PV262 Research methods and practice in social informatics

Faculty of Informatics
Autumn 2018
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Knapová (seminar tutor)
RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Faculty of Informatics
Supplier department: Faculty of Informatics
Timetable
Wed 14:00–15:50 C416
Prerequisites (in Czech)
Předmět je vhodný pro studenty, kteří mají znalosti metodologie sociálních věd, tj. předměty: FSS:SOC106 Metodologie sociálních věd, FSS:SOC107 Metody výzkumu v sociologii
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Kurz má za úkol seznámit studenty s teoretickými a praktickými znalostmi v oblasti výzkumu s využitím informačních technologií. Cílem kurzu je dále vytvářet kvalitní témata pro bakalářské práce studentů sociální informatiky, které propojují obory informatiky a sociálních věd (sociologie, psychologie, mediálních studií).
Learning outcomes
After absolving this seminar: - student will be able to formulate research questions which s-he can use for bachelor thesis in social informatics - student will be able to formulate research methods which will lead to solving problems defined within research questions - student will better interconnect theoretical knowledge of methodology with practical implementation of empirical research - student will develop and describe the process of implementation of the relevant research and possible bachelor thesis
Syllabus (in Czech)
 • Osnova předmětu: (1) Představení struktury semináře, diskuse o náplni semináře a očekávání studentů od semináře. Úvod k výzkumům s využitím informačních technologií. (2) Informační technologie jako nástroj zkoumání, typy výzkumných nástrojů, specifika realizace výzkumů prostřednictvím internetu - pozitiva a negativa. Praktická část: návrhy témat studentských výzkumných projektů, ukázky a diskuze. (3) Specifika populace dosažitelné prostřednictvím internetu: problematika výběru vzorku a reprezentativity, cíle výzkumů s využitím informačních technologií. Praktická část: Návrhy cílů studentských výzkumných projektů, diskuze možností výběru vzorku pro dané projekty. (4) Etika výzkumu, etické aspekty výzkumu s využitím informačních technologií. Praktická část: Diskuze etických rozměrů výzkumů navrhovaných studenty. (5) Přehled základních výzkumných metod s využitím informačních technologií, výhody a nevýhody těchto metod. Praktická část: Promyšlení použitých metod pro studentské projekty. (6) Kvantitativní metody sběru dat. Online dotazníky (surveys). Úskalí sběru dat prostřednictvím online dotazníků. Praktická část: Diskuze kvantitativních metod použitých ve studentských projektech. (7) Kvalitativní sběr dat s využitím informačních technologií. Interview on-line, specifika online interakce, úskalí rozhovorů po internetu. Praktická část: Promyšlení nástrojů sběru dat pro studentské projekty. (8) Obsahová analýza s využitím informačních technologií a software. Data mining. Praktická část: Diskuze nad možnostmi využití obsahové analýzy ve studentských projektech. (9) Výzkumné techniky on-line: pozorování. Praktická část: Promyšlení použitých metod pro studentské projekty. (10) Focus groups on-line, experiment. Praktická část: Promyšlení nástrojů sběru dat pro studentské projekty. (11) Technické aspekty realizace on-line výzkumů. Praktická část: Diskuse technické realizace studentských projektů. (12) Prezentace návrhů výzkumů studenty. Diskuze ohledně realizace těchto projektů a možných navazujících bakalářských prací. (13) Shrnutí celého semináře. Zpětná vazba od studentů.
Literature
  required literature
 • The SAGE handbook of online research methods. Edited by Nigel Fielding - Raymond M. Lee - Grant Blank. London: Sage, 2008. xvi, 370. ISBN 9781412922937. info
  recommended literature
 • HEWSON, Claire. Internet research methods : a practical guide for the social and behavioural sciences. 1st pub. London: Sage Publications, 2003. 155 s. ISBN 0761959203. info
 • MANN, Chris and Fiona STEWART. Internet communication and qualitative research : a handbook for researching online. London: Sage Publications, 2000. x, 258. ISBN 0761966277. info
  not specified
 • HESSE-BIBER, Sharlene Nagy. The practice of qualitative research. Edited by Patricia Leavy. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2011. xx, 400. ISBN 9781412974578. info
 • Oxford handbook of Internet psychology. Edited by Adam N. Joinson. New York: Oxford University Press, 2007. viii, 508. ISBN 9780199561803. info
 • Doing Internet research : critical issues and methods for examining the Net. Edited by Steve Jones. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1999. xxiv, 299. ISBN 0761915958. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář je založen na teorii, na kterou navazuje naplánování výzkumného projektu studentem, kde sběr dat bude realizován prostřednictvím informačních technologií (např. internetu). Seminář je realizován jako projektová výuka. vytvářené projekty by měly odpovídat budoucím bakalářským pracem studentů.
Assessment methods (in Czech)
Studenti navrhují a zpracovávají projekty v průběhu celého běhu semináře. povinná je účast na min. 80% seminářů. Zápočet bude udělen za zpracování a prezentaci projektu.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2018/PV262