BKV_VES1 Veřejná správa 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
počet hodin tutoriálů: 8. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 16. 3. 16:20–19:35 P106, 16:20–19:35 P102, So 7. 4. 15:30–18:45 P101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Veřejná správa je představit posluchačům širokost veřejné správy v jejím historickém, mezinárodním a především českém kontextu.

Hlavním cíle kurzu jsou následující:
- seznámit s nezbytnou teorií veřejného sektoru a veřejné správy a aplikovat ji na českou praxi;
- uvést do státovědy a teorie správního práva a charakterizovat jejich základní oblasti;
- seznámit s východisky a průběhem reformy české veřejné správy po r. 1989 do současnosti a prohloubit znalosti o jejích vybraných výstupech (územní veřejná správa, ústřední veřejná správa a jejich pracovníci);
- uvést do speciální témat veřejné správy (e-government, postavení úředníků, legislativní proces, veřejné zakázky, krizové řízení).
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu (se) studenti: - získají poznatky, které jim umožní pochopít specifika veřejné správy a veřejného sektoru;
- budou schopni analyzovat potenciál a problémy různých politických systémů;
- budou orientovat v roli a specifikách jednotlivých typových úřadů české veřejné správy;
- pochopí problematiku zadávání veřejných zakázek a budou schopni aplikovat dané poznatky.
Osnova
 • Předpokládané okruhy přednášek jsou následující:
 • 1. Teorie veřejného sektoru, funkce státu a veřejné správy, vztah státní správy a samosprávy
 • 2. Způsob organizace a fungování státní moci: formy vlády a formy státního zřízení
 • 3. Východiska správní reformy, její průběh a shrnutí výsledků
 • 4. Obecní zřízení a jeho problémy
 • 5. Statutární města a Hl. m. Praha
 • 6. Krajské zřízení a jeho problémy
 • 7. Role ústřední správy a problémy v ČR
 • 8. E-government - cíle, trendy, situace v ČR
 • 9. Postavení úředníků v ČR
 • 10. Legislativní proces a normotvorba v ČR
 • 11. Veřejné zakázky a jejich kontrola
 • 12. Problematika krizového řízení
Literatura
  povinná literatura
 • Studijní materiály připravené vyučujícím.
 • Příslušná legislativa.
 • Aktuální informace na webu příslušných subjektů veřejné správy.
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. 5. rozšíř. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003. 793 s. ISBN 80-717-9671-9. info
  doporučená literatura
 • Filip, Jan - Svatoň, Jan - Zimek, Josef. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2002. 264 s. ISBN 8021030232.
Výukové metody
Předmět kombinuje dva prezenční tutoriálu a samostudium, které se opírá především o studijní texty připravené k jednotlivým přednáškám. Tyto texty obsahují také otázky k samostudiu, které jsou diskutovány během prezenčních tutoriálů.
Metody hodnocení
Pro účely průběžného testování proběhnou dva průběžné testy, z nichž budou muset studenti získat kumulativně alespoň 50 % bodů (z max. možných bodů, které mohou získat za oba testy). Nebude probíhat oprava průběžných testů.
Předmět bude ukončen písemnou zkouškou (minimální úspěšnost 60 %). V případě malého počtu studentů může být po dohodě s posluchači ukončen zkouškou ústní.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu (včetně literatury) jsou specifikovány v interaktivní osnově a stažitelném studijním plánu vždy před začátkem semestru.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: k=1
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.