BSSb1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Pačka (cvičící)
Mgr. Miroslava Pačková (cvičící)
Mgr. Jonáš Syrovátka (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! BSS111 Bezpečnostní sbory && ! NOW ( BSS111 Bezpečnostní sbory )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je popsat a analyzovat vývoj a současný charakter vnitřních bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb.
Výstupy z učení
Studenti budou umět identifikovat a analyzovat institucionální a funkční charakter vnitřních bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb.
Osnova
 • Úvod do studia vnitřních bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb Vymezení vnitřních bezpečnostních sborů Policejní sbory Četnictvo a polovojenské sbory v oblasti vnitřní bezpečnosti. Pohraniční a pobřežní stráže a celní sbory Záchranné a hasičské sbory Vězeňské stráže Systémy zpravodajských služeb Vnitřní civilní zpravodajské služby Vnější civilní zpravodajské služby Vojenské zpravodajské služby Speciální zpravodajské služby Shrnutí předmětu
Literatura
  povinná literatura
 • TVRDÁ, Kateřina. Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Masarykova univerzita, 2018. 273 s. Politologická řada, sv. č. 70. ISBN 978-80-7325-465-0. info
 • MICHÁLEK, Luděk, Ladislav POKORNÝ, Jozef STIERANKA a Michal MARKO. Zpravodajství a zpravodajské služby. první. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 303 s. ISBN 978-80-7380-428-2. info
  doporučená literatura
 • POKORNÝ, Ladislav. Zpravodajské služby. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 150 s. ISBN 978-80-87284-21-6. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. Vyd. 1. Praha: Police history, 2011. 291 s. ISBN 9788086477558. info
 • ZETOCHA, Karel. Zpravodajské služby v nové demokracii: Česká republika. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2009. 246 s. Vydání I. ISBN 978-80-210-5004-4. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. Vyd. 1. Praha: Police history, 2001. 230 s., 18. ISBN 80-86477-01-0. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. Vyd. 1. Praha: Police history, 1999. 230 s., [9. ISBN 80-902670-0-9. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. Vyd. 1. Praha: Themis, 1997. 178 s., [8. ISBN 80-85821-52-4. info
  neurčeno
 • Extended valid list of literature is included in the folder Study materials
Výukové metody
Přednášky a domácí písemná práce
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. V rámci kursu je po splnění příslušných úkolů možné získat maximálně 60 bodů, pro absolvování kursu je třeba minimálně 36 bodů. Ohodnocení jednotlivých úkolů je následující: 24 bodů: Průběžné on-line písemné přezkoušení, sestávající ze dvou průběžných testů psaných v odpovědnících v Informačním systému MU. Průběžné on-line písemné přezkoušení pokrývá látku probranou do doby psaní průběžného přezkušovacího testu (včetně prezentací) a publikaci Tůma a kol. (2009). Sestává ze dvou testů, které mají každý dvanáct uzavřených testových otázek (celkově tedy jde o 24 otázek). První test průběžného písemného přezkoušení se bude psát. 31. 3. a druhý 14. 4., nebude-li s ohledem na vývoj výuky v semestru s časovým předstihem oznámeno jinak. Náhradní termíny (nikoliv opravné) budou oznámeny dle aktuálního vývoje a možností studentů/studentek a vyučujících. Test průběžného přezkoušení bude psán v obou řádných případech na začátku přednášky. Testy průběžného přezkoušení nelze opakovat ani opravovat, lze pouze přijít na náhradní termín, pokud se student/studentka z omluvených důvodů nemůže zúčastnit prvního termínu. 12 bodů: Písemná seminární práce. Student/studentka nebo skupina 2-3 studentů/studentek zpracovává písemnou práci na konkrétní téma z jednoho z následujících okruhů: 1. Percepce vybrané historické události či procesu v soudobé společenské diskusi o bezpečnosti v ČR; 2. Analýza bezpečnostního dokumentu z posledních tří let (vládní strategie či koncepce, programový dokument politické strany či jiné politické organizace, ne však Bezpečnostní strategie ČR); 3. Analýza činnosti zahraniční bezpečnostní mise ČR v posledních třech letech (vojenské mise, policejní, mise, justiční mise); 4. Politika ČR vůči vybranému státu či regionu v posledních třech letech; 5. Analýza nově vzniklé či výrazně reformované bezpečnostní instituce v ČR nebo nestátního aktéry spolupracujícího se státními orgány v bezpečnostní oblasti v ČR (za poslední tři roky). 6. Analýza akvizice vybraného bezpečnostního materiálu (zbraně, vybavení bezpečnostních sborů a institucí, nákup bezpečnostně-relevantních pomůcek apod.) v posledních třech letech. Téma je třeba nahlásit do konce března. V případě nejasnosti o konkrétním tématu je možné jej diskutovat s vyučujícím. Práce musí mít rozsah 18 000 – 22 000 znaků, včetně mezer (literatura se nezapočítává do rozsahu). Na práci jsou hodnoceny autorský přínos a originalita, schopnost uceleného pojetí a logika struktury, aplikace odborných konceptů, využití zdrojů a formální úprava. Práci mohou zpracovat i dva až tři studenti/studentky společně, hodnocení je pak pro všechny stejné. Rozsah zůstává u kolektivní práce stejný. Práce budou diskutovány na určených seminářích dle témat. Studenti/studentky, kteří práce zpracovávají, nahrají v případě zájmu o konzultaci tři dny před zpracováním do příslušné složky v IS MU (bude založena v odevzdávárně) dotazy k práci (které je možné doplnit i doposud zpracovanou částí práce). Na semináři pak bude vyučujícím poskytnuta zpětná vazba a vedena diskuse. Termín odevzdání seminární práce je nejpozději do 26. 5. 2020 do odevzdávárny v IS MU. Nelze odevzdat práci, která již byla autorem či autorkou využita v jiném předmětu. Plagiátorství je nepřípustné a bude postihováno dle příslušných předpisů FSS MU. 24 bodů: Závěrečné on-line písemné přezkoušení. Sestává ze čtyř otevřených otázek (pokrývá zadanou povinnou literaturu a látku odpřednášenou vyučujícími na základě obsahu prezentací i vystoupení expertů a seminární diskuse s nimi za celou dobu semestru). Píše se ve zkouškovém období. V předmětu budou hodnoceny pouze studenti/studentky, u kterých bude zisk minimálně ¼ bodů z každého komponentu zkoušky (6 bodů z průběžného písemného přezkoušení, 3 body ze seminární práce a 6 bodů ze závěrečného písemného přezkoušení). Podmínkou k hodnocení je pravidelná aktivní účast na seminářích vyplývající ze studijního řádu MU
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.