EN

FSS:POL180 Politická filozofie - Informace o předmětu

POL180 Politická filozofie

Fakulta sociálních studií
podzim 2011
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Hrubeš, DiS., Ph.D. (pomocník)
Mgr. Josef Koudelka (pomocník)
Mgr. Ondrej Schütz (pomocník)
Mgr. Václav Walach (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Petříková
Rozvrh
St 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování tohoto kursu budou studenti disponovat znalostmi o nejdůležitějšími politických filosofech a tradicích politického myšlení v rámci dějin západní filosofie. Absolventi kurzu rozumí nejvýznamnějším problémům a debatám v rámci normativní teoretické reflexe společnosti, a zároveň jsou schopni vysvětlit vzájemné působení politické teorie a praxe. Prostřednictvím četby primární i sekundární literatury si studenti osvojí schopnost kriticky posoudit stěžejní problémy a koncepty politické filosofie, historie politických idejí a doktrín. Na základě nabytých znalostí se budou moci orientovat ve filosofických otázkách moderní politiky a společnosti.
Osnova
 • 1. Úvod, poslání a organizace kursu. Podstata a význam politické teorie a filosofie
 • 2. Státní svátek - výuka se nekoná
 • 3. Předplatónská politická filosofie, Sókratés, Platón
 • 4. Aristotelés, politická filosofie po Aristotelovi a myšlení římské republiky
 • 5. Křesťanské politické myšlení, patristika (Augustinus) a scholastika (Akvinský)
 • 6. Liberalismus
 • 7. Komunitarismus, republikanismus, deliberativní demokracie
 • 8. Písemné přezkoušení – průběžný test
 • 9. Konzervatismus
 • 10. Marxismus a socialismus
 • 11. Anarchismus a libertarianismus
 • 12. Nacionalismus a fašismus
 • 13. Feminismus a environmentalismus
Literatura
 • SWIFT, Adam. Politická filozofie : základní otázky moderní politologie. Translated by Denisa Šmejkalová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 190 s. ISBN 8071788597. info
 • HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 339 s. ISBN 8086861716. info
 • PLATÓN. Ústava. Translated by František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005. 427 s. ISBN 8072981420. info
 • Teorie demokracie dnes. Edited by Ian Shapiro - Jürgen Habermas - Milan Znoj. 1. vyd. Praha: FILOSOFIA, 2002. 95 s. ISBN 80-7007-156-7. info
 • GIDDENS, Anthony. Třetí cesta : obnova sociální demokracie. Translated by Kateřina Gregorová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2001. 149 s. ISBN 8020409068. info
 • ARISTOTELÉS. Politika. Translated by Antonín Kříž. 2. vyd. Praha: Rezek, 1998. 499 s. ISBN 80-86027-10-4. info
 • Současná politická filosofie :sborník textů anglosaských autorů 20. století. Edited by János Kis, Translated by Pavel Barša. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1997. 501 s. ISBN 80-86005-60-7. info
 • VINCENT, Andrew. Modern political ideologies. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 1995. x, 361 s. ISBN 0-631-19507-6. info
 • Politická filosofie 20. století. Edited by Karl Ballestrem - Hennig Ottmann, Translated by Alena Bakešová. 1. vyd. Praha: ISE, 1993. 302 s. ISBN 80-85241-52-8. info
 • AUGUSTINUS, Aurelius. O Boží obci : knih 22. [sv.] 2. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1950. 736 s. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou je přednáška ke každému z témat, která zasazuje povinnou literaturu do kontextu dějinně-myšlenkového vývoje a podrobně se věnuje vybraným problémům a tématům. Na přednášku se studenti připravují čtením zadaných textů a požadována je též jejich aktivní participace v podobě odpovědí na otázky vyučujícího.
Metody hodnocení
Kurz je hodnocen průběžně, k jeho úspěšnému absolvování je potřeba načíst cca 700 stran literatury. Přesné požadavky k ukončení kurzu jsou následující:
(1) Písemné přezkoušení přibližně v polovině semestru, zisk 0-10 bodů (dvě otázky za 3 body, jedna za 4 body)
(2) Seminární práce (podrobné instrukce viz sylabus kurzu ve Studijních materiálech), zisk 0-15 bodů. V seminární práci student prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou.
(3) Písemný zkouškový test po skončení výuky, zisk 0-20 bodů (pět otázek po 4 bodech)
Výsledná známka (A-F) je součtem získaných bodů z těchto tří hodnocených aktivit. K oběma typům testu musí studenti znát přednášky a mít nastudovánu povinnou literaturu. Testové otázky tedy budou vycházet jak z povinné literatury, tak z přednášek.
Informace učitele
Pro podrobnější informace k předmětu viz sylabus v sekci Studijní materiály/Organizační pokyny k výuce
For additional and detailed information see the course syllabus, which is available in the Study Materials section within the Information System
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2011/POL180