PVOP Odborná praxe

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/4. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. David Póč (cvičící)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Jílková
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 13:45–17:05 P312
Předpoklady
Doplnění poznatků z doposud absolvovaných předmětů teoretického charakteru o praktické zkušenosti z činnosti organizací a institucí (dále jen organizace), které jsou zaměřeny do oblastí vymezených studijními obory, které student na fakultě absolvuje. Tím zvyšovat úspěšnost studenta v přechodu do praxe a jeho uplatnění na pracovním trhu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Jiné omezení: Maximální počet studentů pro tento předmět stanovuje před termínem registrace vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s výkonem funkcí, pro které jsou studiem na fakultě připravováni, v podmínkách konkrétních organizací zaměřených na problematiku daného studijního oboru. Zapojit je do řešení konkrétních problémů a umožnit jim diskutovat s významnými odborníky z oboru. Absolvování praxe by mělo studenta také vést k ověření možností uplatnění doposud studiem získaných teoretických znalostí pro řešení konkrétních pracovních situací, a to pod dohledem pracovníků organizace, ve které je praxe realizovaná.
Osnova
  • a) Délka odborné praxe realizovaná v rámci předmětu musí být minimálně tři týdny. Její absolvování může probíhat souvisle nebo odděleně v rámci semestru, zkouškového období nebo v období prázdnin podle podmínek, které jsou dohodnuty mezi fakultou, organizací a studentem. Fakultu v procesu sjednání podmínek pro absolvování praxe zastupuje garant oboru (vedoucí katedry) nebo jím pověřený garant předmětu Odborná praxe. b) Za absolvování předmětu bude uznána i praxe vycházející ze zaměstnaneckého poměru studenta, pokud zaměstnání odpovídá profilu absolventa daného studijního oboru. Pro tento případ platí, že praxe musí být předem schválena garantem předmětu (vyučujícím) a rovněž ošetřena smlouvou mezi fakultou, organizací a studentem. c) Doporučuje se, aby odborná praxe byla součástí přípravy studenta na zpracování diplomové práce v dané organizaci. d) Před nástupem do praxe provede garant předmětu instruktáž studentů o základních podmínkách praxe a jejím ukončení. V průběhu každého semestru je plánován jeden společný seminář, na kterém budou studenti prezentovat svoje závěrečné seminární práce obsahující průběh, výsledky a přínos odborné praxe (závěrečná zpráva). e) Zásadou pro realizaci praxe na ESF MU je, že její průběh nemůže být důvodem k neúčasti studentů ve výuce ostatních předmětů, které si student v daném semestru zapsal.
Literatura
  • Rektořík, Jaroslav. Důležitost zapojení studentů do řešení problémů praxe. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno : Masarykova univerzita, 2007. od s. 10-37, 27 s. ISBN 978-80-210-4482-1.
  • Navrátil, Pavel - Musil, Libor - Navrátilová, Jitka - Šišláková, Monika. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Student musí k zápočtu předložit: Řádně vyplněné „Potvrzení o absolvování praxe“ s hodnocením pracovníka, který měl za organizaci nad praxí dohled. Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích praxe formou seminární práce, ve které shrne konkrétní přínos z praxe pro vlastní osobní rozvoj, zhodnotí získané poznatky ve vztahu k teorii a provede celkovou reflexi praxe. Denní záznamy o průběhu praxe, které jsou součástí „Potvrzení o absolvování praxe“. Podmínkou zápočtu je i účast na závěrečném semináři, na kterém bude student prezentovat seminární práci a vyplnění dotazníků o praxi (průběžný dotazník a dotazník po skončení praxe), které jsou k dispozici na www.econ.muni.cz/praxe. Součástí dotazníku po skončení praxe a závěrečné zprávy je i návrh alespoň dvou témat bakalářských nebo diplomových prací, které mohou být realizovány v organizaci, kde student absolvoval odbornou praxi. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
http://www.econ.muni.cz/praxe
Literatura k předmětu Garantem předmětu doporučená literaturu podle zaměření praxe a charakteru organizace, ve které bude praxe realizována. Vzor smlouvy mezi fakultou, organizací a studentem. Doporučená osnova závěrečné zprávy o vykonané praxi.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PVOP