ZUR203 Současný český jazyk (vybrané kapitoly pro žurnalisty)

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jiřina Salaquardová (přednášející)
Mgr. Radovan Plášek (cvičící)
Garance
PhDr. Jiřina Salaquardová
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 PC54
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Přednostní právo zápisu mají studenti oborové specializace "žurnalistika", a to i v případě, že se přihlásí později než studenti jiných specializací a oborů.
Mateřské obory
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
SOUČASNÝ ČESKÝ JAZYK (vybrané kapitoly pro žurnalisty) Kurz je koncipován jako praktická dílna-workshop. Cíl: motivovat k profesnímu zájmu o český jazyk, upevnit studentovy znalosti získané předchozím studiem. Intenzivním tréninkem znalosti prohloubit a doplnit. Součástí každého setkání jsou korektury účelově vytvořených textů (vždy k dílčí gramatické otázce) s následnou společnou analýzou a výkladem k danému jevu. Dílčí testy (hry) prověřují – v návaznosti a opakováních – studentovy znalosti po celý semestr. Po zvládnutí určitého okruhu lektorka hodnotí testy shrnující; student tak získává žádoucí zpětnou vazbu. Během výuky student pracuje se základními kodifikačními příručkami. Pravidla českého pravopisu jsou povinná pro účast v kurzu povinná. Podmínkou absolvování kurzu je aktivní účast studenta v kurzu (dlouhodobější nepřítomnost není přípustná), úspěšně zvládnutí dílčích i shrnujících testů, úspěšně zvládnutý závěrečný test + vypracování seminární práce. Všechny písemné materiály jsou zároveň studijními podklady a studijními materiály (lze s nimi pracovat i při řešení testu závěrečného).
Osnova
 • 1. hodina Přehled doporučené literatury. Téma: Spisovná čeština, kodifikace spisovné češtiny. Kodifikační příručky, popularizační literatura. ČSN 01 6910. Vstupní test, analýza (první část) 2. hodina Grafický systém spisovné češtiny. Grafika slov přejatých. Psaní velkých písmen (první část). Dokončení výkladu (vstupní test, druhá část). 3. hodina Jazyková kultura (spisovnost – nespisovnost). Dílčí testy (tvary zájmena já/my), Vedlejší věta přívlastková (sloveso být – kroky k interpunkční jistotě). Psaní velkých písmen (druhá část). 4. hodina Opakování: účelově vytvořený text. Analýza. Dílčí testy (kroky k interpunkční jistotě). Tendence v současné češtině. Soubor nejčastějších prohřešků. 5. hodina Účelově vytvořený text: zájmena, číslovky. Duál. Kombinované číslovkové tvary. Slovosled, větosled. Stupeň sevřenosti, nasycenosti textu. Analýza. Dílčí testy (kroky ke gramatické jistotě). 6. hodina Pronomina. Skloňování zájmen. Náležité užívání zájmen. Účelově vytvořený text. Analýza. Dílčí testy (kroky ke gramatické jistotě). Podtéma: Opakování shody podmětu s přísudkem. 7. hodina Opakování: účelově vytvořený text. Analýza. Jazyková kultura (stylistické a gramatické prohřešky). Analýza komunikátu – dílčí testy: Jazyková zdvořilost a nezdvořilost v češtině (první část) 8. hodina Jazyková kultura. Analýza komunikátu – dílčí testy: Jazyková zdvořilost a nezdvořilost v češtině (druhá část). 9. hodina Věta a výpověď (základní charakteristika). Slovosled. Aktuální větné členění. Subjektivní slovosled. Účelově vytvořený text. Analýza. Dílčí testy (kroky k základní stylistické jistotě). 10. hodina Ostatní větné členy (vyjádřené slovními druhy i vedlejšími větami). Spojovací výrazy. Zkratky, značky, tituly. Interpunkční pravidla – pokračování. Dílčí test. 11. hodina Spojování vět. Spojování souvětné a textové. Základní typy spojení souřadného, spojovací výrazy, interpunkční pravidla. Kondenzace textu – přechodník přítomný: správné tvary a užití. 12. hodina Charakteristika základních typů složitého souvětí, interpunkční pravidla. Užívání ostatních členicích znamének a některé typografické zásady. Česká technická norma.
Literatura
 • Česká technická norma Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 016910. Kolektiv Ústavu pro českou literaturu ČSAV: Editor a text (úvod do praktické textologie). Paseka, Praha – Litomyšl, 2006.
