických zařízení, zejména se zaměřením na strategické řízení, řízení organizačních změn a řízení lidských zdrojů. Využity budou aktuální poznatky ze zahraničí i z české praxe, včetně přednášek externistů z manažerských pozic ve zdravotnických zařízeních.

Po absolvování kurzu studenti budou schopni:
- interpretovat rozdíly v postavní a roli manažera zdravotnického zařízení oproti běžnému podnikatelskému prostředí
- klasifikovat konkrétní dovednosti potřebné pro úspěšné naplnění role manažera v ZZ
- objasnit základní principy strategického řízení a řízení organizačních změn a orientovat se v cílech a metodě jejích nástrojů
- porozumět specifikům řízení lidských zdrojů v podmínkách zdravotnictví
Osnova
 • Obsah předmětu je rozdělen do tří základních částí.
 • V první části je nastíněn obecný přehled o vývoji a aktuální podobě zdravotnického systému primárně z pohledu systému jeho řízení a role manažerů. Studenti jsou seznámeni i s aktuálními problémy a výzvami, s nimiž se zde manažeři v současnosti setkávají. Podrobně se zabývají právním postavením zdravotnických zařízení a institucionální podobou jejich systému řízení.
 • Druhá část předmětu je zaměřena na strategické řízení zdravotnických zařízení jako klíčový nástroj rozvoje organizace, naplňování mise a uspokojování zájmů stakeholderů. Pozornost bude věnována základním fázím strategického řízení (formulaci a implementaci strategie), se zaměřením na rozpracování organizační strategie do navazujících dílčích strategií, programů a projektů. Zvláštní zřetel bude věnován manažerským postupům a nástrojům potřebným pro naplňování strategických cílů.
 • Vzhledem k tomu, že klíčový význam pro naplňování strategie a dosahování cílů organizace mají lidské zdroje, je třetí část předmětu věnována řízení lidských zdrojů a jeho specifikům. Řízení lidských zdrojů přitom není nahlíženo jako separovaná funkce managementu, ale jako klíčová oblast manažerské práce a prostředek naplňování všech dílčích strategií a programů.
 • Rámcová struktura témat:
 • 1. Blok: Role manažera v současném zdravotnictví, zdravotnické organizace a jejich řízení
 • 1.1 Zdravotnický systém - institucionální struktura
 • 1.2 Řízení zdravotnictví.
 • 1.3 Zdravotnické zařízení, druhy a postavení.
 • 1.4 Role a funkce manažera ve ZZ
 • 1.5 Problémy a výzvy managementu
 • 2. Strategické řízení
 • 2.1 Význam strategického řízení, jeho přínosy a limity
 • 2.2 Formulace strategie v podmínkách zdravotnického systému
 • - definice poslání
 • - strategická analýza: analýza vnějšího prostředí (včetně analýzy stakeholderů), analýza vnitřního prostředí, identifikace vnějších hrozeb a příležitostí, vnitřních silných a slabých stránek (základní analytické nástroje)
 • - formulace vize, rozpracování do navazujících dílčích strategií
 • 2.3 Implementace strategie
 • - postup a nástroje implementace strategických plánů,
 • - řízení výkonnosti jako nástroj monitorování a vyhodnocování strategických plánů
 • 2.4 Řízení organizačních změn
 • 3. Řízení lidských zdrojů
 • 3.1 Vývoj koncepcí personální práce v organizaci – personální administrativa, personální řízení a řízení lidských zdrojů jako tři základní koncepce a vývojové stupně personální práce v organizaci. Charakteristické znaky řízení lidských zdrojů jako součásti strategického řízení v organizaci.
 • 3.2 Základní personální činnosti, strategie řízení lidských zdrojů. Postavení a role personálního útvaru v organizaci
 • 3.3 Role výkonných vedoucích pracovníků v personální práci v organizaci. Řízení lidí jako klíčová oblast manažerské práce. Pracovní skupiny a jejich vedení. Motivace pracovníků, nástroje motivování.
 • 3.4 Základní personální činnosti. Úloha personálního útvaru a výkonných manažerů v jednotlivých oblastech personálních činností.
 • 3.4.1 Plánování pracovních sil
 • 3.4.2 Výběr a nábor pracovníků
 • 3.4.3 Adaptace pracovníků
 • 3.4.4 Vzdělávání a rozvoj pracovníků
 • 3.4.5 Hodnocení pracovního výkonu
 • 3.4.6 Řízení kariéry
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Personální management. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 132 s. ISBN 80-210-3502-1. info
 • Souček, Z., Burian, J., Strategické řízení zdravotnických zařízení. Professional Publishing. ISBN 978-80-8694-618-5
 • Kolektiv, Zdravotní politika a její ekonomická dimenze. Studijní opora vzniklá z projektu Inovace studia ekonomických disciplín (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)
  doporučená literatura
 • WRIGHT, Glen a Juraj NEMEC. Management veřejné správy : teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 419 s. ISBN 808611970X. info
 • BRYSON, John Moore. Strategic planning for public and nonprofit organizations :a guide to strengthening and sustaining organizational achievement. Rev. ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995. xxi, 325 s. ISBN 0-7879-0141-5. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • BJÖRKMAN, James Warner a Juraj NEMEC. Health Reforms in Central and Eastern Europe. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Bratislava: NISPAcee Press, 2013, roč. 6, č. 1, s. 131-152. ISSN 1337-9038. info
 • HAMPL, Jaroslav. Dopady evropské integrace do manažerské praxe ve zdravotnictví. Praha: Zdravotnictví v ČR, 2003. 7 s. číslo 3-4, ročník 5. info
Výukové metody
tutoriály, besedy s externími odborníky, semináře - skupinové diskuse, řešení případových studií, samostudium zadané literatury
Metody hodnocení
přednášky, samostudium - četba povinné literatury.
Pro ukončení: závěrečný test, skupinový projekt a jeho obhajoba

Podmínky ukončení budou specifikovány ve studijním plánu předmětu, který bude zveřejněn před začátkem výuky.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2016/MKV_MAZD