PEBSI Bakalářský seminář I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (cvičící)
Ing. Petra Černíková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (cvičící)
Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (cvičící)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (cvičící)
Ing. Petr Musil, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. (cvičící)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. David Póč (cvičící)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Richterková, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (cvičící)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEBSI/1: St 12:50–14:30 S310, M. Jandová, Z. Tomeš
PEBSI/2: St 12:50–14:30 S310
PEBSI/3: St 12:50–14:30 S310
Předpoklady
Úspěšné absolvování předcházejícího studia bakalářského studijního oboru Evropská hospodářská, správní a kulturníi studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bakalářský seminář je orientován zejména na diskusi otázek spojených s formulací cílů bakalářské práce, metodikou jejího zpracování, výběrem informačních zdrojů, zobecněním (generalizací) získaných poznatků a v neposlední řadě i na základní zásady psaní odborného textu a jeho prezentace. Cílem bakalářského semináře je seznámit studenty formou skupinových a zejména individuálních konzultací s obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování bakalářské práce a poskytnout jim vybrané informace usnadňující její zpracování na požadované odborné úrovni a tedy i její úspěšnou obhajobu.
Osnova
  • Bakalářské semináře probíhají samostatně na jednotlivých fakultách (ESF, FF, PF) podle zvoleného téma BP ve dvou základních formách. Úvodní vstupní část má charakter společného semináře. Druhá část pak má již individuální charakter, přičemž jeho konkrétní forma a náplň je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích bakalářské práce. Pojetí předmětu je tedy výrazně flexibilní, což umožňuje lépe pochopit a řešit konkrétní problémy jednotlivých studentů. Semináře 1. týden – Úvodní seminář Seznámení studentů se základními obsahovými (např. struktura) a formálními (např. citace či aplikace grafických forem vyjádření) náležitostmi zpracování práce a dále hlavními kritérii jejího hodnocení. Studenti jsou upozorněni na nejčastější problémy spojené se zpracováním bakalářské práce (např. správné stanovení cílů práce a odpovídajících hypotéz nebo syntetizace zjištěných skutečností). 2.-12. týden – Průběžné konzultace Individuální konzultace k vymezení cílů a zejména věcné struktury a metodiky zpracování bakalářské práce, jejichž výsledkem by mělo být vyjasnění definitivní koncepce jejího zpracování včetně metodických aspektů. Součástí konzultací je i řešení specifických problémů zpracování bakalářské práce, spojených např. s hodnocením validity informačních zdrojů či testování hypotéz.
Literatura
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 117 s. ISBN 80-210-2646-4. info
Metody hodnocení
Zpracování dílčí části bakalářské práce a účast na konzultacích je klasifikováno vedoucím práce v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Podmínkou zápočtu je aktivní účast nejen na úvodním semináři, ale i na individuálních konzultacích s vedoucím bakalářské práce a dosažené pokroky při zpracování dílčí části bakalářské práce.
Informace učitele
Prostudujte si přílohy Studijního katalogu I. ESF MU týkající se provedení bakalářských a diplomových prací. Dále také českou normu – ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory. Doporučenou literaturu k danému bakalářskému tématu uvádí vedoucí práce v Zadání bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PEBSI