SPR434 Programy socialního rozvoje organizací

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristína Chudá (cvičící)
Bc. Lucie Mořkovská, MPP (pomocník)
PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:40 P52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SPR434/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Hora
SPR434/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Chudá
SPR434/3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Plasová
SPR434/4: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Vašečka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz dává odpověď na otázku Co je sociální rozvoj v pracovních organizacích a jak jej zabezpečovat?
Kurz rozvíjí schopnost studentů reflektovat vzájemné ovlivňování strategie organizace a personální strategie, veřejné sociální politiky a sociální politiky v organizaci.
Kurz rozvíjí schopnost studentů reflektovat problematiku nediskriminace v práci a rovných šancí.
Kurz učí sestavit program řešení vybraného dílčího úkolu z oblasti sociálního rozvoje v organizaci.
Osnova
 • Řízení sociálního rozvoje v organizaci
 • Práce a kvalita pracovního života I.
 • Diskriminace v organizaci
 • Rovné pracovní příležitosti - gendrová nerovnost
 • Rovné pracovní příležitosti - zdravotní handicap jako sociální aspekt nerovnosti na trhu práce
 • Harmonizace práce a rodiny
 • Kvalita pracovního života v organizaci II
 • Úkoly personálního manažera v sociálním rozvoji.
 • Zabezpečení lidských zdrojů.
 • Komunikace.
 • Pracovní hodnocení
 • Péče o zaměstnance
Literatura
 • Armstrong, M., 1999. Personální management. Praha: Grada Publishing. Pp. 177-192, 209-236, 847-872.
 • Asklöf, C., Strandberg, H., Wenander, K. E. 2003. Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů. Praha: MPSV. Str. 34-50.
 • Barbieri, Paolo. Atypical employment and welfare regimes. EqualSoc policy paper, 2007, roč. 1.
 • Bartáková, H. 2006. Postavení žen na trhu práce v České republice a v zemích Evropské Unie. In Sirovátka T. et al. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: ALBERT. od s. 203-231, 29 s.
 • Eurofound (2007): Annual review of working conditions in the EU 2006–2007
 • Green, Francis (2005). Demanding Work: The Paradox of Job Quality in the Affluent Economy. Princeton: Princeton University Press. Kapitola 1
 • Gospel, Howard (2003). Quality of working life. A review of changes in work organisation, conditions of emloyment and work-life arrangements. Conditions of Work and Emloyment Series no. 1. ILO: Geneva
 • Hašková, H. a Linková, M.: Podmínky na trhu práce a jejich dopad na fungování rodiny In: Čermáková, M. a kol. 2002: Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice. Sociologický ústav AV ČR: Praha. Str. 27 – 57
 • Koubek, J., 1995. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press.
 • Křížková, A., Pavlica, K. 2004. Management genderových vztahů: postavení žen a mužů v organizaci. Praha: Management Press. Str. 62-75.
 • Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009.
 • Novosad, L. 1997. Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením. Liberec: Technická univerzita.
 • Plamínek, J., Fišer, R., 2005. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing.
 • Siebern-Thomas (2005). “Job Quality in European Labour Markets”. In Bazen, S., Lucifera, C., and Salverda, W. (eds.) (2005). Job quality and employer behaviour. Houndmills: Palgrave Macmillan
 • Mirela Velverde, Olga Tregaskis, Chris, Brewster (2000) Labor Flexibility and Firm Performance International Advances in Economic Research, roč. 6, č. 4
 • Werther, W.B., Davis,K., Lidský faktor a personální management. Praha: Grada Publishing.
Výukové metody
Studentům uložena literatura a zadání. Prezentace zadání na seminářích, diskuse k zadáním. Zpětná vazba formou seminárních prací.
Metody hodnocení
Kontrola doma vypracovaných zadání na každém semináři. Diskuse seminárních zadání formou debatingu. Zkouška - diskuse k vypracováné stati k zadanému tématu.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014.