MVZ155 Válečné zločiny a jejich stíhání

Fakulta sociálních studií
podzim 2007
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
každé sudé pondělí 10:00–13:00 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
Užitečnost a zajímavost kursu je podmíněna aktivní diskusí studentů, která se neobejde bez přípravy na každou hodinu. Příprava studentů spočívá v četbě zadaných odborných, většinou anglických textů a samostatném vyhledání si relevantních doplňujících informací. Očekává se, že studenti budou průběžně sledovat mezinárodní události relevantní k předmětu kursu. Nezbytným předpokladem je schopnost studentů napsat odbornou práci a zápočet bez uchýlení se k plagiátorství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs reaguje na etablování se vědeckého studia práce mezinárodních trestních soudů. K základním otázkám tohoto kursu patří, zda může být právo v mezinárodních vztazích dostatečným odstrašujícím činitelem proti páchání válečných zločinů a nakolik je schopné napomoci tranzici společnosti, která prošla válečným konfliktem. Je vůbec možné načrtnout hranici mezi politikou, trestným činem a státní suverenitou? A za podmínky, že se rozhodneme stíhat válečné zločiny, napomůžeme tím nebo poškodíme vyhlídky na usmíření a stabilní mír. Faktu, že tento obor leží na pomezí mezinárodních vztahů a mezinárodního práva bude využito k ilustraci vztahu těchto kategorií a jejich vzájemné podmíněnosti. Studenti by po absolvování kursu měli - získat orientaci v mezinárodním humanitárním a mez. trestním právu a jejich aktuálním vývoji - naučit se, jak fungují mezinárodní trestní soudy a na konkrétních případech si osvojit práci s případy řešenými před nimi - uvědomit si širší souvislosti okolo ozbrojených konfliktů, jejich dopadů na civilní obyvatelstvo a vztahu mezi dosažením míru a stíháním pachatelů válečných zločinů - na případových studiích týkajících Belgie a České republiky reflektovat provázanost moci, politiky a práva - procvičit si schopnost výzkumu na internetu a schopnost aplikace získaných dovedností v praxi na zadaných cvičeních Literatura Povinná a doporučená četba ke každé hodině je dostupná v interaktivní osnově.
Osnova
  • 1. Úvod, organizace a poslání kursu (17.9.) 2. Teorie mezinárodní spravedlnosti? (24.9.) 3. Humanitární právo a počátky mezinárodního trestního soudnictví (24.9.) 4. Norimberský a Tokijský tribunál (15.10.) 5. Národní souzení mezinárodních zločinů a jeho limity (15.10.) 6. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (29.10.) 7. Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (29.10.) 8. Alternativní prostředky mezinárodní spravedlnosti (12.11.) 9. Mezinárodní trestní soud: vznik a kontroverze (12.11.) 10. Mezinárodní trestní soud: skutkové podstaty, struktura soudu, jeho fungování, první případy (26.11.) 11. Mezinárodní trestní soudnictví, EU a ČR (26.11.) 12. Hybridní soudy/budoucnost mezinárodního trestního soudnictví (10.12.) 13. Zhodnocení kursu, zápočtový test (10.12.)
Metody hodnocení
Výuka probíhá blokově ve formě přednášek a seminářů. Kurs je ukončen zápočtem. Zápočet lze získat buď úspěšným absolvováním závěrečného zápočtového testu nebo splněním dvou podmínek - aktivní účast hodině nebo referát + odevzdání 3 průběžných písemných prací o celkové délce max. 6 stran.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2007, jaro 2010.