bp4027 Průpravné úpoly

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák (cvičící)
PhDr. Michal Vít, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp4027/SEBS: Po 15:20–16:10 E34/117 - hala úpolových sportů, M. Vít
bp4027/02: Po 12:40–13:30 E34/117 - hala úpolových sportů, J. Čihounková
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_upoly )
Student:
- zná systematiku průpravných úpolů a umí charakterizovat jednotlivé skupiny cvičení,
- orientuje se v základních historických meznících úpolových sportů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalosti o systematice, struktuře a využití průpravných úpolů jako prostředku rozvoje pohybových schopností pro tělesnou výchovu a sport.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu student:
- zná a umí vysvětlit systematiku úpolů
- dovede definovat biomechanickou strukturu průpravných úpolů
- umí vysvětlit vliv základních úpolů na rozvoj pohybových schopností
- samostatně aplikuje principy vytváření základních úpolů
- rozumí a dovede vysvětlit principy pádové techniky
- umí prakticky předvést 8 cvičení ze základních úpolů pro rozvoj vybrané pohybové schopnosti
- prakticky předvede 6 základních pádových technik do všech směrů
Osnova
 • A. Úvod do problematiky průpravných úpolů:
 • 1. charakteristika úpolů
 • 2. systematika úpolů
 • 3. význam úpolů ve školní tělesné výchově
 • B. Základní úpolová technika:
 • 1. navázání kontaktu
 • 2. polohy a přechody
 • 3. přemístění
 • 4. pohyby paží
 • 5. pohyby nohou
 • 6. zvedání, nošení a spouštění živého břemene
 • 7. Pády (principy pádů, psychologie, taktika a biomechanika pádů): - pád vpřed s převratem bez zaražení
 • - pád vzad s převratem bez zaražení
 • - pád vpřed bez převratu bez zaražení
 • - pád vpřed s převratem se zaražením
 • - pád stranou se zaražením
 • - pád vzad se zaražením
 • C. Základní úpoly:
 • 1. přetahy
 • 2. přetlaky
 • 3. odpory
 • D. Úpolové hry jako forma cvičení základních úpolů
Literatura
 • https://www.fsps.muni.cz/impact/padova-technika/padova-technika-v-systematice-upolu/?HighlightString=%C3%BApoly
 • https://www.fsps.muni.cz/impact/padova-technika/padova-technika-v-systematice-upolu/?HighlightString=%C3%BApoly
 • REGULI, Zdenko. Nové pohledy na úpoly. Těl. Vých. Sport. Mlád. 2007, roč. 73, 8/07, s. 27-30. ISSN 1210-7689. info
 • REGULI, Zdenko, Miroslav ĎURECH a Michal VÍT. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. 87 stran. ISBN 9788021043183. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jiří VOLDÁN. Průpravné úpoly: zvedání, nošení a skládání živého břemene: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • REGULI, Zdenko. Úpoly v aeróbnych formách gymnastiky. In Súčasnosť a budúcnosť Športu pre všetkých v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. s. 109-113. ISBN 80-89197-62-0. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Úpoly v obsahu školní tělesné výchovy v německé spolkové zemi Hesensko. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 97-97, 11 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • REGULI, Zdenko. Úpolové sporty (distanční studijní text). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 133 s. ISBN 80-210-3700-8. info
 • REGULI, Zdenko. Úpoly a hry. In Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. s. 36-39, 5 s. ISBN 80-89197-30-2. info
 • ĎURECH, Miroslav, Boris MLSNA, Fedor ČUPERKA, Ivan PLAŠTIAK, Zdenko REGULI a Lucia ŠIDLÍKOVÁ. Úpoly. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 62 s. ISBN 80-223-1381-5. info
 • Úpoly v školskej telesnej výchove a športovej príprave mládeže :zborník k Vedeckého seminára Bratislava, 16.6.1995. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. 124 s. ISBN 80-223-1033-6. info
 • FOJTÍK, Ivan. Úpoly : pro 5. až 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 42 s. ISBN 8004244203. info
Výukové metody
Výklad, cvičení, individuální tělesná příprava, drilování, úkoly pro samostudium: studium doporučené literatury, studium publikací na e-learningu MU. Kontrola úkolů: otázky a úkoly ve výuce, odevzdání videozáznamů, vzájemné hodnocení, závěrečné zkoušení (teoretický test, praktický test, seminární práce).
Metody hodnocení
1. teoretický test:
- ověří znalost systematiky úpolů a biomechaniky průpravných úpolů
2. praktický test:
- předvedení min. 8 cvičení ze základních úpolů pro rozvoj vybrané pohybové schopnosti
- předvedení min. 6 základních pádových technik do všech směrů (pád vpřed s převratem bez zaražení, pád vpřed s převratem se zaražením, pád vpřed bez převratu bez zaražení, pád stranou, pád vzad s převratem bez zaražení, pád vzad bez převratu se zaražením)
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/prupravne-upoly-pro-telesnou-vychovu-a-sport/
Výukové materiály
Primární
https://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/pady/technika.php
https://www.fsps.muni.cz/impact/prupravne-upoly-pro-telesnou-vychovu-a-sport/
https://www.fsps.muni.cz/impact/padova-technika/padova-technika-v-systematice-upolu/?HighlightString=%C3%BApoly
https://www.fsps.muni.cz/impact/pohybove-hry/pohybove-hry/upolove-hry/?HighlightString=%C3%BApoly
https://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/prupravne-upoly

Sekundární
https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js10/upoly/web/index.html
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js16/sebeobrana/web/pages/01_vj1.html
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps11/sebeob/web/index.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4027