KHFMAN Financial Management

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Ing. Libor Dobrý (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Dana Krejčí
Timetable
Sat 6. 10. 12:50–16:15 P106, Sun 28. 10. 8:30–11:50 P102, Sun 25. 11. 8:30–11:50 P106
Prerequisites (in Czech)
Nauka o podniku II, Finanční účetnictví II, Základy firemních financí
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Z hlediska výuky je předmět koncipován tak, že na začátku semináře, bude proveden stručný teoretický vhled do dané problematiky. Ten bude dále demonstrován na reálných datech skutečného podniku. Studenti budou na prvním semináři informování o tom, aby si donesli reálná data vlastního podniku, která na budou (po teoretickém vhledu a praktické ukázce příslušného rozboru) okamžitě aplikovat získané poznatky a metody. Práce studentů na semináři tak bude činit základ jejich seminární práce, jejíž rozbor bude podstatnou součástí kolokvia, resp. ukončení předmětu.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do studia, základní pojmy, používané výkazy a metody - přiblížení obsahu kurzu, podmínek získání kolokvia - co je to finanční management, finanční analýza a jejich vztah - pojetí finančního managementu a finanční analýzy, jejich použitelnost a limity 2. Vertikální rozbor rozvahy a výkazu zisků a ztrát Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - vertikální rozbor rozvahy (báze, časové hledisko) - vertikální rozbor výkazu zisků a ztrát (báze, časové hledisko) - silné a slabé stránky obou rozborů - rozbor příčin a důsledků 3. Horizontální rozbor rozvahy a výkazu zisků a ztrát Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - horizontální rozbor rozvahy (báze, časové hledisko) - horizontální rozbor výkazu zisků a ztrát (báze, časové hledisko) - silné a slabé stránky obou rozborů - rozbor příčin a důsledků 4. Poměrové ukazatele (rentabilita, cash-flow a likvidita) Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - konstrukce ukazatelů rentability, cash-flow a likvidity - různé alternativy konstrukcí, vzájemné vazby a vypovídací schopnost ukazatelů - silné a slabé stránky ukazatelů - rozbor příčin a důsledků 5. Poměrové ukazatele (aktivita, zadluženost a kapitálový trh) Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - konstrukce ukazatelů aktivity, zadluženosti a kapitálového trhu - různé alternativy konstrukcí, vzájemné vazby a vypovídací schopnost ukazatelů - silné a slabé stránky ukazatelů - rozbor příčin a důsledků 6. Finanční a provozní páka v podniku Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - finanční páka, konstrukce a její dopad na výkonnost podniku - provozní páka, konstrukce a její dopad na výkonnost podniku - silné a slabé stránky obou pák - rozbor příčin a důsledků 7. Alternativní náklady I Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - definice a problematika konstrukce alternativních nákladů kapitálu - průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) a jejich konstrukce - využití modelu CAPM při konstrukci WACC - silné a slabé stránky konstrukce - rozbor příčin a důsledků 8. Alternativní náklady II Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - využití stavebnicového vzorce při konstrukci WACC - praktická ukázka výpočtu WACC ze stavebnicového vzorce - analýza odlišností výpočtů ze stavebnicového vzorce a z modelu CAPM, vypovídací schopnost obou výpočtů - rozbor příčin a důsledků 9. Ukazatel EVA Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - konstrukce ukazatele z údajů kapitálového trhu - konstrukce ukazatele z modelu CAPM - konstrukce ukazatele ze stavebnicového vzorce - analýza různých konstrukcí ukazatele a jejich vypovídací schopnost - silné a slabé stránky jednotlivých konstrukcí - rozbor příčin a důsledků 10. Pyramidové rozklady Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - pyramidový rozklad Du-pont - srovnání různých pyramidových rozkladů a jejich vypovídací schopnost - silné a slabé stránky rozkladů - rozbor příčin a důsledků 11. Syntetické ukazatele (bonitní modely) Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - stručný přehled vybraných bonitních modelů - analýza silných a zejména slabých stránek těchto modelů - praktický výpočet vybraných bonitních modelů a jejich analýza - rozbor příčin a důsledků 12. Syntetické ukazatele (bankrotní modely) Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - stručný přehled vybraných bankrotních modelů - analýza silných a zejména slabých stránek těchto modelů - praktický výpočet vybraných bankrotních modelů a jejich analýza - rozbor příčin a důsledků 13. Komplexní hodnocení finanční situace podniku Studenti se na modelovém příkladu seznámí a sami si prakticky na vlastních datech vyzkouší: - syntéza jednotlivých metod finanční analýzy - finanční management - praktická ukázka finančních rozhodnutí na analyzovaném podniku (viz. předchozí cvičení) - samostatné úvahy studentů ohledně jimi analyzovaných podniků
Literature
  • SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza (The analyse of business economy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 110 pp. Monografie 1. ISBN 80-210-3985-X. info
  • SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera (The accounting dates in the hand of manager). 2. doplněné vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 pp. business books. ISBN 80-7226-562-8. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou seminářů na kterých budou studenti průběžně zpracovávat data vybraného podniku, budou je analyzovat a u kolokvia potom tuto svou práci využijí při rozpravě nad finanční situací podniku, jejími příčinami i zamýšleným řešením.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2007/KHFMAN