PSYn4110 Pedagogická a školní psychologie I

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Bouša (přednášející)
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Daňsová (cvičící)
Mgr. Veronika Hanáčková (cvičící)
Mgr. David Macek (cvičící)
Mgr. Ondřej Straka (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 20. 2. 12:00–13:40 P52, Čt 5. 3. 12:00–13:40 P52, Čt 19. 3. 12:00–13:40 P52, Čt 2. 4. 12:00–13:40 P52, Čt 30. 4. 12:00–13:40 P52, Čt 14. 5. 12:00–13:40 P52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYn4110/01_Sude_tydny: Čt 20. 2. 14:00–15:40 U23, Čt 5. 3. 14:00–15:40 U23, Čt 19. 3. 14:00–15:40 U23, Čt 2. 4. 14:00–15:40 U23, Čt 30. 4. 14:00–15:40 U23, Čt 14. 5. 14:00–15:40 U23
PSYn4110/02_Liche_tydny: každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 U23
Předpoklady
! PSY411 Pedagogická a školní psych I
Předmět navazuje na znalosti posluchačů v předmětech vývojová psychologie, psychologie výchovy a vzdělávání. Doporučujeme si tedy tyto předměty zopakovat před samotným zahájením semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými tématy pedagogické a školní psychologie. V každém z tematických okruhů, které tvoří náplň kurzu, získají studenti vhled do současných teorií a dovednost je prakticky aplikovat. Na konci kurzu budou studenti:
Umět chápat a umět vysvětlit systém poradenské péče v oblasti výchovy a vzdělávání.
Umět aplikovat současné teoretické koncepty v konkrétních modelových situacích.
Umět aplikovat na modelových případech své znalosti přípravy na práci s klienty, základy diagnostiky i intervenčních strategií vč. etických aspektů činnosti psychologa v dané oblasti.
Umět interpretovat výsledky modelových diagnostických situací.
Budou se orientovat v legislativním rámci upravujícím činnost psychologa v oblasti.
Budou se orientovat v profesní nabídce možných specializacích v oblasti.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
Orientovat se v základních legislativních rámcích práce psychologa ve školním kontextu.
Identifikovat diagnostická a intervenční specifika spojená s jednotlivými specifickými vzdělávacími potřebami žáků a studentů v průběhu celé školní docházky.
Navrhnout rámcová řešení specifických problémů školské praxe (např. záškoláctví, porozvodová péče).
Orientovat se v systému poradenské péče o děti i v sítích dalších odborníků a specialistů, se kterými je možné dále konzultovat.
Osnova
 • Pedagogická i školní psychologie v souvislostech (specializace, etické kodexy, platná legislativa, odborné společnosti atd.)
 • Specifické problémové okruhy:
 • Specifické poruchy učení (zejm. dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie), příčiny, projevy, reedukace a kompenzace, hodnocení a klasifikace na různých stupních vzdělávání. Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
 • Děti nadané a mimořádně nadané, nadání v útlém věku, dvojí výjimečnost, typické charakteristiky a projevy, identifikace nadání rodiči a učiteli, specifické sociální a emocionální problémy, podvýkon, zásady a možnosti vzdělávání nadaných žáků (akcelerace, obohacování, integrace).
 • Problematika týraní a zneužívání dětí (formy, projevy). Náhradní rodinná péče, deprivace, nepodnětné prostředí, CAN.
 • Výchovné problémy: záškoláctví, krádeže, šikana, lhaní, podvody, neposlušnost, neukázněnost, krádeže, kouření, alkoholismus, zneužívání drog, sexuální přestupky, agresivita. Etiologie, symptomy, intervence.
 • Rozchodová a rozvodová problematika, konflikty mezi rodiči a jejich dopady, děti v soudních sporech, porozvodová péče, syndrom odcizeného dítěte.
 • Kariérové poradenství pro žáky, kompetence škol a školských poradenských zařízení.
 • Podrobnější rozpis přednášek a seminářů s ohledem na probíraná témata a zapojené vyučující v konkrétním semestru naleznou studenti zapsaní v kurzu v příslušné interaktivní osnově.
Literatura
  povinná literatura
 • BRAUN, Richard, Dana MARKOVÁ a Jana NOVÁČKOVÁ. Praktikum školní psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 214 s. ISBN 9788026201762. info
 • KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU a Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 258 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2. info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vydání čvrté. Praha: Portál, 2010. 333 stran. ISBN 9788073678173. info
 • ČAVOJSKÁ, Magdalena. Vyhledáváme rozumově nadané žáky : krok za krokem s nadaným žákem : metodická příručka. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. 68 s. ISBN 9788087000410. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie a Jarmila KLÉGROVÁ. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2008. 538 stran. ISBN 9788024615387. info
  doporučená literatura
 • KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 332 s. ISBN 9788073678715. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Rozumově nadané děti s dyslexií. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 216 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-990-3. URL info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie školního dítěte. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 66 s. ISBN 807184487X. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha, 1995. 108 s. info
Výukové metody
Výuka má podobu přednášky, skupinové diskuse v hodině, setkání a diskuse s odborníky z praxe, řešení modelových případů, četba odborných publikací, domácí příprava
Metody hodnocení
Aktivní účast na výuce. Zkouška – písemná forma, test o rozsahu cca 60 minut, otevřené i uzavřené otázky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/PSYn4110