MPV_VES2 Veřejná správa 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. k=2. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmětu je v prezenční formě organizován do 11 přednáškových okruhů. Hlavním cílem kurzu je uvést do teorie veřejné správy a veřejného sektoru a v pokročilejší rovině se věnovat vybraným trendům reforem a výsledkům a problémům reforem veřejné správy v ČR a v zahraničí. Součástí kurzu je také blok zaměřený na správní proces.
Výstupy z učení
Absolvováním kurzu budou studenti schopni:
- pochopit a charakterizovat termín veřejná správa v jeho širokosti na základě poznatků z vědních disciplín obecného správního práva, správní vědy a veřejné ekonomie;
- seznámit s průběhem a aktuálními směry reformy veřejné správy v České republice;
- pochopit a demonstrovat specifika smíšeného systému veřejné správy, tak jak se promítá do českého obecního a krajského zřízení;
- prohloubit si znalosti o důsledcích struktury české obecní správy a charakterizovat existující problémy;
- porozumět vztahu krajského zřízení a instituce regionu soudržnosti
- porozumět úloze centrální správní úrovně v českém systému správy a charakterizovat existující problémy dekoncentrace;
- orientovat se v možných způsobech zabezpečování veřejných služeb, jejich východách a nevýhodách (s přihlédnutím k praxi v ČR a legislativnímu rámci veřejných zakázek a koncesních smluv)
- porozumět specifikům etiky ve veřejné správě a orientovat se v nástrojích - zárukách zákonnosti (se zvláštním důrazem na právo na informace)
- rozšířit znalosti o trendech a problémech e-governmentu v ČR a porovnat českou praxi se zahraničními trendy;
- získat a prohloubit znalosti o modelech právního postavení úředníků, včetně specifik etiky, a pochopit a charakterizovat jejich podobu v českém právním řádu;
- orientovat se v požadavcích na správní řízení a pochopit specifika správního procesu.
Osnova
 • Předpokládané okruhy přednášek jsou následující:
 • 1) Stát a veřejná správa a jejich funkce v minulosti a v současnosti
 • 2)Reformy veřejné správy a jejich motivy a trendy, česká správní reforma a její východiska
 • 3) Role a modely samosprávy, problémy decentralizace, situace v ČR
 • 4) Role ústřední správy, intergovernmentalismus a problémy dekoncentrace a koordinace, situace v ČR
 • 5) Global governance, mezinárodní a nadnárodní organizace
 • 6) Role etiky ve veřejné správě, pro-etické nástroje, problematika korupce, situace v ČR
 • 7) Postavení úředníků - možné modely, situace a problémy v ČR
 • 8) Odpovědnost veřejné správy a systém kontroly veřejné správy, odpovědnost veřejné správy
 • 9) Role veřejných informací, průhlednost a e-Gov
 • 10) Správní proces I (podstata, instituty, zásady, subjekty, fáze)
 • 11) Správní proces II (zvláštní případy - přestupky, stavební řízení, opravné prostředky)
Literatura
  povinná literatura
 • Ochrana, F., Půček, M., Špaček, D. Veřejná správa. Brno: Masarykova univerzita, EKonomicko-správní fakulta, 2015.
 • Relevantní legislativa.
 • Aktuální informace z webových stránek příslušných subjektů veřejné správy podle úkolů samostudia.
  doporučená literatura
 • KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy obcí a veřejný pořádek. In Zdokonalování veřejné správy a samosprávy v ČR. 1. vyd. Brno: Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 112-121, 10 s. ISBN 978-80-7302-125-2. info
 • COGAN, Rudolf. Krajské zřízení. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004. 440 s. ISBN 8073570416. info
 • FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. Praha: Linde, 2005. 246 s. ISBN 8072015052. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuze během semináře, samostudium literatury, úkoly na jednotlivé semináře.
Metody hodnocení
Pro prezenční formu studia jsou stanoveny tyto náležitosti:

1. Aktivní účast na seminářích;

2. Úspěšné absolvování závěrečného testu, s hodnocením 60 % a více, nebo ústní zkoušky (odvíjí se od počtu studentů v předmětu).

Požadavky na úspěšné absolvování předmětu jsou spolu s literaturou vždy specifikovány před začátkem semestru v interaktivní osnově a ve stažitelném studijním plánu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.