nk2284 Projektový management ve sportu

Fakulta sportovních studií
jaro 2015
Rozsah
13/7. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející), Mgr. Bc. David Póč (zástupce)
Ing. Ondřej Repík (přednášející)
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Mrnuštík (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Olga Korvasová
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 7:40–10:05 S310; a Pá 13. 2. 7:40–9:55 S310, Pá 13. 3. 7:40–9:55 S310, Pá 15. 5. 7:40–9:55 S310
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
nk2284/1: Pá 27. 2. 7:40–9:55 S310, Pá 6. 3. 7:40–9:55 S310, Pá 27. 3. 7:40–9:55 S310, Pá 24. 4. 7:40–9:55 S310, J. Rektořík
Předpoklady
Student úspěšně dokončil bakalářské studium oboru Management sportu a byl přijat na N Mgr téhož oboru. Má dostatečné znalosti především z oblasti managementu, marketingu, matematiky a statistiky, které je schopen uplatnit při přípravě a tvorbě projektu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen samostatně připravit projekt sportovní akce, projekt z evropského operačního programu. Porozumí a vysvětlí teoretické vazby projektového managementu a použije tyto informace ke zpracování konkrétního projektu, který samostatně, případně ve skupině vytvoří. Na základě nabytých znalostí dokáže argumentovat v teoretických i praktických otázkách projektového managementu.
Osnova
 • Projektové řízení; Certifikace projektového manažera; Projektový cyklus; Finanční stránka řízení projektu; Kalkulace nákladů; Struktura projektu EU; Strukturální prostředky a projektový management; Veřejná zakázka; Výběrové řízení; Graf kritické cesty;
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon o veřejných zakázkách : komentář. Edited by Radek Jurčík. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xviii, 832. ISBN 9788071792222. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Management. vydání první. Praha: Grada, 2011. 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6. info
 • DOČKAL, Vít. Strukturální fondy EU - projektový cyklus a projektové řízení : příručka projektového manažera. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2007. 137 s. ISBN 9788021043909. info
 • OCHRANA, František. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 184 s. ISBN 8086119718. info
 • NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 182 s. ISBN 8024703920. info
 • OCHRANA, František. Veřejné projekty a veřejné zakázky :(hodnocení a výběr). Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 232 s. ISBN 80-85963-96-5. info
  doporučená literatura
 • ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 176 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5409-7. info
 • SKALICKÝ, Jiří, Milan JERMÁŘ a Jaroslav SVOBODA. Projektový management a potřebné kompetence. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. xiii, 389. ISBN 9788070439753. info
 • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrola jako nástroj řízení. Doc. Ing. J. Rektořík, CSc., Doc. PhDr. J. Šelešovský, CSc. - vedoucí autoři. In Kontrolní systému veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 11-17, 6 s. ISBN 80-86119-72-6. info
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
Výukové metody
Teoretická příprava; relevantní legislativa; procvičování znalostí na zadaných projektech; prezentace zpracovaných projektů;
Metody hodnocení
Ústní zkouška. K přistoupení k ústní zkoušce je zapotřebí získat alespoň 30 bodů za písemný kontrolní test (max 40 bodů); pokud student (kolektiv studentů)zpracuje a přednese zadaný seminární projekt s hodnocením A, B, C (posuzuje garant a vyučující) může absolvovat předmět bez ústní zkoušky. Při zjištění plagiátorství bude student hodnocen známkou F a předán k řízení před disciplinární komisí.
Informace učitele
V průběhu studia je zapotřebí se problematikou řízení projektů permanentně zabývat. Dá se předpokládat využití znalostí získaných absolvováním předmětu v následné praxi. Přednášky i cvičení jsou v tomto předmětu povinné. Svoji případnou neúčast z vážných důvodů musí student sdělit garantovi předmětu minimálně dva dny před termínem výuky. In the course of study is needed to project management problems permanently addressed. It is assumed the use of knowledge gained during the course of subsequent practice. Lectures and exercises in this course mandatory. His eventual absence of compelling reasons, the student must communicate the course guarantee at least three days prior to the date of instruction.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.