n4131 Pedagogická praxe 3

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
60 hod. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Lucie Grajciarová (pomocník)
Mgr. Tereza Králová (pomocník)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (pomocník)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (pomocník)
PhDr. Michal Vít, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Předpokladem pro plnění předmětu je úspěšné absolvování předmětu Úvod do pedagogické praxe, Pedagogická praxe 1 a Pedagogická praxe 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Pedagogické praxe 3 je orientace v praktické i teoretické oblasti sportovních tříd na základních nebo středních školách, aplikace pedagogicko-didaktických znalostí v praxi, seznámení s administrativními úkoly v rámci sportovních tříd základní nebo střední školy, prohloubení kompetencí analyzovat a hodnotit tělovýchovný proces a příprava, realizace a reflexe různých typů vyučovacích jednotek (tréninkových jednotek) pod vedením cvičných učitelů nebo trenérů.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:
- orientace v praktické i teoretické oblasti vedení sportovních stříd na základních a středních školách
- aplikace pedagogicko-didaktických znalostí v praxi
- na základě teoretických didaktických, pedagogických a psychologických vědomostí, pod vedením cvičných učitelů, připravit a řídit různé typy vyučovacích hodin ve sportovně zaměřených třídách a ověřit si své vzdělávací a výchovné schopnosti a dovednosti
Osnova
 • 01. průběžná praxe na základní nebo střední škole se sportovním zaměřením
 • 02. student vyučuje 10 vyučovacích jednotek tělesné výchovy ve sportovní třídě
 • 03. hospituje u cvičného učitele
 • 04. získává zkušenosti v samostatném vedení různých typů vyučovacích jednotek se sportovním zaměřením
 • 05. písemně připravuje a plánuje učivo
 • 06. formuluje výchovné a vzdělávací cíle
 • 07. vhodně motivuje žáky
 • 08. volí odpovídající organizační formy a metody výuky, vhodné didaktické prostředky
 • 09. pracuje se základní pedagogickou dokumentací sportovních tříd
 • 10. připravuje se na vyučovací jednotky ve sportovních třídách včetně přílohy s průpravnou a závěrečnou částí, připomínkované cvičným učitelem
Literatura
 • BENDL, S. Jak předcházet nekázni. 2004. vyd. Praha: ISV, 2004. info
 • Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. ISBN 80-7178-022-7. info
 • LOCHMANOVÁ, Ludmila a Ferdinand MAZAL. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1998. 107 s. ISBN 80-85783-21-5. info
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha). Učební dokumenty pro gymnázia : učební plány, učební osnovy (denní studium, studium při zaměstnání) : osmiletý studijní cyklus : čtyřletý studijní cyklus. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1999. 205 s. ISBN 80-7168-659-X. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • RYCHTECKÝ, Antonín a Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 171 s. ISBN 8071846597. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 178 s. ISBN 8024609738. info
 • ŠKOP, Václav a Monika ŽUMÁROVÁ. Pedagogická praxe v tělesné výchově :učební texty pro studenty na pedagogické praxi a začínající učitele tělesné výchovy. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 38 s. ISBN 80-7041-184-8. info
 • TILINGER, Pavel. Pedagogická praxe v tělesné výchově a sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 82 s. ISBN 8024605155. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 103 s. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6. info
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia - RVP G. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006. 98 s. URL info
 • JABŮRKOVÁ, Vendula a Veronika VLČKOVÁ. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2005. 135 s. ISBN 80-85783-55-X. info
 • DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 171 s. ISBN 9788073573737. info
Výukové metody
domácí teoretická příprava a praktická výuka ve sportovních třídách základních nebo středních škol.
Metody hodnocení
domácí teoretická příprava a praktická výuka ve sportovních třídách základních nebo středních škol.
- požadovaná pedagogická dokumentace
- hodnocení studenta na pedagogické praxi 3
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.