MVZ804 Dějiny mezinárodních vztahů 1914-1991

Fakulta sociálních studií
podzim 2014
Rozsah
0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Základním předpokladem je umět číst v českém a anglickém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs se zabývá základním přiblížením problematiky historického vývoje mezinárodních vztahů mezi lety 1914-1991. Kurs podává přehled periodizace vývoje mezinárodních vztahů ve sledovaném období a charakteristiku mezinárodního systému a jeho aktérů ve vymezených etapách. Vedle vlastních dějin diplomacie, které tvoří jádro výkladu, jsou zohledněny v nezbytné míře rovněž ekonomické dějiny (zejména vývoj mezinárodní ekonomiky a mezinárodního obchodu). Kurs tak nabízí základní datovou i interpretační bázi vývoje mezinárodních vztahů od vypuknutí první světové války po rozpad bipolárního uspořádání světa vzniklého v době studené války (symbolickým mezníkem je zde rozpad Varšavské smlouvy v létě 1991) a poskytuje tak faktografickou základnu nutnou pro zvládnutí základní orientace v dějinách diplomacie a mezinárodních vztahů s ohledem na celkové potřeby studia oboru. Výklad je doplněn vypracováním formální essaye, která prověří schopnost studenta orientovat se v konkrétním problému, pracovat s dostupnou českou i cizojazyčnou literaturou a adekvátně interpretovat zpracovávanou problematiku. Podrobný sylabus bude k dispozici na počátku semestru.
Výukové cíle: porozumění hlavním tendencím ve vývoji mezinárodních vztahů ve sledovaném období, osvojení si relevantní faktografie, seznámení se se základními tendencemi vývoje světové ekonomiky a s dopadem válek na systém mezinárodních vztahů.
Osnova
 • 1. Diplomacie a první světová válka.
 • 2. Vznik a koncepce versailleského systému.
 • 3. Versailleský systém - konstrukce.
 • 4. Rozpad Versailleského systému.
 • 5. Druhá světová válka.
 • 6. Proměny vztahů mezi velmocemi 7. Utváření bipolárního systému v letech 1945-1949.
 • 8. Vypuknutí studené války.
 • 9. Studená válka v 50. a 60. letech.
 • 10. Proces uvolňování napětí v 70. letech.
 • 11. Vývoj světové ekonomiky po druhé světové válce.
 • 12. Vybrané mezinárodní ozbrojené konflikty.
 • 13. Krach politiky détente a konec studené války.
Literatura
 • NÁLEVKA, Vladimír. Studená válka. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2003. 234 s. ISBN 807254327X. info
 • NÁLEVKA, Vladimír. Světová politika ve 20. století. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 2000. 287 s. ISBN 80-902261-6-7. info
 • NÁLEVKA, Vladimír. Světová politika ve 20. století. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 2000. 271 s. ISBN 80-902261-4-0. info
 • PLECHANOVOVÁ, Běla a Jiří FIDLER. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941 - 1995. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997. 240 s. ISBN 80-85241-79-X. info
 • KISSINGER, Henry. Umění diplomacie :od Richelieua k pádu Berlínské zdi. 2., opr. vyd. Praha: Prostor, 1997. 946 s. ISBN 80-85190-59-1. info
 • KENNEDY, Paul. Vzestup a pád velmocí :ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000. Praha: Lidové noviny, 1996. 806 s. ISBN 80-7106-173-5. info
Metody hodnocení
Zkouškový test
- ke zkoušce jsou připuštěni pouze ti studenti, kteří obdrželi 12 a více bodů za samostatné úkoly (essay a průběžný korespondenční test znalostí)
- obsahem testu bude odpřednášená látka a povinná četba v rozsahu všech témat kursu
- délka 60 minut
Výukové metody: konzultace, samostudium literatury, průběžné korespondenční test, napsání eseje.
Informace učitele
Veškeré další informace, zejména celkový rozsah povinné literatury, jsou uloženy v rozšířeném sylabu kursu, který je přístupný řádně zapsaným studentům v rámci Studijních materiálů příslušného kurzu od počátku výuky v semestru. UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016.