POLn4055 Obsah lidských práv v komparativním pohledu

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 16:00–17:40 U41
Předpoklady
Předmět je otevřen studentům s pasivní znalostí angličtiny. Je určen těm se skutečným zájmem, předpokládá se příprava na každou hodinu včetně sledování aktualit z domova i ze světa relevantních pro předmět.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům srovnávací pohled na obsah lidských práv v České republice, v evropských zemích, USA či pod ochranou mezinárodních organizacích. Struktura předmětu sleduje systematiku Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv a svobod. Náplní přednášek je rozbor jednotlivého práva či svobody a jeho obsahu daného texty příslušných lidskoprávních katalogů a judikatury relevantních soudních mechanismů.
Výstupy z učení
Výstupem je orientace studentů v jednotlivých tematických oblastech lidských práv ve vnitrostátních a mezinárodních nástrojích jejich ochrany a schopnost kriticky zhodnotit různé argumentační linie a možnosti obhajoby těchto práv. Zároveň jsou absolventi schopni zarámovat jednotlivé lidskoprávní problémy do širší debaty o suverenitě státu, postavení jednotlivce v mezinárodních vztazích a tvorby politiky na vnitrostátní úrovni.
Osnova
 • 1) Plán a metodika předmětu, způsob hodnocení
 • 2) Vnitrostátní ochrana lidských práv – ústavní soudnictví, legislativa, exekutiva, nevládní sektor
 • 3) Vývoj mezinárodního práva lidských práv od roku 1945, přehled univerzálních a regionálních instrumentů a mechanismů na ochranu lidských práv
 • 4) Právo na život
 • 5) Právo nebýt podroben mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení
 • 7) Zákaz diskriminace
 • 8) Svoboda projevu
 • 9) Právo na spravedlivý proces
 • 10) Hospodářská, sociální a kulturní práva
 • 11) Záruky osobní svobody
 • 12) Protiteroristická opatření
 • 13) Hodnocení, první zkušební termín
Literatura
  povinná literatura
 • Dufek, P. - Smekal, H., a kol.: Lidská práva v mezinárodní politice, Wolters Kluwer, 2014
 • BARTOŇ, Michal, Jan KRATOCHVÍL, Martin KOPA, Maxim TOMOSZEK, Jiří JIRÁSEK a Ondřej SVAČEK. Základní práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. 608 s. ISBN 978-80-7502-128-1. info
 • BÍLKOVÁ, Veronika. Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 335 s. ISBN 9788073805135. info
 • International human rights law. Edited by David Harris - Daniel Moeckli - Sangeeta Shah - Sandesh Sivakumaran. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. lvi, 630. ISBN 9780199654574. info
 • BAŇOUCH, Hynek. Vybrané ústavní garance práva na spravedlivý proces (komentář k článkům 37 až 40 Listiny) in Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil a kol.: Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-750-6. Dostupné zde info
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011. 292 s. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5. URL info
 • WALDRON, Jeremy. Liberal rights : collected papers, 1981-1991. New York: Cambridge University Press, 1993. xi, 480. ISBN 0521436176. info
Výukové metody
Přednášky/diskuse
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou seminářů. Hodnocení se rovnoměrně skládá ze závěrečného testu, eseje a aktivní účasti. Rozsah eseje je na 12 normostran +- 10 %, může vycházet z tématu zvoleného studentem nebo navrhovaných témat, která se budou objevovat k jednotlivým hodinám v sylabu. Může být odevzdávána kdykoli v průběhu semestru, nejpozději před poslední hodinou. Za každou z těchto aktivit je možné získat maximálně 11 bodů, celkem lze tedy obdržet 33 bodů. Hodnocení je rozloženo: A 33 – 30 bodů, B 29 – 26 bodů, C 25 – 22, D 21 – 18, E 17 – 14, F 13 a méně. Podmínkou složení závěrečného testu je dosažení alespoň 6 bodů (55 % bodů). Účast v kurzu vyžaduje četbu cca 300 stran v českém jazyce a 200 stran v anglickém jazyce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/POLn4055