 • Náhradní obsah: Hlavsová, J. Čeština bez chyb. 333 slov, v nichž se často chybuje. Fortuna, Praha 1997.Hlavsová, J.: Čeština na každý den. 365 slov, v nichž se často chybuje. Víkend. Praha 2007.Hlavsová, J: Opravník omylů v českém jazyce. Víkend, Praha
 • Náhradní obsah: Marek, J.: Český pravopis, obtížná slova. Alda, Olomouc 2000.Svozilová, N.: Jak mluvíme, píšeme a jak hřešíme proti dobré češtině. H+H 1999.Kolektiv autorů z jazykové poradny: Na co se nás často ptáte. Scientia, Praha 2002. www.ujc.cas.cz
 • Chadim, O.: Jak bysme (bychom) měli mluvit, kdybychom (kdybychom) chtěli. Adonai, Praha 2001. Kol.autorů: Čeština jak ji znáte i neznáte. Academia, Praha 1998. Sgall, P., Panelová, J: Jak psát a jak nepsat česky. UK Karolinum 2004. Praha.
 • Náhradní obsah: Kol.autorů: Jak zacházet s náboženskými výrazy (pravopis, výslovnost, tvary, význam. Academia , Praha 2004.Kol. autorů: Na co se nás často ptáte. JAK POUŽÍVAT ČÁRKU a další interpunkční znaménka. Klett, Praha 2006.
 • Staněk, V.: Jak psát správně čárky. Fortuna. Praha 1997. Kol. autorů: Hrátky s češtinou. SPN. Praha 2007.Kol. autorů: Hrátky s češtinou II. ISV, Praha 2001.Fucimanová, M.: Jak psát správně velká počáteční písmena v češtině. Vakát, Brno 2008.
 • Hůrková, J.: Antická jména. Jak je číst a skloňovat. AMU, Praha 2005. Sochorová, M.: Český jazyk v kostce. Fragment, Praha 2007. Martincová, O a kol: Nová slova v češtině. Slovník neologismů. Academia Praha 1998.
 • Polívková, A.: Naše místní jména a jak jich užívat, Academia, Praha 1985.Korekturní znaménka: Čsl. státní norma (ČSN 88 04 10.) Čmejrková, A., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda 1999.
 • Šanderová, J: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON 2005.Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Vydavatelství KNIHAŘ, Brno 2002.Meško, D., Katušák, D., Bindera, J., a kol: Akademická příručka. Osveta 2006.
 • Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Academia. Praha 2000.Čechová, M a kol.: Stylistika současné češtiny. ISV – nakladatelství. Praha 1997.Čechová, M. a kol.: Současná česká stylistika. ISV – nakladatelství. Praha 2003.
 • Náhradní obsah: Pravidla českého pravopisu. Academia, Praha 2004.Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2000.SSJČ (Spisovný slovník jazyka českého), osmidílný. ČSAV, Academia, Praha 1989.
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • HÁLA, Bohuslav. Výslovnost spisovné češtiny. 1, Zásady a pravidla : výslovnost slov českých. Praha: Academia, 1967. info
 • ROMPORTL, Milan. Výslovnost spisovné češtiny : výslovnost slov přejatých : výslovnostní slovník. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 318 s. info
 • HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X. info
 • DOLANSKÁ, N. 1994. Jak se stát Hemingwayem : příručka pro budoucí žurnalisty. Praha : Karolinum.
 • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. ISBN 8071842109. info
 • HOFFMANNOVÁ, Jana a Jiří KRAUS. Písemnosti v našem životě. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 159 s. ISBN 8071683019. info
 • OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 256 s. ISBN 80-85983-76-1. info
 • DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 8020006176. info
 • NĚMEC, Igor a Jan HORÁLEK. Dědictví řeči. 1. vyd. Praha: Panorama, 1986. 468 s. info
 • JELÍNEK, Jaroslav a Vlastimil STYBLÍK. Čtení o českém jazyku. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 362 s. info
 • Jazyková příručka, najdete: http:////prirucka.ujc.cas.cz/
Výukové metody
kombinace přednášek a seminářů; důraz je kladen na aktivní participaci studentů; domácí příprava
Metody hodnocení
V průběhu semestru je vyžadována domácí práce a příprava. Je také požadována aktivní účast v kurzu (nejméně 80procentní). Součástí každého setkání jsou stylistické analýzy textů (+ dílčí testy); s výsledkem se studenti seznamují buď v setkání následujícím, nebo je v určeném termínu naleznou v Odevzdávárně ISu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
V rámci tohoto předmětu studenti I. ročníku, přicházející na FSS v září roku 2003, vykonají povinný test ze současného českého jazyka, který je součástí postupové zkoušky. Absolvování předmětu není povinné.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/ZUR203

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2018 07:29, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému