np4053 Zátěžová diagnostika

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející), MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Mazúr (cvičící)
Mgr. Aleš Řehoř (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 8:00–8:50 A11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np4053/01: Po 10:20–11:10 130 - laboratoř sportovní medicíny, Po 10:20–11:10 119 - univerzální tělocvična, J. Mazúr
np4053/02: Po 13:40–14:30 119 - univerzální tělocvična, Po 13:40–14:30 130 - laboratoř sportovní medicíny, J. Mazúr
np4053/03: Po 14:30–15:20 119 - univerzální tělocvična, Po 14:30–15:20 130 - laboratoř sportovní medicíny, I. Struhár
Předpoklady
Pro tento předmět se předpokládají znalosti z anatomie a fyziologie člověka, především z oblasti zátěžové fyziologie tělesných cvičení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na vzdělání a výchovu studentů v oblasti fyziologických zátěžových testů.
Cíle předmětu – osvojení si znalostí a schopností z oblastí:
1. volby a metodiky testů pro diagnostiku fyziologické reakce a adaptace na tělesnou zátěž, diagnostiky schopnosti k pohybovému výkonu
2. analýzy a interpretace výsledků těchto testů a jejich použití v plánování pohybové aktivity člověka a ověřování její účinnosti v rámci rekreačního cvičení, výkonnostního a vrcholového sportu i vybraných skupin pacientů (obezita apod.)
Výstupy z učení
Absolventi studia tohoto předmětu budou schopni:
1. uvědomit si vztahy mezi objektivní zátěží (vykonávanou fyzickou prací) a vnitřním zatížením člověka (energetický metabolizmus, cirkulace, respirace, termoregulace atd.)
2. vyjmenovat a popsat zdroje zatížení pro zátěžovou fyziologickou diagnostiku
3. rozpoznat výhody a nevýhody různých způsobů testování – v laboratoři a mimo laboratoř, na různých ergometrech
4. vyjmenovat a popsat zátěžové testy a ukazatele energeticko-metabolických schopností (systém AT-CP, anaerobní glykolýzy a aerobní glykolýzy a lipolýzy)
5. vyjmenovat a popsat způsoby monitorování a odhadu energetického výdeje při pohybové aktivitě člověka
6. vyjmenovat nutné podmínky pro bezpečné provádění zátěžových testů (důvody neprovedení a přerušení testu)
7. vybrat vhodné zátěžové testy pro diagnostiku reakce a adaptace člověka na fyzickou zátěž, které by přispěly ke správnému řízení cvičení v TV i cvičení mimo TV u zdravých i zdravotně oslabených osob a u osob v kondičním tréninku
8. interpretovat výsledky zátěžových testů a navrhnout způsob jejich aplikace do řízení bezpečné a efektivní TV, cvičení nebo kondičního tréninku
Osnova
 • Cíle zátěžových testů. Volba správného zátěžového testu. Vlastnosti testů
 • Přehled zdrojů zátěže. Tělesná zátěž svalovou prací - pohyb, odpor, poloha; objem, intenzita, doba, v laboratoři a v terénu. Ergometry
 • Bezpečnostní podmínky testů. Zdravotní kontraindikace k zátěžovým testům. Sledování odezvy člověka na zátěž. Subjektivní a objektivní důvody k přerušení zátěžových testů. Specifika zátěžových testů u dětí a starých osob
 • Subjektivní a objektivní parametry odezvy organizmu na zátěž: Pocit zátěže, ventilačně-respirační, kardiovaskulární, metabolické (biochemické)
 • Testy a ukazatele anaerobního ATP-CP systému: Margaria – Kalamen sprint test na schodech. Výskoková ergometrie. Wingate test (maximální a průměrný výkon, celková práce, index únavy)
 • Testy a ukazatele anaerobního – glykolytického systému: Spiroergometrie (maximální kyslíkový dluh, maximální kyslíkový deficit)
 • Cyklodynamometrie – měření sil na klikách cykloergometru a kola
 • Testy a ukazatele aerobního systému I: Spiroergometrie - maximální minutový příjem kyslíku, kyslíkový poločas, tepový kyslík
 • Testy a ukazatele aerobního systému II: Ergometrie (W170, W150, W130), Cooperův 12 min test, Harvard a YMCA step test, Ruffierův test, Test 2 km chůze
 • Pulzní a svalová oxymetrie
 • Testy a ukazatele aerobního systému III: Anaerobní práh - definice, princip stanovení, indikace, metody stanovení. Laktátový práh, ventilačně-respirační práh
 • Odhad výdeje energie při pohybové aktivitě člověka (nepřímá kalorimetrie, akcelerometrie, monitoring a tabulky energetické náročnosti). Energetická ekonomika pohybu člověka (běh)
 • Testy celkové únavy – analýza variability srdeční frekvence, biochemické a imunologické ukazatele
 • Test ponořovacího reflexu
 • Zátěžové testy u vybraných skupin pacientů (diabetici, astmatici, kardiaci, hypertonici)
Literatura
  povinná literatura
 • Novotný, J. (2013). Biologické ukazatele odezvy a adaptace na zátěž, únavy a regenerace sil. In: Regenerace a výživa ve sportu.(pp.m35-75). Brno, Česko: Fakulta sportovních studií MU.
 • Novotný, J. (2013). Zátěžové testy ve sportovní medicíně. Brno, Česko: Fakulta sportovních studií MU.
 • Máček, M. et al. (2011). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. (1.vyd.). Praha, Česko: Galén.
  doporučená literatura
 • Kučera, M. et al. (2011). Dítě, sport a zdraví. (1.vyd.). Praha, Česko: Galén.
 • Winter, E., M. et al. (2007). Sport and Exercise. Physiology Testing Guidelines. Vol. I – Sport Testing. Abingdon: Routledge.
 • Winter, E., M. et al. (2007). Sport and Exercise. Physiology Testing Guidelines. Vol. II – Sport Testing. Abingdon: Routledge.
 • Kenny, W., L. et al. (2012). Physiology of sport and exercise. Champaign, Illinois: Human KInetics.
 • Kraemer, W., J. et al. (2012). Exercise physiology. Baltimore, USA: Wolters Kluwer.
  neurčeno
 • Raven, P., B. et al. (2013). Exrcise physiology and integrated approach. (Int. ed.). Wadsworth: Cengage Learning.
Výukové metody
teoretické semináře, demonstrace testů v laboratoři.
Metody hodnocení
Povinnosti studentů pro úspěšné zakončení předmětu:
1. Docházka (povolena 1 absence) v seminářích
2. Vypracování seminární práce a její prezentace a obhajoba na semináři
V seminární práci jde o návrh zátěžových testů u zdravých nebo zdravotně oslabených osob při plánování jejich pohybové aktivity, a to včetně interpretace výsledků testů a jejich aplikace v řízení pohybové aktivity.
3. Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (min.70%)
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/~novotny/

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/np4053