MPH_SPIN Studentský podnikatelský inkubátor

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
Mgr. Ing. Martin Štěrba (cvičící)
Garance
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 15:05–18:00 140
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům možnost simulovat realizaci vlastních podnikatelských záměrů, prozkoumat jednotlivé problémové okruhy spojené s tímto úkonem. Bude tak možné realizovat praktický rozvoj znalostí a dovedností s využitím teoretického základu, který jim nabízí dosavadní vysokoškolské studium. Zvýšení úrovně schopnosti aplikovat získané vědomosti umožní budoucím absolventům lépe se etablovat na pracovním trhu a rovněž snazší založení vlastního podnikání.
Osnova
  • Předmět bude zaměřen na prohloubení vědomostí a znalostí získaných ve výuce s využitím případových a aplikačních modelů. Důraz bude kladen na schopnost studentů kreativně aplikovat získané poznatky na modelovém příkladu vytvoření podnikatele. Významným charakteristickým prvkem předmětu bude vzájemná interakce studentů ekonomie a práva aplikovaná s cílem simulovat reálnou situaci spojenou se základními kroky při činnosti podnikatele. Předmět počítá se zapojení externích vyučujících z praxe obou oborů. Studenti budou rozděleni do smíšených skupin, které budou tvořeny jak posluchači Ekonomicko-správní, tak i Právnické fakulty. Úkolem každé skupiny se stane vytvoření fiktivního podnikatele s podrobnou specifikací, která bude definována konkrétním podnikatelským záměrem. V průběhu výuky projde každý z projektů dalším vývojem, kdy výstupem bude rozvinutý podrobný projektový záměr založení konkrétního typu podnikatele včetně zhodnocení relevantních rizik.
Literatura
  • Garantem předmětu doporučená literatura a literatura podle zaměření jednotlivých vyučujících.
  • KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 9788025116050. info
  • FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 356 s. ISBN 8024709392. info
Výukové metody
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Metody hodnocení
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu: Předmět je ukončen kolokviem. Požadavkem k udělení kolokvia bude předložení vypracované podnikatelské studie a její prezentace včetně diskuse s komisí. Pro připuštění ke kolokviu je nutné splnit 80% účast na seminářích. Na závěr proběhne diskuse mezi vyučujícím a skupinou studentů pracující na stejné podnikatelské studii. V rámci této diskuse by měl každý ze studentů prokázat aktivní zapojení do řešení jednotlivých úkolů a orientace se v projektovém záměru své skupiny. Způsob ověřování kvality předmětu a výuky: 1. Využitím výsledků studentské ankety z IS MU 2. Zhodnocením kvality vypracovaných záměrů 3. Využitím výsledků ankety absolventů MU
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.