HEN448 Práce s odborným textem

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Skalík (přednášející)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Chabada (přednášející)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (přednášející)
Mgr. Kateřina Rezková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 U34
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
HEN448/01: Pá 12. 10. 14:00–15:40 PC25, Pá 26. 10. 14:00–15:40 PC25
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání dovedností pro kritickou analýzu textů a tvorbu a prezentaci vlastních vědeckých textů.
Dílčími cíli předmětu je zlepšení následujících dovedností: - rozlišit různé typy textů dle účelu a obsahu
- pojmenovat hlavní myšlenku textu
- analyzovat východiska, předpoklady a postoje autora
- vyhodnotit kvalitu argumentace autora
- vyhodnotit, jaké téma je odborně důležité, nedostatečně popsané a autorovi či autorce dosažitelné
- konstruovat text na základě konkrétního záměru s jasně formulovanou hlavní myšlenkou
- vyhledávat zdroje v různých typech databází a on-line katalogů
- citovat zdroje správně a dle normy
- vybírat relevantní informace z různých informačních zdrojů a použít je v rešerši
- pochopit proces tvorby textu od formulace otázky až po finální verzi rukopisu
- inspirovat se podpůrnými systémy pro čtení a psaní textů
- prezentovat výstižně výstupy své práce
- poskytovat kvalitní zpětnou vazbu k textům
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - rozebrat odborný text za využití podpůrných nástrojů; - srovnat strukturu textu, jeho východiska, argumenty a závěry z hlediska konzistence a relevance; - klasifikovat problematické aspekty textu z hlediska předkládaného diskurzu a logiky; - popsat vlastní východiska a v textu formulovat vlastní předpoklady, argumenty a závěry; - revidovat strukturu textu přehledně a s odpovídajícím propojením na jiná místa vlastního textu i cizích myšlenek.
Osnova
 • 1. Úvod do práce s textem
 • 2. Analýza textů
 • 3. Proces tvorby textu
 • 4. Podpůrné nástroje pro tvorbu textů
 • 5. Základy psaní vědeckého textu
 • 6. Prezentace vědecké práce
 • 7. Procvičování získaných dovedností
Literatura
  povinná literatura
 • Cooper, S., Patton R.: „Writing Logically, Thinking Critically.“ San Francisco: Pearson/Longman, 2013.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407.
  doporučená literatura
 • Cottrell, S. „Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument.“ Palgrave Study Skills. London: Palgrave Macmillan, 2011.
 • Teaching for critical thinking :tools and techniques to help students question their assumptions. ISBN 9781118146729.
Výukové metody
V kurzu budeme zejména pracovat aktivně s konkrétními texty a přímo procvičovat jednotlivé dovednosti. Praktická cvičení budou kombinována s výkladem relevantních informací.
Metody hodnocení
Metody hodnocení
Studenti budou během kurzu vypracovávat konkrétní úkoly vztažené k tvorbě odborného textu. Hodnocení bude hodnocení kombinací práce v hodinách (aktivního zapojení do řešených cvičení) a hodnocení odevzdaných úkolů.
Podmínky pro ukončení předmětu:
Aktivní účast na cvičeních, odevzdání průběžných a závěrečného úkolu dle zadaných kritérií.
Maximum možných získaných bodů: 60, Minimální počet bodů pro zápočet: 50
Aktivní účast na lekcích: 0 - 5 bodů
Absolvování kurzu Základy práce s informačními zdroji ENS 267 – 5 bodů
Metody hodnocení Metody hodnocení • Studenti budou během kurzu vypracovávat konkrétní úkoly vztažené k tvorbě odborného textu. Hodnocení bude hodnocení kombinací práce v hodinách (aktivního zapojení do řešených cvičení) a hodnocení odevzdaných úkolů. • Podmínky pro ukončení předmětu: • Aktivní účast na cvičeních, odevzdání průběžných a závěrečného úkolu dle zadaných kritérií. • Maximum možných získaných bodů: 60, Minimální počet bodů pro zápočet: 30 • Aktivní účast na lekcích: 0 - 5 bodů • Absolvování kurzu Základy práce s informačními zdroji ENS 267 – 5 bodů • Zpracování dílčích úkolů kurzu: 0 – 50 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.