MPV_AKVS Auditing a kontrola ve veřejném sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
Ing. Pavla Kvapilová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 7:40–9:15 P303
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_AKVS/01: každý sudý čtvrtek 9:20–11:00 P303, P. Kvapilová, D. Póč, J. Šelešovský
MPV_AKVS/02: každý lichý čtvrtek 9:20–11:00 P303, P. Kvapilová, D. Póč, J. Šelešovský
Předpoklady
((! PVKVS Kontrola ve veřejném sektoru ) && (! MPV_KVSE Kontrola ve veřejném sektoru )&& (! MPV_AUDA Auditing a daně ve VS ))
Doporučeným předpokladem je absolvování předmětu Veřejné finance I. a Ekonomika veřejného sektoru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 92 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/92, pouze zareg.: 0/92, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/92
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět studenta uvede do hlavních metod a problémových oblastí kontroly ve veřejném sektoru včetně oblasti veřejných zakázek. Zvláštní pozornost je věnována základním principům při přezkoumávání hospodaření obcí, finančnímu a výkonnostnímu auditu organizací veřejného sektoru. Absolvent po úspěšném absolvování kurzu bude schopen porozumět kontrole jako nástroji řízení (managementu), identifikovat kontrolní mechanismy ve veřejném sektoru, vyjádřit specifika kontroly na ústřední úrovni státní správy a na úrovni územních samosprávných celků a vybraných veřejnoprávních institucí. Student bude schopen porozumět a vysvětlit teoretické aspekty podstaty a cílů auditu, použít informace, diskutovat, aplikovat a předkládat odůvodněná argumentačně promyšlená rozhodnutí o základních znalostech právní úpravy auditu, aplikaci mezinárodních auditorských a účetních standardů a auditorských směrnic, pracovních metod a postupů včetně specifické problematiky ověření účetních závěrek neziskových organizací či přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a na základě nabytých znalostí interpretovat i aplikovat na reálné situace. Ve vazbě na rozbor oblasti veřejných zakázek bude student schopen analyzovat a rozlišit dopady korupce a etiky ve veřejné správě s využitím institucionálních aspektů kontroly.
Osnova
 • Přednášky v předmětu jsou vyučovánave čtyřhodinovém bloku jedenkrát za 14 dnů. Semináře jsou realizovány jednou za 14 dnů v dotaci dvě hodiny. Předpokládá se zapojení odborníků z praxe do výuky Osnova: 1.Kontrola jako nástroj řízení (managementu). Druhy kontrol, jejich základní funkce a výstupy. 2.Kontrolní systémy ve veřejném sektoru a centrální řízení kontroly ve veřejné správě. 3.Specifika kontroly územních samosprávných celků a vybraných veřejnoprávních institucí včetně finanční kontroly ve veřejné správě. 4.Charakteristika kontrolních institucí v ČR a v zemích EU (včetně komparace pojetí kontroly). 5.Problematika veřejných zakázek a kontroly I. 6.Problematika veřejných zakázek a kontroly II. 7.Korupce a etika ve veřejné správě. 8.Obecná charakteristika a podstata auditu. Právní úprava auditu, odpovědnost a etické chování auditora. Postavení auditora při odhalování protiprávního jednání. 9.Harmonizace auditu a účetnictví v Evropské unii. Aplikace Mezinárodních auditorských a ověřovacích standardů při poskytování auditorských služeb. 10.Náležitosti a cíle ověřovacích zakázek. Zpráva auditora a její informační funkce. Auditorské postupy. 11.Finanční audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Finanční audit nevýdělečných organizací. Audit projektů, grantů a dotací. Forenzní audit. 12.Závěrečný test
Literatura
  povinná literatura
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o. K Motelu 124, Praha 4, 2003. 212 s. Ekonomická řada. ISBN 80-86119-72-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3. info
 • MEIGS, Walter B. Principles of auditing. 9th ed. Homewood: Irwin, 1989. xvi, 732 s. ISBN 0-256-06803-8. info
  doporučená literatura
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jan BINEK, Hana JURAJDOVÁ a Pavla KVAPILOVÁ. Finance, audit, kontrola - učební text - Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3944-2. info
 • Management. Edited by Heinz Weihrich - Harold Koontz. [1. vyd.]. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7. info
