BPJ_JAJR Jazyk 1 Angličtina - rozdílová zkouška

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0. bez kreditového ohodnocení. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Mgr. Martina Cének Vrbská (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Eva Punčochářová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk BKJ_JAJR (dříve označen kódem BKJ_JAZ1 a KJAZ)
Předpokladem absolvování kurzu je:
- základní až nižší střední pokročilá znalost obecného jazyka ), kterou si student ověří vyplněním vstupního testu.
Hlavním cílem kurzu je:
- získání a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka;
- rozšiřování slovní zásoby se zvláštním zřetelem k odborné ekonomické a obchodní terminologii jako základu úspěšné profesní komunikace;
- osvojení si zásad cizojazyčné obchodní korespondence;
- dosažení výstupní úrovně B2 SERR.
Osnova
 • Unit 1: Companies – Keynotes, Preview, Reading (A matter of choice), Vocabulary 1, Language check (review of tenses), Vocabulary 2, Career skills, Dilemma and Decision. Business letter writing theory and practice
 • Unit 3: Strategy – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Nike's Goddess), Vocabulary 1&2, Language check (future forms), Listening 2, Career skills, Dilemma and Decision.
 • Unit 5: Development – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Gas for Peru v green imperialism), Vocabulary 1&2, Language check (modal verbs of likelihood), Career skills, Dilemma and decision.
 • Unit 8: Finance – Keynotes, Preview, Listening 1, Listening 2, Reading (Europe's Enron), Vocabulary, Language check (adjectives and adverbs), Career skills, Dilemma and decision.
 • Unit 9: Recruitment – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (A Full House), Vocabulary 1&2, Language check (relative pronouns), Listening 2, Career skills, Dilemma and Decision.
 • Unit 10: Counterfeiting – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Imitating property is theft), Vocabulary 1&2, Language check (1st, 2nd and 3rd conditional), Listening 2, Career skills, Dilemma and decision.
 • Unit 11: Markets – Keynotes, Preview,Reading (Going, going, gone?), Vocabulary 1&2, Language check (gerunds and infinitives), Career skills, Dilemma and decision.
 • Unit 12: Lobbies – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Of celebrities, charity and trade), Vocabulary 1, Language check (modal verbs of obligation), Listening 2, Vocabulary 2, Career skills, Dilemma and decision.
 • Unit 13: Communication – Keynotes, Preview, Reading (Coping with infoglut), Vocabulary, Listening 1, Language check (reported speech), Listening 2, Career skills, Dilemma and decision.
 • Unit 14: Logistics – Keynotes, Reading (The best thing since the barcode), Vocabulary 1& 2&3, Listening 1, Language check (passives), Career skills, Dilemma and decision.
Literatura
  povinná literatura
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319. ISBN 9780521675802. info
 • TRAPPE, Tonya a Graham TULLIS. Intelligent business : intermediate : coursebook. 1st ed. Harlow: Pearson, 2005. 176 s. ISBN 9781408255995. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
  doporučená literatura
 • Intelligent Business Intermediate Workbook and CD pack Author(s): Louise Pile ISBN: 9780582846913
 • DYNDA, Antonín a Eva DYNDOVÁ. Česko-anglická obchodní korespondence. 4. opravené. vyd. Praha: Pragoeduca, 2001. xxix, 520. ISBN 80-85856-89-1. info
Výukové metody
Důraz je kladen na samostudium.
Metody hodnocení
Důraz je kladen na samostudium. Důraz je kladen na samostudium.
Kurz je ukončen zkouškou (písemná a ústní část).
- písemná: 60% úspěšnost podmínkou připuštění k části ústní;
- ústní: monolog v délce 2 minut na dané téma + interakce se zkoušejícím formou hraní rolí v délce trvání 4-5 minut.odborného textu. Následná odborná diskuse rozvíjí téma obsažené v textu. Požadovaná úspěšnost 60%.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.