MVZn4003 Úvod do kvantitativních metod

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
2/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Ocelík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivan Bielik (cvičící)
Ing. Mgr. Adriana Ilavská (cvičící)
Mgr. Tereza Stašáková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
žádné předpoklady
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základy kvantitativní analýzy, aby získali schopnost lépe rozumět této – velmi rozsáhlé – oblasti politické vědy. Dále je cílem umožnit studentům získat základní znalosti, které jim umožní další rozvoj kvantitativních dovedností v navazujících kurzech a ve vlastních projektech.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti budou umět následující:
• Porozumět základním pojmům v oblasti výzkumného designu, jako například proměnná, hypotéza, kauzalita atd.
• Vysvětlit základní typy výzkumného designu a zvážit jejich výhody a nevýhody.
• Porozumět jednoduchým typům dvourozměrné kvantitativní analýzy a základům lineární regrese.
• Provést tyto základní typy kvantitativní analýzy a správně analýzu interpretovat.
• Mít přehled o základních tématech ve filozofii výzkumu a v problematice etiky výzkumu. Mezi obecné výstupy pak patří schopnost samostatně vymezit a řešit komplexní problém s použitím vhodných teorií, konceptů a metod oboru; analyzovat klíčové dimenze mezinárodních vztahů (bezpečnostní, ekonomickou, energetickou, právní a societální); a aplikovat metodologii výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů při expertní činnosti jak ve státní, tak v korporátní sféře.
Osnova
 • 1) Úvodní setkání. Jak se vědci dívají na svět?
 • 2) Co je to proměnná? Co je to kauzalita? Jak zjistíme, jestli je mezi dvěma proměnnými kauzální vztah?
 • 3) Výzkumný design. Jaké strategie lze použít při zkoumání kauzálních vztahů? Představení statistického softwaru.
 • 4) Úrovně měření. Jako vědci měří to, co chtějí studovat? Deskriptivní analýza.
 • 5) Jak odvozovat ze vzorku na celou populaci?
 • 6) Průběžný test.
 • 7) Testování hypotéz a t-test.
 • 8) Kontingenční tabulky. Míry asociace – chi-square.
 • 9) Korelace.
 • 10) Lineární regrese.
 • 11) Lineární regrese - pokračování.
 • 12) Filozofie vědy: ontologie, epistemologie. Etika výzkumu.
 • 13) Sběr dat.
Literatura
  povinná literatura
 • KELLSTEDT, Paul M. a Guy D. WHITTEN. The fundamentals of political science research. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xxiv, 316. ISBN 9781107621664. info
  doporučená literatura
 • POLLOCK, Philip H. The essentials of political analysis. 4th ed. Washington, DC: CQ Press, 2012. xvii, 256. ISBN 9781608716869. info
 • GONICK, Larry a Woollcott SMITH. The cartoon guide to statistics. 1st HarperPerennial ed. New York: HarperPerennial, 1993. 230 s. ISBN 0062731025. info
Výukové metody
V tomto kurzu budou studenti získávat znalosti a dovednosti následující formou:
• Teoretické znalosti si osvojí z povinné literatury a během přednášek.
• Praktické analytické dovednosti si osvojí během seminářů a při samostudiu výukových videí.
• Teoretické znalosti i praktické dovednosti si procvičí v domácích úkolech.
Metody hodnocení
Známka v kurzu se bude skládat z následujících komponentů:
• Domácí úkoly 20%
• Průběžná zkouška 30%
• Závěrečná zkouška 50%
Informace učitele
Zuzana Ringlerová (https://is.muni.cz/osoba/zuzana.ringlerova)
Lukáš Lehotský (https://is.muni.cz/osoba/219632)
Petr Kaniok (https://is.muni.cz/osoba/12188)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.