 • OCHRANA, František. Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek : (ekonomická analýza). Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2008. 153 s. ISBN 9788086929460. info
 • Auditing. Edited by R. G. Saxena - Kastoori Srinivas - Urmila Rai - S. M. Rai. Rev. ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2010. 322 p. ISBN 9789350245057. info
 • Auditing and finance management. Edited by Mahesh Tripathi. 1st ed. New Delhi, India: Navyug Publishers & Distributors, 2008. 272 p. ISBN 9788190694056. info
 • Auditing standards and perceptions. Edited by Spiros Gounaris. Bradford, England: Emerald Group Publishing, 2005. 105 p. ISBN 1845440722. info
 • Complex integrated accounting systems and auditing. Edited by Jagdish Pathak. Bradford, England: Emerald Group Publishing, 2005. 81 p. ISBN 1845443411. info
 • Risk based auditing. Edited by Phil Griffiths. Burlington, VT: Gower, 2005. vii, 220 p. ISBN 0566086522. info
 • JURAJDOVÁ, Hana. Audit - nástroj měření efektivnosti veřejného sektoru. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 341-346. část první. ISBN 80-210-2533-6. info
 • KVAPILOVÁ, Pavla. Audit a zveřejňování údajů z účetních závěrek neziskových organizací. In Účetnictví, daně a financování organizací v neziskovém sektoru. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 75-85. ISBN 80-210-2030-X. info
 • DUNN, John, Iain GRAY a Diane WALTERS. Auditing : učebnice 4. Translated by Pavel Báča. 1. vyd. Praha: Bilance, 1994. 181 s. info
 • DUNN, John, Iain GRAY a Diane WALTERS. Auditing : učebnice 5. Translated by Pavel Báča. 1. vyd. Praha: Bilance, 1994. 109 s. info
 • DUNN, John, Iain GRAY a Diane WALTERS. Auditing : učebnice 1. Translated by Pavel Báča. 1. vyd. Praha: Bilance, 1993. 122 s. info
 • DUNN, John, Iain GRAY a Diane WALTERS. Auditing : učebnice 2. Translated by Pavel Báča. 1. vyd. Praha: Bilance, 1993. 137 s. info
 • DUNN, John, Iain GRAY a Diane WALTERS. Auditing : učebnice 3. Translated by Pavel Báča. 1. vyd. Praha: Bilance, 1993. 198 s. : i. info
 • ARENS, Alvin A. a James K. LOEBBECKE. Auditing an integrated approach. 4. ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1988. xvi, 832 s. ISBN 0-13-050915-9. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata. Součástí seminářů je řešení příkladů, zpracování a analýza případových studií. V rámci nich bude vysvětlena aplikace všech kontrolních mechanismů s cílem kategorizace různých typů kontrol na reálných situacích s důrazem na systém finanční kontroly ve veřejné správě v organizacích státní správy a územních samosprávných celků.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen ústní zkouškou. Předpokladem připuštění ke zkoušce je získání alespoň 60% bodů ze dvou průběžných písemných testů a zpracování seminární práce na vybrané téma (hodnocení prospěl/neprospěl).Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
Další doporučená literatura/Additional recommended literature:
Benčo, J., Kamoďa, J., Nemec, J.: Kontrola vo verejnom sektore. Vydání první. Banská Bystrica, SR: UMB, 2001.
Ochrana, F.: Veřejné zakázky. Metody a metodika efektivního hodnocení a výběru.Vydání první. Praha: Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-79-3.
Smith, M.P.: States of Liberalisation: Redefining the Public Sector in Integrated Europe. 1. vyd., State University of New York Press, 2005. 242 s. ISBN 0-7914-6543-8.

Student musí sledovat aktuální vývoj dané problematiky v médiích, odborných periodikách, na www stránkách MF ČR, NKÚ, Svazu měst a obcí, krajů apod.
Legislativa je citována v textu literatury, především zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě včetně prováděcí vyhlášky vždy v platném znění a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Students have to follow the current development of the concerned issues in the media, scientific journals, on webpages of the Ministry of Finance, Supreme Audit Office, Union of Towns and Municipalities, regions, etc.
Legislation is cited in the text of required literature, namely Law number 320/2001 Coll. and Law number 137/2006 Coll.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVKVS, MPV_KVSE a MPV_AUDA.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.