MPF_MUST Mezinárodní účetní standardy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPF_MUST/01: Út 18:00–19:35 P103, E. Hýblová
MPF_MUST/02: St 7:40–9:15 P201, E. Hýblová
MPF_MUST/03: St 11:05–12:45 S309, E. Hýblová
Předpoklady
! PFMEUC Mezinárodní účetnictví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 84 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/84, pouze zareg.: 0/84, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/84
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku mezinárodního účetnictví, na direktivy Evropské unie upravující oblasti účetnictví a na Cílem předmětu je seznámit studenty se základními směry harmonizace účetnictví v Evropě, s direktivami EU a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, dále IFRS). Předmět je zaměřen na výklad metod uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, sestavování účetní závěrky a charakteristiku vybraných standardů.
Na konci kurzu budou studenti schopni: - Charakterizovat hlavní směry harmonizace účetnictví; - Používat pravidla uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví; - Aplikovat standardy.
Osnova
  • 1.Úvod do Evropského účetnictví, harmonizace účetnictví, direktivy EU. 2.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – koncepční rámec. 3.Sestavování účetní závěrky – IAS 1 – Sestavování a zveřejňování. účetní závěrky, IAS 8 - Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, IFRS 1 – první aplikace IFRS, IAS 7 – Výkaz cash flow. 4.Dlouhodobý majetek – IAS 16 – Pozemky, budovy, zařízení, IAS 40 – Investice do nemovitostí. 5.Dlouhodobý nehmotný majetek – IAS 38. 6.Leasingy – IAS 17. 7.Snížení hodnoty aktiv – IAS 36. 8.Zásoby – IAS 2; Závazky, rezervy – IAS 37. 9.Peníze, pohledávky, finanční majetek – IAS 32 – Finanční nástroje, zveřejňování a prezentace, IAS 39 – Finanční nástroje – účtování a oceňování. 10.Náklady a výnosy – IAS 18 – Výnosy. 12.Daně ze zisku, odložená daň – IAS 12. 13.Postupy při přepočtu cizí měny – IAS 21 – Důsledky změn směnných kurzů cizích měn; vykazování státních dotací – IAS 20 – Účtování státních dotací a zveřejňování státní podpory; Výpůjční náklady – IAS 23.
Literatura
    povinná literatura
  • HÝBLOVÁ, Eva. Mezinárodní účetnictví : pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 101 s. ISBN 9788021043756. info
    doporučená literatura
  • HÝBLOVÁ, Eva, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr VALOUCH. Mezinárodní účetnictví. Brno: ESF MU, 2004. 138 s. ISBN 80-210-3473-4. info
  • KRUPOVÁ, L. IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha : 1. VOX, 2009. 804 s. ISBN 978-80-86324-76-0.
  • International Financial Standards Board. IFRS 2011. International Financial Reporting Standards. United Kingdom. ISBN 978-1-907877-02-5
Výukové metody
Předmět je vyučován v rozsahu 2 hodiny přednášek a dvě hodiny seminářů týdně. Semináře jsou zaměřeny na řešení příkladů a případových studií, souvisejích s uznáváním aktiv, závazků, nákladů a výnosů v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je písemná, skládá se z teoretické a pratické části. Ověřování znalostí v průběhu semestru: dva průběžné testy, minimální úspěšnost 60 %, jedna prezentace příkladů, hodnocení prospěl/neprospěl. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PFMEUC.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.