MPF_MUST Mezinárodní účetní standardy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Filip Hampl (cvičící)
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 54 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/54, pouze zareg.: 35/54, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 35/54
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními směry harmonizace účetnictví v Evropě, se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, dále IFRS). Předmět je zaměřen na výklad metod uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, sestavování účetní závěrky a charakteristiku vybraných standardů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- Charakterizovat hlavní směry harmonizace účetnictví;
- Používat pravidla uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví;
- Sestavit účetní závěrku v souladu s IFRS.
- Aplikovat standardy.
Osnova
 • 1.Úvod do Evropského účetnictví, harmonizace účetnictví, směrnice EU.
 • 2.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – Koncepční rámec.
 • 3.Sestavování účetní závěrky – IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, IAS 8 - Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, IFRS 1 – první aplikace IFRS, IAS 7 – Výkaz cash flow.
 • 4.Dlouhodobý majetek – IAS 16 – Pozemky, budovy, zařízení, IAS 40 – Investice do nemovitostí.
 • 5.Dlouhodobý nehmotný majetek – IAS 38.
 • 6.Leasingy – IFRS 16.
 • 7.Snížení hodnoty aktiv – IAS 36.
 • 8.Zásoby – IAS 2; Závazky, rezervy – IAS 37.
 • 9.Peníze, pohledávky, finanční majetek – IFRS 9 Finanční nástroje.
 • 10.Náklady a výnosy – IFRS 15.
 • 11. Daně ze zisku - IAS 12.
 • 12.Postupy při přepočtu cizí měny – IAS 21 – Důsledky změn směnných kurzů cizích měn; vykazování státních dotací – IAS 20 – Účtování státních dotací a zveřejňování státní podpory; Výpůjční náklady – IAS 23.
Literatura
  povinná literatura
 • HÝBLOVÁ Eva, HAMPL Filip a Petr SVOBODA. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2019. Studijní text, dostupný v ISU na stránce předmětu.
 • HÝBLOVÁ Eva a Filip HAMPL. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - pracovní sešit. Studijní materiál, dostupný v ISU na stránce předmětu.
  doporučená literatura
 • KRUPOVÁ, Lenka. IFRS : mezinárodní standardy účetního výkaznictví, interpretace a aplikace v podnikové praxi. 3. vydání. Praha: 1. Vox, 2019. iv, 740. ISBN 9788087480700. info
 • International Financial Standards Board. IFRS 2011. International Financial Reporting Standards. United Kingdom. ISBN 978-1-907877-02-5
Výukové metody
Předmět je vyučován v rozsahu 2 hodiny přednášek a dvě hodiny seminářů týdně. Semináře jsou zaměřeny na řešení příkladů a případových studií, souvisejích s uznáváním aktiv, závazků, nákladů a výnosů v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je písemná, skládá se z teoretické a pratické části. Ověřování znalostí v průběhu semestru: jeden průběžný test, minimální úspěšnost 60 %, jedna prezentace příkladů, hodnocení prospěl/neprospěl. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPF_MUST