HEN411 The Funadamentals of Zoology

Faculty of Social Studies
Spring 2002
Extent and Intensity
2/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Department of Environmental Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Eva Danielová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • I. Úvodní poznámky: 1. Předmět studia a členění zoologie: význam živočichů pro člověka; obecná (morfologie, fyziologie) x systematická zoologie (taxonomie), ekologické členění (podle prostředí); obecná zoologie: živočišná buňka, embryogeneze, zárodečné listy a tělní dutiny, vývoj jednotlivých orgánových soustav: nervová, smyslová, trávicí, dýchací, cévní, vylučovací a rozmnožovací. 2. Základy etologie živočichů: 1. vrozené chování - nepodmíněný reflex, instinkt; funkční okruhy: chování podmíněné metabolismem, ochranné, komfortní, rozmnožovací, sociální, dorozumívací (biokomunikace); zvědavost, hravé chování, pátrací chování; 2. získané chování - podmíněný reflex, učení; projevy: vtištění (imprinting), návyk (habituace), napodobování (imitace), vhled (insight), tradice. 3. Ekologie živočichů (zejména jako konzumentů primární a sekundární produkce): ekologie populací, potravní (trofické) řetězce (pyramidy), přehled nejdůležitějších ekosystémů (zoocenóz) s ohledem na produkci a diverzitu (korálový útes, tropický deštný les), hraniční ekosystémy 4. Základy zoogeografie: biocykly, biochory suchozemského biocyklu; areály; členění jednotlivých biocyklů, členění palearktické oblasti, zoogeografie ČR; faunistický prvek, glaciální refugia; antropogenní změny areálů 5. Fylogeneze a systém živočichů: prvoci (protozoologie) x mnohobuněční, prvoústí x druhoústí, bezobratlí x obratlovci; paleontologie II. Bezobratlí: 6. Základy hydrobiologie - ekologie vodního prostředí: moře, stojaté vody (pelagiál: epipelagiál, batypelagiál, bentál: litorál, sublitorál, profundál, abysál; pleuston, neuston, plankton, nekton, bentos); tekoucí vody (krenon, ritron, potamon; reopelagiál, bentál, hyporeál; plankton - drift, bentos, hyporeos) 7. Základy pedobiologie - ekologie půdního prostředí: edafon, detritický potravní (trofický) řeťezec 8. Základy parazitologie: parazité člověka, hospodářských a domácích zvířat - příklady vývojových cyklů, význam pro zdraví 9. Základy entomologie: krácený systém hmyzu (členovců), význam (zemědělství, lesnictví, medicína) III. Obratlovci: 10. Základy ichtyologie: ryby stojatých vod (rybníkářství), členění vodních toků - rybí pásma (příklady typických druhů), význam rybolovu pro výživu lidstva 11. Základy batrachologie a herpetologie: přehled v ČR žijících druhů obojživelníků a plazů, jejich ekologie 12. Základy ornitologie: ekologie ptáků s ohledem na druhy vyskytující se v ČR (hnízdící, protahující a zimující druhy) 13. Základy teriologie: ekologie savců s ohledem na druhy vyskytující se v ČR (zejména chráněné a ohrožené)
Literature
  • Zoologie pro zemědělce a lesníky. Edited by Zdeněk Laštůvka. 1. vyd. Brno: Konvoj, 1996. 266 s. ISBN 8085615509. info
  • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995. 292 s. ISBN 8085572745. info
  • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: Fin, 1995. 292 s. ISBN 8085572745. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2003.
  • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2002/HEN411