MPV_VVSU Veřejná správa a správní právo v ČR

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 5 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučující
Gilles GUIHEUX (přednášející), doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (zástupce)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (cvičící)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními směry teorie veřejné správy a neopomenout přitom českou správní reformu, současnou podobu českého správního systému, systém správního práva a obsah jeho nejdůležitějších pramenů.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu posluchači:
- budou znát a umět demonstrovat specifika veřejné správy, které se promítají i do řízení správních organizací;
- získají znalosti o směrech a výstupech reformy české veřejné správy;
- porozumí specifikům české územní samosprávy a jejího řízení a budou schopni charakterizovat a diskutovat existující problémy místní správy v ČR;
- porozumí roli ústřední správní úrovně v českém systému veřejné správy, budou se orientovat v koordinačních nástrojích a budou schopni charakterizovat existující problémy;
- bude znát prameny českého správního práva a obsah klíčových předpisů, se kterými se pracuje napříč veřejnou správou;
- porozumí terminologii z oblasti e-governmentu a uvědomí si možné bariéry praxe zavádění ICT ve veřejné správě, které budou demonstrovat na konkrétních příkladech;
- získají znalosti o modelech právního postavení úředníků a budou schopni je porovnat s existující českou legislativní praxí.
Osnova
 • Předpokládaná témata přednášek jsou následující:
 • 1. Úvod do teorie státu, veřejného sektoru a veřejné správy
 • 2. Reformy ve veřejné správě, česká správní reforma
 • 3. Správní právo a jeho prameny v ČR
 • 4. České obecní zřízení
 • 5. Role regionální správy a její nastavení v ČR
 • 6. Úloha ústřední správy
 • 7. e-Government - trendy a praxe v zahraničí a v ČR
 • 8. Modely postavení úředníků a jejich praxe v české veřejné správě
 • 9. Veřejné zakázky a jejich systém v ČR
 • 10. Systém kontroly ve veřejné správě, právo na informace
 • 11. Správní právo procesní - I
 • 12. Správní právo procesní - II
Literatura
  povinná literatura
 • Hendrych, D. Správní věda: teorie veřejné správy. Praha : ASPI, 2003. ISBN 8086395863.
 • Studijní materiály připravené vyučujícím.
 • Příslušná legislativa.
 • Aktuální informace na webu příslušných subjektů veřejné správy.
  doporučená literatura
 • WRIGHT, Glen a Juraj NEMEC. Management veřejné správy : teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 419 s. ISBN 808611970X. info
 • POMAHAČ, Richard. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xx, 315. ISBN 9788074004476. info
 • POLLITT, Christopher a Geert BOUCKAERT. Public management reform: a comparative analysis : new public management, governance, and the neo-Weberian state. xvii. New York: Oxford University Press, 2011. 367 s. 3rd. ISBN 978-0-19-959509-9. info
 • The new public management in Europe : adaptations and alternatives. Edited by Christopher Pollitt - Sandra van Thiel - V. M. F. Homburg. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan, 2007. xii, 229. ISBN 9780230006935. info
Výukové metody
Teoretická příprava během přednášek, diskuze během semináře, týmové prezentace témat, samostudium literatury, úkoly na jednotlivé semináře.
Metody hodnocení
Podmínky absolvování předmětu jsou následující:

Jedním z předpokladů pro absolvování předmětu je vypracování a prezentování seminární práce na jedno z témat, která budou spolu s termínem odevzdání zadána v úvodním semináři.

Druhou podmínkou absolvování předmětu je úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (bude ústní či písemná podle počtu studentů v předmětu).

Podmínky absolvování předmětu jsou (včetně literatury) specifikovány vždy před začátkem semestru v interaktivní osnově a ve stažitelném studijním plánu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Část výuky probíhá ve francouzštině.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2019/MPV_VVSU