SOC1001 Publikace

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 20 kr. (max 20 kred). Ukončení: z.
Vyučující
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Provedený vlastní výzkum, který byl zvřejněn oborově přijatelným způsobem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studující prokazují schopnost samostatně nebo ve spoluautorství publikovat výsledky své originální badatelské (teoretické nebo empirické) práce v podobě odborné stati nebo monografie. Rozumějí zásadám publikování, mají zkušenost s procesem psaní a publikování, s komunikací s editory/redakčními radami/oponenty.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen interpretovat, argumentovat, revidovat a využívat těchto schopností a dovedností v publikačním procesu.
Osnova
  • Je zveřejněna alespoň jedna odborná publikace určeného druhu.
Literatura
    doporučená literatura
  • A guide to writing sociology papers. 6th ed. New York, NY: Worth Publishers, 2007. xv, 230. ISBN 9780716776260. info
  • BECKER, HOWARD S. Telling about Society. Chicago: University of Chicago Press, 2007. info
Výukové metody
- individuální konzultace se školitelem/kou, případně s dalšími odborníky
- užitečnou základní pomůckou pro přípravu první odborné publikace může být dokument „Dobrá praxe vědeckého publikování“, který je pro zaměstnance a studující MU k dispozici na https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Zasady_vedeckeho_publikovani_na_MU_cz.pdf
Metody hodnocení
Kurz je hodnocen na základě předloženého publikačního výsledku: vytištěného textu, nebo (pokud je předmět zapsán v posledním semestru studia) textu závazně přijatého k publikaci (pak je třeba předložit text i potvrzení o přijetí). Publikace musí být zadána v IS MU. Text je typicky umístěn v repozitáři MU. Publikace má být označena pro přenos do RIV (neplatí, pokud studující na publikaci pracoval v rámci externě financovaného projektu svého školitele/školitelky mimo MU). Uznávány jsou pouze originální badatelské texty. Počet kreditů reflektuje typ publikace a její jazyk. Typicky jde o tyto kreditní hodnoty (pokud je studující jediným autorem/kou): 1. 20 kreditů- článek v angličtině (nebo jiném oborově velmi významném jazyce) v časopise registrovaném na Web of Science, monografie, nebo kapitola v monografii vydané ve významném mezinárodním nakladatelství 2. 10 kreditů - článek v češtině (nebo jiném menším jazyce) v časopise registrovaném na Web of Science, monografie vydaná mimo významné mezinárodní vydavatelství 3. 7 kreditů za článek v časopise registrovaném v databázi SCOPUS 4. 5 kreditů - článek v recenzovaném odborném časopise mimo Web of Science i SCOPUS, kapitola v knize (mimo významné mezinárodní vydavatelství). Publikace v predátorských časopisech/nakladatelstvích nejsou uznávány. Počet kreditů se krátí podle autorského podílu studujících (a zaokrouhluje se v případě potřeby na celé číslo směrem nahoru). Publikace obsahuje jednoznačný vědecký identifikátor autora (ORCID, Researcher ID, Scopus Author ID).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.